Bakit sinabi ni Jesus na tayo ay mas mahalaga kaysa sa maraming maya (Mateo 10:31)?

Bakit sinabi ni Jesus na tayo ay mas mahalaga kaysa sa maraming maya (Mateo 10:31)?

Pagdating sa ating halaga, sinabi ni Jesus na tayo ay mas mahalaga kaysa sa maraming maya. Sa Mateo 10:31, ipinaliwanag niya na alam ng Diyos ang bawat maya na nahuhulog at pinahahalagahan ang bawat isa. Kaya, kung tayo ay pinahahalagahan ng Diyos kaysa sa mga ibon, gaano pa ba tayo pinahahalagahan? Mayroong dalawang dahilan kung bakit maaaring sinabi ito ni Jesus. Una, maaaring sinisikap niyang pasiglahin ang kaniyang mga alagad. Lalabas na sana sila at ipakalat ang ebanghelyo, at maaaring nakaramdam sila ng kaunting pagkabalisa tungkol dito. Ngunit nais ni Jesus na malaman nila na sila ay mahalaga sa Diyos at na siya ay laging kasama nila. Ikalawa, maaaring sinusubukan ni Jesus na ipaalala sa atin na hindi tayo walang halaga gaya ng nararamdaman natin kung minsan. Maaari tayong mahuli sa sarili nating mga problema at isipin na walang nagmamalasakit sa atin. Pero gusto ni Jesus na malaman natin na mahalaga tayo sa Diyos at lagi siyang kasama natin.

Sagot

Habang si Jesus ay naghahanda na ipadala ang Kanyang labindalawang apostol upang ipagpatuloy ang gawain ng pagsusulong ng kaharian ng Kanyang Ama, inihahanda Niya sila para sa isang pagsalakay ng matinding pag-uusig (Mateo 10:16–25). Dahil alam niyang puno ng pangamba ang kanilang mga puso, inaaliw at hinihikayat Niya sila (Mateo 10:26–33). Ang isang apurahan at hindi maikakailang alalahanin ng mga alagad na ito na malapit nang masuri ay ang kanilang takot sa pisikal na pinsala at kamatayan. Sa pagtalakay sa bagay na iyon, tinanong sila ni Jesus, Hindi ba ipinagbibili ang dalawang maya sa halagang isang denario? Ngunit walang isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang walang pahintulot ng iyong Ama. Ngunit maging ang mga buhok ng inyong ulo ay nabilang na lahat. Kaya't huwag matakot kung gayon; kayo ay higit na mahalaga kaysa sa maraming maya (Mateo 10:29–31, HCSB).Pinagtibay ni Jesus ang isang nakaraang aralin tungkol sa paglalaan at pangangalaga ng Ama sa kanilang mga alalahanin sa katawan: Huwag mag-alala tungkol sa iyong buhay, kung ano ang iyong kakainin o kung ano ang iyong iinumin; o tungkol sa iyong katawan, kung ano ang iyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Tingnan mo ang mga ibon sa langit: Hindi sila naghahasik o umaani o nagtitipon sa mga kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba't mas mahalaga ka sa kanila? (Mateo 6:25–26, HCSB). Kung pinangangalagaan ng Ama ang tila hindi gaanong kahalagahan na mga nilalang tulad ng mga ibon sa himpapawid at maliliit na maya, gaano pa kaya ang pagmamalasakit at pagmamalasakit Niya sa Kanyang minamahal na mga anak, na ginawa ayon sa sariling larawan ng Diyos?Binanggit ni Jesus ang presyo ng mga maya na ibinebenta sa palengke. Sa salaysay ni Lucas, itinanong Niya, Ano ang halaga ng limang maya—dalawang tansong barya? Ngunit hindi nakakalimutan ng Diyos ang isa sa kanila (Lucas 12:6, NLT). Ang isang tansong barya ay katumbas ng mas mababa sa isang sentimos ngayon. Mura ang mga maya, ang karaniwang pagkain ng mahihirap. Habang binibigyang-diin ni Jesus ang kawalang-halaga ng mga ibon, binibigyang-diin Niya ang malaking halaga ng Kanyang mga disipulo. Ang Ama ay lubos na nagmamalasakit sa Kanyang mga tagasunod na kahit na alam Niya ang bilang ng mga buhok sa kanilang mga ulo. Kung tinitingnan ng Diyos ang pinakamaliit at pinakamababa sa Kanyang mga nilalang upang wala ni isa man sa kanila ang bumagsak sa lupa nang hindi Niya sinasang-ayunan, gaano pa kaya Siyang magpupuyat sa Kanyang mga tagapaglingkod sa kaharian? Ang mas mababang-sa-dakilang pangangatwiran na ito ay isang karaniwang kasangkapan sa pagtuturo sa mga rabbi. Muli itong ginamit ni Jesus sa Mateo 12:12 upang ipakita ang halaga ng tao kaysa hayop sa paningin ng Diyos.

