Bakit kailangang bumalik si Elias bago ang wakas ng mga panahon (Malaquias 4:5-6)?

Bakit kailangang bumalik si Elias bago ang wakas ng mga panahon (Malaquias 4:5-6)? SagotAng Malakias 4:5-6 ay nag-aalok ng isang nakakaintriga na propesiya: Tingnan mo, isusugo ko sa inyo ang propetang si Elias bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ibabalik niya ang puso ng mga ama sa kanilang mga anak, at ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga ama; o kung hindi, ako'y darating at sasaktan ko ang lupain ng isang sumpa. Hanggang ngayon, ang mga Jewish Seder ay nagsasama ng isang bakanteng upuan sa hapag bilang pag-asam na babalik si Elias upang ipahayag ang Mesiyas bilang katuparan ng salita ni Malakias.Ayon sa Malakias 4:6, ang dahilan ng pagbabalik ni Elijah ay upang ibaling ang puso ng mga ama at kanilang mga anak sa isa't isa. Sa madaling salita, ang layunin ay pagkakasundo. Sa Bagong Tipan, ipinahayag ni Jesus na si Juan Bautista ang katuparan ng propesiya ni Malakias: Ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ay nagpropesiya hanggang kay Juan. At kung nais mong tanggapin ito, siya ay si Elias na darating (Mateo 11:13-14). Ang katuparan na ito ay binanggit din sa Marcos 1:2-4 at Lucas 1:17; 7:27.

Partikular na nauugnay sa Malakias 4:5-6 ang Mateo 17:10-13: Tinanong Siya ng Kanyang mga alagad, na sinasabi, ‘Bakit sinasabi ng mga eskriba na kailangang mauna si Elias?’ Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ‘Tunay nga, si Elias ay mauna at isasauli ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na si Elias ay dumating na, at hindi nila siya nakilala ngunit ginawa sa kanya ang anumang naisin nila. . . .’ Pagkatapos ay naunawaan ng mga alagad na Siya ay nagsalita sa kanila tungkol kay Juan Bautista.Ang mga eskriba ay ang mga guro ng relihiyong Judio, karamihan ay mga Pariseo at Saduceo, na nagbigay ng komentaryo sa Kasulatang Judio. Sina Pedro, Santiago, at Juan ay pamilyar sa kanilang mga turo at nagtanong kay Jesus tungkol kay Elijah matapos makita si Jesus na kasama nina Moises at Elias sa pagbabagong-anyo (Mateo 17:1–8). Malinaw na sinabi ni Jesus na dumating na si Elias, ngunit, nakalulungkot, hindi siya nakilala at pinatay na. Pagkatapos ay hinulaan ni Jesus na Siya ay mamamatay din sa kamay ng Kanyang mga kaaway (17:13).Ang maikling pagtingin sa ministeryo ni Juan Bautista ay nagpapakita ng maraming kapansin-pansing paraan na siya si Elias. Una, hinulaan ng Diyos na ang gawain ni Juan ay katulad ng kay Elias (Lucas 1:17). Pangalawa, nakadamit siya tulad ni Elias (2 Hari 1:8 at Mateo 3:4). Ikatlo, tulad ni Elias, si Juan Bautista ay nangaral sa ilang (Mateo 3:1). Pang-apat, ang dalawang lalaki ay nangaral ng isang mensahe ng pagsisisi. Ikalima, kapwa nilalabanan ng mga lalaki ang mga hari at may mataas na profile na mga kaaway (1 Hari 18:17 at Mateo 14:3).Ang ilan ay nangangatuwiran na si Juan Bautista ay hindi ang Elias na darating dahil si Juan mismo ang nagsabi na siya ay hindi si Elias. At tinanong nila siya, ‘Ano kung gayon? Ikaw ba si Elijah?’ Sinabi niya, ‘Hindi ako’ (Juan 1:21). Mayroong dalawang paliwanag para sa maliwanag na kontradiksyon na ito. Una, dahil hindi pa namatay si Elias (2 Hari 2:11), itinuro ng maraming rabbi noong unang siglo na buhay pa si Elias at muling magpapakita bago dumating ang Mesiyas. Nang itanggi ni John na siya si Elijah, maaari niyang sinasalungat ang ideya na siya ang kasalukuyang Si Elias na dinala sa langit.

Ikalawa, ang mga salita ni Juan ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng pangmalas ni Juan sa kaniyang sarili at ng pangmalas ni Jesus sa kaniya. Maaaring hindi nakita ni Juan ang kanyang sarili bilang katuparan ng Malakias 4:5-6. Gayunpaman, ginawa ni Jesus. Walang kontradiksyon, kung gayon, ang isang hamak na propeta na nagbibigay ng tapat na opinyon sa kanyang sarili. Tinanggihan ni Juan ang karangalan (cf. Juan 3:30), ngunit kinilala ni Jesus si Juan bilang katuparan ng hula ni Malakias tungkol sa pagbabalik ni Elijah.

Bilang metaporikal na si Elias, tinawag ni Juan ang mga tao sa pagsisisi at pamumuhay ng pagsunod, inihahanda ang mga tao sa kanyang henerasyon para sa pagdating ni Jesu-Kristo, ang Isa na naparito upang hanapin at iligtas ang nawala (Lucas 19:10) at upang itatag ang ministeryo ng pagkakasundo (2 Corinto 5:18).Top