May luha ba sa langit?

May luha ba sa langit? SagotAng Bibliya ay hindi kailanman partikular na binanggit ang mga luha sa langit. Binanggit ni Jesus ang pagsasaya na nagaganap sa langit kapag ang isang makasalanan ay nagsisi (Lucas 15:7, 10). Sinasabi ng Bibliya na, kahit ngayon, yaong mga naniniwala kay Jesu-Kristo ay napupuspos ng di-maipahayag at maluwalhating kagalakan (1 Pedro 1:8)—kung ang ating buhay sa lupa ay nailalarawan sa pamamagitan ng kagalakan, ano kaya ang magiging langit? Tiyak, ang langit ay magiging isang mas masayang lugar. Sa kabilang banda, inilarawan ni Jesus ang impiyerno bilang isang lugar ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin (Lucas 13:28). Kaya, pagkatapos ng isang mabilis na pagtingin sa Kasulatan, tila ang mga luha ay magiging bahagi ng nasasakupan ng impiyerno, at ang langit ay walang luha.Ang pangako ng Diyos ay palaging alisin ang kalungkutan ng Kanyang mga tao at palitan ito ng kagalakan. Ang pag-iyak ay maaaring manatili sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga (Awit 30:5). At ang naghahasik na may luha ay mag-aani ng mga awit ng kagalakan (Awit 126:5). Gaya ng lahat, si Hesus ang ating huwaran dito. Ang ating Panginoon ay ang pioneer at tagapagsakdal ng pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanan ng trono ng Diyos (Hebreo 12:2). Ang pag-iyak ni Jesus ay nagbigay daan sa naghihintay na kagalakan.

Darating ang panahon na aalisin ng Diyos ang lahat ng luha sa Kanyang mga tinubos. Lalamunin niya ang kamatayan magpakailanman. Papahirin ng Soberanong Panginoon ang mga luha sa lahat ng mukha; aalisin niya sa buong lupa ang kahihiyan ng kanyang bayan. Ang Panginoon ay nagsalita (Isaias 25:8). Sinipi ni apostol Juan ang propesiya ni Isaias habang itinala niya ang kanyang pangitain sa langit sa Apocalipsis 7:17. Sa pinakadulo ng panahon, tinutupad ng Diyos ang Kanyang pangako: Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata (Pahayag 21:4). Ang kawili-wili ay ang panahon ng kaganapang ito: ito ay nangyayari pagkatapos ng Paghuhukom sa Dakilang Puting Trono (Apocalipsis 20:11–15) at pagkatapos ng paglikha ng bagong langit at bagong lupa (Apocalipsis 21:1).Isipin ito: kung papahirin ng Diyos ang bawat luha pagkatapos ang bagong paglikha , na nangangahulugan na ang mga luha ay posible pa rin hanggang sa puntong iyon. Maiisip, bagaman hindi tiyak, na may mga luha sa langit na humahantong sa bagong nilalang. Ang mga luha sa langit ay tila wala sa lugar, ngunit narito ang ilang beses kung saan maaari nating isipin na ang mga luha ay maaaring bumagsak, maging sa langit:isa) Sa Upuan ng Paghuhukom ni Kristo. Ang mga mananampalataya ay haharap sa panahon na ang kalidad ng gawain ng bawat tao ay masusubok (1 Mga Taga-Corinto 3:13). Siya na ang mga gawa ay natagpuang kahoy, dayami, o dayami . . . ay magdurusa ng pagkawala ngunit maliligtas pa rin—kahit bilang isa lamang na tumatakas sa apoy (talata 12 at 15). Ang pagdurusa sa pagkawala ng isang gantimpala ay tiyak na magiging isang malungkot na panahon—ito ba ay isang panahon ng pagluha sa langit, habang napagtanto natin kung gaano pa sana natin pinarangalan ang Panginoon? siguro.dalawa) Sa panahon ng kapighatian. Matapos masira ang ikalimang tatak, ang pag-uusig sa mga mananampalataya sa panahon ng kapighatian ay tumitindi. Marami ang napatay ng halimaw o Antikristo. Ang mga martir na ito ay inilalarawan sa Apocalipsis 6 bilang nasa ilalim ng altar sa langit, naghihintay sa Panginoon na maghiganti: Sila ay sumigaw sa malakas na tinig, 'Hanggang kailan, Soberanong Panginoon, banal at totoo, hanggang sa iyong hatulan ang mga naninirahan sa lupa. at ipaghiganti ang aming dugo?' (talata 10). Ang mga kaluluwang ito ay nasa langit, ngunit naaalala pa rin nila ang okasyon ng kanilang kamatayan, at naghahanap sila ng katarungan. Naluluha kaya ang mga indibidwal na ito habang patuloy silang nagpupuyat? baka naman.

3) Sa walang hanggang wakas ng mga mahal sa buhay. Kung ipagpalagay na ang mga tao sa langit ay may kaunting kaalaman sa kung ano ang nangyayari sa lupa, posibleng malalaman natin kapag tinanggihan ng isang mahal sa buhay si Kristo at pumasa sa isang walang-diyos na kawalang-hanggan. Ito ay magiging isang nakababahalang kaalaman, natural. Sa panahon ng Great White Throne Judgment , makikita ba ng mga nasa langit ang mga paglilitis, at, kung gayon, luluha ba sila sa mga sinumpa? siguro.

Muli, kami ay nag-isip-isip. Walang binanggit sa Bibliya tungkol sa mga luha sa langit. Ang langit ay magiging isang lugar ng kaaliwan, kapahingahan, pakikisama, kaluwalhatian, papuri, at kagalakan. Kung may mga luha, sa mga kadahilanang nakalista sa itaas, lahat sila ay papawiin sa walang hanggang estado. Aliwin, aliwin ang aking bayan, sabi ng iyong Diyos (Isaias 40:1). At ang nakaupo sa trono ay nagsabi, ‘Ginagawa kong bago ang lahat!’ ( Apocalipsis 21:5 ).Top