Magkakaroon ba ng malaking apostasiya sa huling panahon?

Magkakaroon ba ng malaking apostasiya / pagtalikod sa huling panahon? SagotIpinahihiwatig ng Bibliya na magkakaroon ng malaking apostasiya sa panahon ng katapusan. Ang malaking apostasiya ay binanggit sa 2 Tesalonica 2:3. Tinatawag ito ng KJV na pagtalikod, habang ang NIV at ESV ay tinatawag itong paghihimagsik. At iyan ay kung ano ang apostasiya: isang paghihimagsik, isang pagtalikod sa katotohanan. Ang mga huling panahon ay magsasama ng isang malawakang pagtanggi sa paghahayag ng Diyos, isang karagdagang pagbagsak ng isang nahulog na mundo.


Ang pagkakataon ng pagsulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay upang itama ang ilan sa mga pagkakamali tungkol sa huling panahon na narinig ng mga mananampalataya mula sa mga huwad na guro. Kabilang sa mga kasinungalingan ay na ang araw ng Panginoon ay dumating na (2 Tesalonica 2:2). Ang mga Kristiyano sa Tesalonica ay natakot na si Jesus ay dumating na, sila ay nakaligtaan ang pagdagit, at sila ngayon ay nasa kapighatian. Ipinaliwanag na ni Pablo sa kanila ang rapture sa kanyang unang sulat (1 Tesalonica 4:16–17). Isinulat ni Pablo ang kanyang ikalawang liham upang tiyakin sa kanila na, salungat sa kanilang narinig, at sa kabila ng pag-uusig na kanilang tinitiis, ang araw ni Kristo ay hindi pa dumarating.Sa 2 Tesalonica 2:3, nilinaw ni Pablo na ang araw ng Panginoon, ang panahon ng pandaigdigang paghuhukom (Isaias 13:6; Obadias 1:15), ay hindi mangyayari hanggang sa mangyari ang dalawang bagay. Una, ang pagtalikod, o malaking apostasiya, ay dapat mangyari. Pangalawa, ang tao ng katampalasanan ay dapat mahayag, siya na tinatawag na anak ng kapahamakan, na kilala rin bilang Antikristo. Sa sandaling ipakilala ng taong ito ang kanyang sarili, talagang darating ang mga huling panahon. Maraming mga haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ng taong makasalanan, simula noong unang siglo, ay kasama sina Caligula, Caius Caesar, Mohammed, Napoleon, at anumang bilang ng mga papa ng Roma. Wala sa kanila ang Antikristo.

Ang tao ng katampalasanan, ayon sa 2 Tesalonica 2:4, ay yaong sasalungat at itataas ang kanyang sarili sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, kaya't inilalagay niya ang kanyang sarili sa templo ng Diyos, na naghahayag ng kanyang sarili bilang Diyos. Maliwanag, hindi pa ito nangyayari; walang sinuman mula noong panahon ni Pablo ang nagtakda ng kanyang sarili bilang Diyos sa templo ng mga Judio. Dalawang libong taon na ang lumipas mula nang isulat ang sulat, at hindi pa dumarating ang araw ng Panginoon. Tinitiyak sa atin ni Paul na hindi ito darating hangga't hindi nauuna ang pagtalikod.Ang salitang Griyego na isinalin na paghihimagsik o pagtalikod sa talatang 3 ay apostasiya , kung saan nakukuha natin ang salitang Ingles apostasiya . Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang pagtalikod sa tunay na Diyos, sa Bibliya, at sa pananampalatayang Kristiyano. Ang bawat edad ay may mga defectors nito, ngunit ang pagbagsak sa mga huling panahon ay magiging kumpleto at sa buong mundo. Ang buong planeta ay maghihimagsik laban sa Diyos at sa Kanyang Kristo. Ang bawat kudeta ay nangangailangan ng isang pinuno, at sa pandaigdigang pagtalikod na ito ay hahantong sa Antikristo. Naniniwala kami na ito ay nangyayari pagkatapos na ang simbahan ay madala sa lupa.

Nagbabala si Jesus sa mga disipulo tungkol sa mga huling araw sa Mateo 24:10–12: Sa panahong iyon, marami ang tatalikod sa pananampalataya at ipagkakanulo at mapopoot sa isa't isa, at maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw ang maraming tao. Dahil sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig. Ito ang mga katangian ng malaking apostasiya ng huling panahon.Top