Bakit ang pagsamba sa diyus-diyosan ay napakalakas na tukso?

Bakit ang pagsamba sa diyus-diyosan ay napakalakas na tukso? SagotSa huli, ang sagot sa tanong na ito ay kasalanan. Ang likas na kasalanan ng tao ang nagiging dahilan upang tayo ay sumamba sa mga modernong diyus-diyosan, na lahat ay , sa katotohanan, mga anyo ng pagsamba sa sarili. Ang tuksong sambahin ang ating sarili sa iba't ibang paraan ay talagang isang malakas na tukso. Sa katunayan, napakalakas nito na tanging ang mga kay Kristo at mayroong Banal na Espiritu sa kanila ang posibleng umasa na labanan ang tukso ng modernong idolatriya. Kahit noon pa man, ang paglaban sa pagsamba sa mga diyus-diyosan ay isang habambuhay na labanan na bahagi ng buhay Kristiyano (Efeso 6:11; 1 Timoteo 6:12; 2 Timoteo 2:3).Kapag narinig natin ang salita idol , madalas nating iniisip ang mga estatwa at bagay na nakapagpapaalaala sa mga sinasamba ng mga pagano sa sinaunang kultura. Gayunpaman, ang mga diyus-diyusan ng ika-21 siglo ay kadalasang walang pagkakahawig sa mga artifact na ginamit libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa ngayon, pinalitan ng marami ang ginintuang guya ng walang sawang hangarin para sa pera o prestihiyo o 'tagumpay' sa mata ng mundo. Ang ilan ay itinataguyod ang mataas na pagtingin ng iba bilang kanilang pangwakas na layunin. Ang ilan ay naghahanap ng kaginhawahan o isang napakaraming iba pang madamdamin, ngunit walang laman, na mga hangarin. Nakalulungkot, madalas na hinahangaan ng ating mga lipunan ang mga naglilingkod sa gayong mga diyus-diyusan. Sa huli, gayunpaman, hindi mahalaga kung anong walang laman na kasiyahan ang ating hinahabol o kung anong diyus-diyosan o kung aling huwad na diyos ang ating sinasamba; iisa ang resulta—pagkahiwalay sa iisang tunay na Diyos.

Ang pag-unawa sa kontemporaryong mga idolo ay makatutulong sa atin na maunawaan kung bakit napakalakas ng tukso nila. Ang isang idolo ay maaaring maging anumang bagay na inuuna natin sa Diyos sa ating buhay, anumang bagay na pumapalit sa lugar ng Diyos sa ating mga puso, tulad ng mga ari-arian, karera, relasyon, libangan, palakasan, libangan, layunin, kasakiman, pagkagumon sa alak/droga/pagsusugal/pornograpiya , atbp. Ang ilan sa mga bagay na iniidolo natin ay malinaw na makasalanan. Ngunit marami sa mga bagay na iniidolo natin ay maaaring maging napakahusay, tulad ng mga relasyon o karera. Ngunit sinasabi sa atin ng Kasulatan na, anuman ang ating gawin, dapat nating gawin ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos (1 Corinto 10:31) at ang Diyos lamang ang ating paglilingkuran (Deuteronomio 6:13; Lucas 16:13). Sa kasamaang palad, ang Diyos ay madalas na itinataboy habang masigasig nating hinahabol ang ating mga diyus-diyosan. Ang mas masahol pa, ang malaking dami ng oras na madalas nating ginugugol sa mga idolatrosong gawaing ito ay nag-iiwan sa atin ng kaunti o walang oras na makasama ang Panginoon.Kung minsan ay bumabaling din tayo sa mga diyus-diyosan na naghahanap ng aliw sa hirap ng buhay at kaguluhang naroroon sa ating mundo. Ang mga nakakahumaling na pag-uugali tulad ng paggamit ng droga o alkohol, o kahit isang bagay na tulad ng labis na pagbabasa o panonood ng telebisyon, ay maaaring gamitin bilang isang paraan ng pansamantalang pagtakas sa isang mahirap na sitwasyon o kahirapan ng pang-araw-araw na