Magkakaroon ba ng literal na mga kalye ng ginto sa langit?

Magkakaroon ba ng literal na mga kalye ng ginto sa langit? SagotAng mga lansangan ng ginto sa langit ay madalas na tinutukoy sa awit at tula, ngunit mas mahirap hanapin sa Bibliya. Sa katunayan, mayroon lamang isang sipi ng Banal na Kasulatan na tumutukoy sa mga lansangan na ginto at iyon ay sa Banal na Lungsod, ang Bagong Jerusalem: Ang dakilang lansangan ng lungsod ay ginto, kasing dalisay na parang transparent na salamin (Pahayag 21:21). Kaya sinasabi ba sa atin ng talatang ito na literal na magkakaroon ng mga lansangan ng ginto sa langit? At, kung gayon, ano ang kahalagahan o kahalagahan ng literal na mga lansangan ng ginto?Ang salitang Griyego na isinalin na ginto ay chrusion , na maaaring mangahulugan ng ginto, gintong alahas, o overlay. Kaya kumpleto at perpektong kahulugan ang pagsalin nito sa ginto. Sa katunayan, madalas na lumalabas ang mga pakikibaka sa pagpapakahulugan kapag tinatangka ng mga tao na tukuyin kung aling mga bahagi ng Bibliya ang literal na kunin at kung aling mga bahagi ang dapat kunin sa makasagisag na paraan. Ang isang mabuting tuntunin ng thumb kapag nag-aaral ng Bibliya ay tanggapin ang lahat ng literal, maliban kung ito ay hindi makatuwirang gawin ito. At sa kabanatang ito ng Apocalipsis, si Juan ay hindi lamang nagtatapon ng mga random na naglalarawang termino. Sa mga unang bahagi ng Apocalipsis 21, binigyan siya ng isang tungkod upang sukatin ang lungsod (talata15), at partikular niyang inilarawan ang pader ng langit bilang binubuo ng jasper at ang lungsod mismo ay gawa rin ng ginto (talata18). Inilarawan din niya ang mga pundasyon ng mga pader ng lungsod na binubuo ng maraming tiyak na mahahalagang bato at hiyas (mga talata 19–20). Kaya't sa pag-iisip ng mga detalyeng ito, ang paglalarawan ng mga ginintuang kalye ay may perpektong kahulugan kumpara sa iba pang paglalarawan ng saksi ni John.

Kaya, kung ang mga lansangan ng langit ay gawa sa ginto, ano ang kabuluhan? Una, pansinin ang kalagayan ng ginto. Kapag ang ginto ay natuklasan sa lupa, ito ay wala sa kanais-nais na kondisyon na hinahanap ng mga alahas. Ang ginto ay dapat tunawin upang ang mga dumi ay lumutang sa itaas para maalis, na nag-iiwan lamang ng purong ginto. Ang ginto na nakita ni Juan sa langit ay may napakagandang kalidad anupat lumilitaw na maliwanag upang maaninag ang dalisay na liwanag ng nagniningas na kaluwalhatian ng Diyos. At ang kakayahan ng Diyos na maglinis ay hindi lamang sa ginto; Nilinis ng Diyos ang lahat ng papasok sa Kanyang langit sa pamamagitan ng dugo ni Jesu-Kristo. Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan (1 Juan 1:9). Hindi lamang ang banal na lungsod ng Diyos ang may kadalisayan sa pamamagitan ng Kanyang disenyo, gayundin ang mga mamamayan ng lungsod na iyon.Habang sinisiyasat natin ang ideyang ito ng mga ginintuang lansangan, may ilang guro at iskolar na hindi pinanghahawakan ang ideya na literal ang mga ginintuang lansangan ng langit. Gayunpaman, sa simpleng pagtingin sa tekstong ibinigay sa atin ng Diyos sa loob ng konteksto ng kabuuan ng paghahayag ni Juan, tila walang dahilan upang pagdudahan ito. Gayunpaman, ang ating pansin sa kawalang-hanggan ay halos hindi nakatuon sa mga kayamanan sa lupa. Habang hinahabol ng tao ang mga kayamanan tulad ng ginto sa lupa, balang araw ito ay magiging isang mapagkukunan lamang ng simento para sa mananampalataya sa langit. Gaano man karaming mahahalagang hiyas o materyales ang bumubuo sa pisikal na pagtatayo ng langit, wala nang mas hihigit pa sa halaga ng Diyos na nagmamahal sa atin at namatay para iligtas tayo.

Top