Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mabubuting tao?

Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? SagotNabubuhay tayo sa mundo ng sakit at pagdurusa. Walang sinuman ang hindi apektado ng malupit na katotohanan ng buhay, at ang tanong kung bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? ay isa sa pinakamahirap na tanong sa lahat ng teolohiya. Ang Diyos ay soberano, kaya lahat ng nangyayari ay dapat na pinahintulutan man lang Niya, kung hindi direktang dulot Niya. Sa simula, dapat nating kilalanin na ang mga tao, na hindi walang hanggan, walang katapusan, o alam sa lahat, ay hindi makakaasa na lubusang mauunawaan ang mga layunin at paraan ng Diyos.


Ang aklat ng Job ay tumatalakay sa isyu kung bakit pinapayagan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mabubuting tao. Si Job ay isang matuwid na tao (Job 1:1), ngunit nagdusa siya sa mga paraan na halos hindi mapaniwalaan. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas na gawin ang lahat ng gusto niya kay Job maliban sa pagpatay sa kanya, at ginawa ni Satanas ang kanyang pinakamasama. Ano ang reaksyon ni Job? Bagama't patayin niya ako, aasa pa rin ako sa kanya (Job 13:15). Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis; nawa'y purihin ang pangalan ng Panginoon (Job 1:21). Hindi naunawaan ni Job kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay na Kanyang ginawa, ngunit alam niyang mabuti ang Diyos kaya't patuloy na nagtiwala sa Kanya. Sa huli, dapat ganoon din ang reaksyon natin.Bakit may masamang nangyayari sa mabubuting tao? Kahit mahirap kilalanin, dapat nating tandaan na walang mabubuting tao, sa ganap na kahulugan ng salita. Lahat tayo ay nadungisan at nahawaan ng kasalanan (Eclesiastes 7:20; Roma 3:23; 1 Juan 1:8). Gaya ng sinabi ni Jesus, Walang mabuti—maliban sa Diyos lamang (Lucas 18:19). Lahat tayo ay nakadarama ng mga epekto ng kasalanan sa iba't ibang paraan. Minsan ito ay ating sariling personal na kasalanan; sa ibang pagkakataon, kasalanan ito ng iba. Nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo, at nararanasan natin ang mga epekto ng pagkahulog. Isa sa mga epektong iyon ay ang kawalan ng katarungan at tila walang kabuluhang pagdurusa.

Kapag iniisip kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mabubuting tao, makabubuti ring isaalang-alang ang apat na bagay na ito tungkol sa masasamang bagay na nangyayari:1) Maaaring mangyari ang masasamang bagay sa mabubuting tao sa mundong ito, ngunit ang mundong ito ay hindi ang katapusan . Ang mga Kristiyano ay may walang hanggang pananaw: Hindi tayo nawawalan ng loob. Bagama't sa labas tayo ay nanghihina, gayon ma'y sa loob tayo ay binabago araw-araw. Sapagkat ang ating magaan at panandaliang mga problema ay nakakamit para sa atin ng walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat. Kaya't itinuon natin ang ating mga mata hindi sa nakikita, kundi sa hindi nakikita, dahil ang nakikita ay pansamantala, ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan (2 Corinto 4:16–18). Magkakaroon tayo ng gantimpala balang araw, at magiging maluwalhati ito.

2) Ang masasamang bagay ay nangyayari sa mabubuting tao, ngunit ginagamit ng Diyos ang masasamang bagay na iyon para sa isang pangwakas, pangmatagalang kabutihan . Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na tinawag ayon sa kanyang layunin (Roma 8:28). Nang si Joseph, na inosente sa maling gawain, sa wakas ay dumaan sa kanyang malagim na pagdurusa, nakita niya ang magandang plano ng Diyos sa lahat ng ito (tingnan sa Genesis 50:19–21).

3) Ang masasamang bagay ay nangyayari sa mabubuting tao, ngunit ang mga masasamang bagay na iyon ay nagbibigay sa mga mananampalataya para sa mas malalim na ministeryo . Papuri sa . . . ang Ama ng kahabagan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan, upang ating aliwin ang mga nasa anumang kabagabagan sa pamamagitan ng kaaliwan na ating tinatanggap mula sa Diyos. Sapagka't kung paanong kami ay nakikibahagi ng sagana sa mga pagdurusa ni Cristo, gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Cristo (2 Mga Taga-Corinto 1:3–5). Ang mga may mga peklat sa labanan ay mas makakatulong sa mga dumaraan sa mga laban.

4) Ang masasamang bagay ay nangyayari sa mabubuting tao, at ang pinakamasamang bagay ay nangyari sa pinakamahusay na Tao . Si Jesus ang tanging tunay na Matuwid, ngunit nagdusa Siya ng higit pa sa ating naiisip. Sinusunod natin ang Kanyang mga yapak: Kung nagdurusa ka dahil sa paggawa ng mabuti at tinitiis mo ito, ito ay kapuri-puri sa harap ng Diyos. Dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo ay nagdusa para sa inyo, na nag-iwan sa inyo ng isang halimbawa, upang kayo ay sumunod sa kanyang mga hakbang. ‘Wala siyang ginawang kasalanan, at walang nasumpungang panlilinlang sa kaniyang bibig.’ Nang ihagis nila ang kanilang mga insulto sa kaniya, hindi siya gumanti; kapag siya ay nagdusa, hindi siya gumawa ng pananakot. Sa halip, ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kanya na humahatol nang makatarungan (1 Pedro 2:20–23). Si Hesus ay hindi nakilala sa ating pasakit.

Sinasabi ng Roma 5:8, Ngunit ipinakikita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito: Noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sa kabila ng makasalanang kalikasan ng mga tao sa mundong ito, mahal pa rin tayo ng Diyos. Minahal tayo ni Jesus nang sapat upang mamatay upang kunin ang kabayaran para sa ating mga kasalanan (Roma 6:23). Kung tatanggapin natin si Hesukristo bilang Tagapagligtas (Juan 3:16; Roma 10:9), tayo ay patatawarin at mangangako ng walang hanggang tahanan sa langit (Roma 8:1).

Hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay nang may dahilan. Naiintindihan man natin o hindi ang Kanyang mga dahilan, dapat nating tandaan na ang Diyos ay mabuti, makatarungan, mapagmahal, at maawain (Awit 135:3). Kadalasan, nangyayari sa atin ang masasamang bagay na hindi natin maintindihan. Sa halip na pagdudahan ang kabutihan ng Diyos, ang ating reaksyon ay dapat na magtiwala sa Kanya. Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan; sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo Siya, at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas (Kawikaan 3:5–6). Lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.Top