buhay. Ang salmista, gayunpaman, ay nagsasabi sa atin na ang mga nagtitiwala sa ganitong pag-uugali ay, sa esensya, ay magiging walang silbi sa espirituwal (Awit 115:8). Kailangan nating magtiwala sa Panginoon na mag-iingat [sa atin] sa lahat ng kapahamakan (Awit 121:7) at nangako na tutustusan ang lahat ng ating pangangailangan kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Kailangan din nating alalahanin ang mga salita ni Pablo, na nagtuturo sa atin na huwag mabalisa sa anumang bagay, sa halip ay manalangin tungkol sa lahat ng bagay upang ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pang-unawa, ay mapangalagaan ang ating mga puso at isipan (Filipos 4:6– 7).May isa pang anyo ng idolatriya na laganap ngayon. Ang paglago nito ay itinataguyod ng mga kulturang patuloy na nalalayo mula sa mabuting turo ng Bibliya, tulad ng babala sa atin ni apostol Pablo, Sapagkat darating ang panahon na hindi titiisin ng mga tao ang magaling na doktrina (2 Timoteo 4:3). Sa mga panahong ito na maramihan, liberal, maraming kultura ang may, sa isang malaking antas, muling tinukoy ang Diyos. Tinalikuran natin ang Diyos na ipinahayag sa atin sa Banal na Kasulatan at tinalikuran Siya upang sumunod sa ating sariling mga hilig at pagnanasa—isang mas mabait at magiliw na diyos na walang hanggan na higit na mapagparaya kaysa sa Isang inihayag sa Kasulatan. Isang hindi gaanong demanding at hindi gaanong mapanghusga at magpaparaya sa maraming pamumuhay nang hindi inilalagay ang pagkakasala sa mga balikat ng sinuman. Dahil ang idolatriya na ito ay pinalaganap ng mga simbahan sa buong mundo, maraming mga congregants ang naniniwala na sila ay sumasamba sa isa, tunay na Diyos. Gayunpaman, ang mga ginawang diyos na ito ay nilikha ng tao, at ang pagsamba sa kanila ay pagsamba sa mga diyus-diyosan. ang pagsamba sa isang diyos na gawa ng sarili ay partikular na nakatutukso para sa marami na ang mga gawi at pamumuhay at hilig at pagnanasa ay hindi kasuwato ng Kasulatan.Ang mga bagay ng mundong ito ay hindi kailanman lubusang makakasisiyahan sa puso ng tao. Hindi sila kailanman sinadya. Ang mga makasalanang bagay ay dinadaya tayo at sa huli ay humahantong lamang sa kamatayan (Roma 6:23). Ang mabubuting bagay ng mundong ito ay mga kaloob mula sa Diyos, na nilalayong tamasahin nang may pusong nagpapasalamat, sa pagpapasakop sa Kanya at para sa Kanyang kaluwalhatian. Ngunit kapag pinalitan ng regalo ang Tagapagbigay o pinalitan ng nilikha ang Lumikha sa ating buhay, nahulog tayo sa idolatriya. At walang idolo ang makapagbibigay ng kahulugan o halaga sa ating buhay o magbibigay sa atin ng walang hanggang pag-asa. Gaya ng magandang ipinapahayag ni Solomon sa aklat ng Eclesiastes, bukod sa tamang kaugnayan sa Diyos, walang saysay ang buhay. Nilikha tayo sa larawan ng Diyos (Genesis 1:27) at idinisenyo upang sambahin at luwalhatiin Siya dahil Siya lamang ang karapat-dapat sa ating pagsamba. Inilagay ng Diyos ang kawalang-hanggan sa puso ng tao (Eclesiastes 3:11), at ang isang relasyon kay Jesu-Kristo ang tanging paraan upang matupad ang pananabik na ito sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ating idolatrosong mga gawain ay mag-iiwan sa atin na walang laman, hindi nasisiyahan, at, sa huli, sa malawak na daan na tinatahak ng karamihan ng mga tao, ang daan patungo sa pagkawasak (Mateo 7:13).Top