Bakit masama na sinunog ni Aaron at ng kanyang mga anak ang handog para sa kasalanan sa Levitico 10:16–20?

Bakit masama na sinunog ni Aaron at ng kanyang mga anak ang handog para sa kasalanan sa Levitico 10:16–20? SagotDahil sa pagsuway ng mga anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu, pinatay ng Panginoon ang dalawang lalaking iyon. Nang maglaon sa araw na iyon, pinahintulutan ni Aaron at ng kaniyang natitirang mga anak na masunog ang handog para sa kasalanan. Nagalit si Moises sa dalawa pang anak ni Aaron, sina Eleazar at Itamar, bilang resulta. Ang sitwasyong ito ay mahirap maunawaan hangga't hindi natin susuriing mabuti ang konteksto at ang Batas sa pangkalahatan.Sa isang bagay, inutusan lang ni Moises si Aaron at ang kanyang mga natitirang anak na kumain ng handog (Levitico 10:12–14). Nang matuklasan niyang hinayaan nilang masunog ito, maliwanag na nagalit siya.

Gayundin, ang kabanata ay nagbukas sa pagkamatay ng dalawa sa mga anak ni Aaron: Kinuha ng mga anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ang kanilang mga insenso, nilagyan ng apoy ang mga iyon at dinagdagan ng insenso; at nag-alay sila ng hindi awtorisadong apoy sa harap ng Panginoon, salungat sa kanyang utos. Kaya't lumabas ang apoy mula sa harapan ng Panginoon at tinupok sila, at sila'y namatay sa harap ng Panginoon (Levitico 10:1–2). Malamang na dahil sa kanilang pagdadalamhati sa pagkamatay nina Nadab at Abihu, pinili ni Aaron at ng kaniyang mga anak na sina Eleazar at Itamar na masunog ang hain kaysa kainin iyon. Nalungkot si Moises dahil ito ay paglabag sa utos na ibinigay ng Diyos sa pari na gamitin ang handog na ito bilang kanilang pagkain.Ang isa pang dahilan kung bakit nabalisa si Moises ay malamang na natakot siya na ang kahahantungan nina Nadab at Abihu ay sasapitin sina Aaron, Eleazar, at Itamar. Hinarap niya si Aaron, na sinasabi, Bakit hindi mo kinain ang handog para sa kasalanan sa lugar ng santuwaryo? . . . Dapat ay kinain mo ang kambing sa lugar ng santuwaryo, gaya ng iniutos Ko (Levitico 10:17–18).Ang tugon ni Aaron kay Moises ay puno ng kalungkutan: Ngayon ang aking mga anak na lalaki ay naghandog ng kanilang handog para sa kasalanan at kanilang handog na sinusunog sa Panginoon. At gayon pa man ang trahedyang ito ay nangyari sa akin. Kung kinain ko ang handog para sa kasalanan ng mga tao sa gayong kalunos-lunos na araw na tulad nito, nalulugod kaya si Yahweh? ( Levitico 10:19 , NLT). Ang mga salitang ito ay nagbigay-kasiyahan kay Moises na si Aaron ay namumuhay sa takot at pagsunod sa Diyos (talata 20).Kapansin-pansin, ang talatang ito ng Levitico ay nagtatapos sa bahagi kung saan si Aaron at ang kanyang mga anak ay iniluklok bilang mga saserdote sa harap ng Panginoon (mga kabanata 8–10). Nangyayari sa loob ng walong araw, ang mga pangyayaring ito ay nakakatulong na ilarawan ang mahalaga, pinabanal na tungkulin ng mga saserdoteng Levita.Top