Bakit ang pagsamba kay Baal at Asera ay isang patuloy na pakikibaka para sa mga Israelita?

Bakit ang pagsamba kay Baal at Asera ay isang patuloy na pakikibaka para sa mga Israelita? SagotSa buong Lumang Tipan sa Bibliya, makikita natin ang tila nakakalito na kalakaran ng pagsamba sa mga diyus-diyosan sa mga Israelita, na lalo na nakipaglaban sa pagsamba kay Baal at Ashera (o Ashtoreth). Inutusan ng Diyos ang Israel na huwag sumamba sa mga diyus-diyosan (Exodo 20:3; Deuteronomio 5:7)—sa katunayan, dapat nilang iwasang banggitin ang pangalan ng huwad na diyos (Exodo 23:13). Sila ay binigyan ng babala na huwag makipag-asawa sa mga paganong bansa at iwasan ang mga gawaing maaaring ipakahulugan bilang paganong mga ritwal sa pagsamba (Levitico 20:23; 2 Hari 17:15; Ezekiel 11:12). Ang Israel ay isang bansang pinili ng Diyos na balang-araw ay magdala ng Tagapagligtas ng mundo, si Jesu-Kristo. Gayunpaman, kahit na napakaraming sumakay sa kanilang pamana at kinabukasan, patuloy na nakipaglaban ang Israel sa pagsamba sa idolo.Pagkamatay ni Joshua, ang pagsamba kay Baal at Asera ay naging salot sa mga Israelita at naging problemang pangmatagalan. Ang Baal, na kilala rin bilang diyos ng araw o diyos ng bagyo, ay ang pangalan ng kataas-taasang diyos na lalaki na sinasamba ng mga sinaunang Phoenician at Canaanites. Si Ashera, ang diyosa ng buwan, ay ang pangunahing babaeng diyos na sinasamba ng mga sinaunang Syrian, Phoenician, at Canaanites. Ang mga Israelita ay nagpabaya na sundin ang babala ng Panginoon na huwag makipagkompromiso sa mga sumasamba sa diyus-diyusan. Nakalimutan ng mga sumunod na henerasyon ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto (Mga Hukom 2:10–12).

Siyempre, ang panahon ng mga hukom ay hindi ang unang pagkakataon na ang Israel ay tinukso ng pagsamba sa idolo. Sa Exodo 32, makikita natin kung gaano kabilis sumuko ang mga Israelita sa pagbabalik ni Moises mula sa Bundok Sinai at lumikha ng isang diyus-diyosan na ginto para sa kanilang sarili. Inihayag ng Ezekiel 20 ang buod ng mga gawain ng mga Israelita sa mga diyus-diyosan at ang walang humpay na awa ng Diyos sa Kanyang mga anak (tingnan din ang 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Kings, 1 & 2 Chronicles).Kung bakit ang pagsamba kay Baal at Ashera partikular ay isang problema para sa Israel, may ilang mga dahilan na maaari nating banggitin: una, ang pagsamba kay Baal at Ashera ay nagtataglay ng pang-akit ng bawal na pakikipagtalik, dahil ang relihiyon ay may kinalaman sa ritwal na prostitusyon. Ito mismo ang nakikita natin sa pangyayari kay Baal ng Peor, nang magsimulang magpakasawa ang mga lalaki sa sekswal na imoralidad kasama ng mga babaeng Moabita, na nag-imbita sa kanila sa mga paghahain sa kanilang mga diyos (Mga Bilang 25:1–2). Sa yugtong ito nang walang-hiyang dinala ng isang Israelita na nagngangalang Zimri ang isang babaeng Midianita sa kampo at dumiretso sa kanyang tolda, kung saan nagsimulang makipagtalik ang dalawa (mga talata 6–8, 14).Ang isa pang dahilan kung bakit ang pagsamba kay Baal at Asera ay isang pangmatagalang problema para sa Israel ay dahil sa tinatawag nating pambansang panggigipit ng kasamahan. Nais ng Israel na maging katulad ng ibang mga bansa (tingnan sa 1 Samuel 8:5, 20). Ang ibang mga bansa ay sumamba kay Baal at Asera, at napakaraming Israelita ang nakadama ng paghila na gawin din iyon.Mangyari pa, hindi natin maaaring palampasin ang katotohanan ng mga tukso ni Satanas at ang pangunahing kasalanan ng sangkatauhan. Tinukso ng kaaway ng ating mga kaluluwa ang Israel na sumamba sa mga diyus-diyosan; ang mga hain kay Baal at Asera ay talagang mga hain sa mga demonyo (1 Corinto 10:20). Ang matigas na kalooban ng sangkatauhan ay gumagana kasabay ng mga pang-aakit ni Satanas at nagiging dahilan upang tayo ay tumalon sa anumang pagkakataon na maghimagsik laban sa Diyos. Kaya paulit-ulit na tinalikuran ng Israel ang mga utos ng Diyos, sa kabila ng pagkawala ng mga pagpapala ng Diyos, at hinabol ang mga Baal at Asera hanggang sa kanilang sariling pagkawasak.

Ang aklat ng Oseas ay angkop na gumamit ng pangangalunya bilang isang metapora sa paglalarawan ng problema ng Israel sa pagsamba sa idolo. Ang mga Israelita ay nakulong sa isang mabagsik na siklo ng pagsamba sa diyus-diyosan, pagpaparusa, pagpapanumbalik, pagkatapos ay pagpapatawad, pagkatapos ay muli silang bumalik sa kanilang mga diyus-diyosan. Ang pagtitiis ng Diyos sa Israel ay hindi maarok ng mga pamantayan ng tao; Ang kalikasan ng Diyos ay ang diwa ng pag-ibig, at binibigyan Niya ng pagkakataon ang Kanyang mga anak na lalaki at babae na magsisi (1 Juan 4:8; Roma 8:38–39; 2 Pedro 3:9).

Ang problema ng pagsamba kay Baal at Asera ay nalutas sa wakas matapos alisin ng Diyos ang Israel sa Lupang Pangako. Dahil sa idolatriya at pagwawalang-bahala ng mga Israelita sa Kautusan, dinala ng Diyos ang mga bansa ng Asiria at Babilonya laban sa kanila sa isang gawa ng paghatol. Pagkatapos ng pagkatapon, ang Israel ay naibalik sa lupain, at ang mga tao ay hindi na muling nakipaglokohan sa mga diyus-diyosan.

Bagaman ang mga Kristiyano ngayon ay maaaring mabilis na humatol sa mga Israelita dahil sa kanilang idolatriya, dapat nating tandaan na ang mga diyus-diyosan ay may iba't ibang anyo. Ang mga idolatrosong kasalanan ay umaakit at tumutukso pa rin sa makabagong-panahong mananampalataya (Roma 3:23; 1 Juan 1:8–10), bagaman marahil sila ay nagkaroon ng bagong anyo. Sa halip na sinaunang mga anyo ng Baal at Asera, kung minsan ay pinararangalan natin ang mga ari-arian, tagumpay, pisikal na kasiyahan, at relihiyosong kasakdalan sa kawalang-dangal sa Diyos. Kung paanong dinidisiplina ng Diyos ang mga Israelita dahil sa kanilang pagsamba sa mga diyus-diyusan at pinatawad sila kapag sila ay nagsisi, buong puso Niyang dinidisiplina tayo at ibibigay ang alok ng kapatawaran kay Kristo (Hebreo 12:7–11; 1 Juan 1:9; 2 Pedro 3:9).Top