Ang mga alagad ay walang dapat ikatakot sa kanilang soberanong Panginoon at mapagmahal na Ama upang suportahan sila sa kanilang misyon. Ang paglalaan ng Diyos ay napakasaklaw sa lahat na kahit isang maya ay hindi mahuhulog sa lupa nang hindi Niya nalalaman. Ang Diyos ang may kontrol sa pinakamalaki, pinakanakakatakot na pangyayari sa ating buhay pati na rin sa pinakamaliit na minuto. Kahit na tayo ay magdusa bilang Kanyang mga lingkod at mamatay, maaari tayong magtiwala na walang mangyayari sa atin sa labas ng kontrol, kalooban, at plano ng Diyos (Roma 8:17, 28; Efeso 1:11).Sinabi ni Jesus na tayo ay mas mahalaga kaysa sa maraming maya dahil ang mga lingkod ng Diyos ay lubos na pinahahalagahan. Tayo ay Kanyang minamahal at pinahahalagahang mga anak (1 Juan 3:1; Juan 1:12–13; 2 Corinto 6:17–18; Galacia 3:26). Tayo ay pinili ng Diyos, inampon sa Kanyang pamilya sa pamamagitan ni Jesucristo, at mga tatanggap ng Kanyang maluwalhating biyaya (Mga Taga Efeso 1:4–6; tingnan din sa 1 Tesalonica 1:4; 2:13). Binili niya tayo hindi lamang ng ginto o pilak, na nawawalan ng halaga. Ito ay ang mahalagang dugo ni Kristo, ang walang kasalanan, walang bahid na Kordero ng Diyos (1 Pedro 1:18–19, NLT). Ang isang maya ay mabibili ng isang denario, ngunit ang mataas na halagang ibinayad ng Diyos para sa ating pagtubos ay ang dugo ng Kanyang sariling Anak (Efeso 1:7; 1 Corinto 6:20). Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin kaya ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak upang mamatay para sa atin at angkinin tayo bilang Kanyang pag-aari (Mga Taga Roma 5:8; tingnan din sa Mga Taga Roma 8:31–39; Juan 3:16–17).

Hindi lamang tayo mas mahalaga kaysa sa maraming maya, ngunit itinuturing tayo ng Diyos na Kanyang obra maestra. Nilikha niya tayong muli kay Kristo Hesus, upang magawa natin ang mga mabubuting bagay na itinakda niya sa atin noong unang panahon (Efeso 2:10, NLT). Hindi tayo inconsequential o gastusin sa mata ng Diyos. Tayo ang Kanyang pinakamahalaga at pinakamahahalagang gawa ng sining, nakakatakot at kamangha-mangha ang ginawa (Awit 139:14). Ang Diyos, na lumikha sa atin sa Kanyang sariling larawan at wangis, ay tumitingin sa atin bilang ang pinakamataas na gawain ng Kanyang nilikha (Genesis 1:26–27; 5:1; 9:6; Santiago 3:9). Gamit ang katiyakang ito, gusto nating pumunta ang mga apostol saanman tayo ipadala ng Panginoon, at, sa kabila ng pagsalungat, maaari tayong lumakad nang may pagtitiwala sa mapagmahal na pangangalaga ng Diyos habang ginagawa natin ang mabubuting bagay na Kanyang binalak para sa atin.Top