Bakit mas mabuti ang buhay na aso kaysa patay na leon (Eclesiastes 9:4)?

Bakit mas mabuti ang buhay na aso kaysa patay na leon (Eclesiastes 9:4)?

Ang isang buhay na aso ay mas mahusay kaysa sa isang patay na leon dahil ang isang aso ay maaari pa ring masiyahan sa buhay at maranasan ang lahat ng magagandang bagay na maibibigay ng buhay. Ang isang patay na leon, sa kabilang banda, ay hindi na nasiyahan sa anumang bagay sa buhay. Kahit na ang isang leon ay maaaring isang hari o reyna sa kanyang buhay, kapag ito ay namatay, ito ay isa na lamang na bangkay ng hayop.

Sagot

Sa Eclesiastes 9:1–10, isinasaalang-alang ni Solomon ang hindi maiiwasang katotohanan ng kamatayan para sa bawat tao. Ang lahat ng tao ay nagbabahagi ng parehong kapalaran. Sa huli, ang ating buhay at ang itinakdang araw na tayo ay mamamatay ay nasa mga kamay ng Diyos (mga talata 1–3, tingnan din sa Mga Hebreo 9:27; Job 14:5); samakatuwid, dapat nating pahalagahan ang buhay at sulitin ito habang tayo ay may hininga. Sinabi ni Solomon, Ngunit siya na kasama ng lahat ng nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon (Eclesiastes 9:4, ESV).Ang susi sa pag-unawa sa kahulugan ng ilang talata sa Bibliya ay ang pag-unawa sa konteksto ng kultura nito, gaya sa kaso ng Eclesiastes 9:4. Noong sinaunang panahon, ang mga aso ay hindi cute at cuddly na alagang hayop. Sa halip, hinamak sila at itinuring na marumi, mapanghimagsik na mga basura (Exodo 22:31; 1 Hari 14:11; 21:19, 23; Jeremias 15:3; Awit 22:16). Sa kabaligtaran, ang mga leon ay itinuring na maharlika, magiting, makapangyarihang mangangaso (Genesis 49:9; 2 Samuel 17:10; Kawikaan 28:1; 30:30). Ang mga leon ay ang hari ng mga hayop na naghahari at umungal sa tuktok ng food chain, habang ang mga aso ay nakayuko at nakayuko sa ilalim.Ang pangunahing ideya ng ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon yun bang habang may buhay, may pag-asa. Ginamit ni Solomon ang dalawang hayop na ito bilang mga simbolo para sa dalawang uri ng tao—ang mababa at makapangyarihan. Mula sa isang sinaunang pananaw sa mundo, ang isang buhay na aso ay walang awtoridad o katayuan ngunit hindi bababa sa may natatanging kalamangan sa buhay. Ang isang namatay na leon ay kumakatawan sa isang tao na maaaring minsan ay naging mabigat at maimpluwensyang ngunit ngayon ay walang magawa at walang pag-asa sa kamatayan. Sa pangangatwiran ni Solomon, mas mabuting mabuhay at walang kapangyarihan (gayunpaman may pag-asa pa) kaysa patay, kahit na minsan ay makapangyarihan at iginagalang.

Dahil ang lahat ay mamamatay sa huli, walang saysay at hangal na gugulin ang ating mga araw sa walang kabuluhang paghahangad ng mga bagay tulad ng kapangyarihan, kapalaran, at katanyagan. Binabawasan ng kamatayan ang maringal na leon sa isang posisyon sa ibaba ng buhay na aso, sa isang estado ng kawalan (Eclesiastes 9:5). Mas mabuting samantalahin natin ang natitira nating oras upang suriin ang ating pag-iral at pagnilayan ang ating sariling mortalidad.Ang pag-asa para sa buhay ay nagsisimula sa isang kamalayan sa kaiklian ng buhay. Ang isang matalinong tao ay magbubulay-bulay sa tunay na layunin ng buhay habang kaya pa niya. Nauna rito, sa Eclesiastes 7:2, sinabi ni Solomon, Mas mabuting pumunta sa bahay ng pagdadalamhati kaysa pumunta sa bahay ng piging, sapagkat kamatayan ang tadhana ng bawat isa; dapat isapuso ito ng mga nabubuhay. Kapag nahaharap tayo sa katotohanan ng kamatayan, isang likas na bunga ng pagdalo sa isang libing, napipilitan tayong pagnilayan ang ating kapalaran. Kaya naman, ang mga panahon ng pagdadalamhati at pagdadalamhati ay nagsisilbing isang mahalagang layunin—pinaaalalahanan tayo nitong sakupin ang araw, na sulitin ang ating buhay habang tayo ay may hininga at pag-asa (Awit 39:4–7). Walang ganoong posibilidad na umiiral para sa mga patay.

Binibigyan tayo ng Diyos ng isang buhay—isang napakahalagang pagkakataon na makilala Siya at matanggap ang Kanyang kaloob na kaligtasan (Isaias 55:6; 2 Corinto 6:2). Kung hindi natin iisipin ang tungkol sa kamatayan at sa ating walang hanggang kapalaran, malamang na makaligtaan natin ang pagkakataong makasama Siya ng walang hanggan.

Ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa sa isang patay na leon dahil, para sa leon, ang pag-asa ay patay. Ang kanyang dating regal na katayuan ay walang halaga sa kamatayan. Ngunit ang buhay na aso ay may pag-asa pa. Ang buhay na tao ay maaari pa ring makilala si Jesu-Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas at maranasan ang pag-asa ng buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, kami ay isinilang na muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo mula sa mga patay, sa isang mana na walang kasiraan, walang dungis, at hindi kumukupas, na iniingatan sa langit para sa inyo, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa isang kaligtasang handang ihayag sa huling panahon (1 Pedro 1:3–5, ESV). Ang pag-asa ng mananampalataya ay isang angkla para sa kaluluwa, matatag at sigurado, na hindi mawawasak ng kamatayan (Hebreo 6:13–20).Top