Bakit binigyan ng Faraon si Jose ng napakaraming kapangyarihan?

Bakit binigyan ng Faraon si Jose ng napakaraming kapangyarihan? SagotBinigyan ni Faraon si Jose ng posisyon ng kapangyarihan sa Ehipto dahil wastong naipaliwanag ni Jose ang mga panaginip ni Paraon. Binigyan ng Diyos si Joseph ng kakayahang ipaliwanag ang mga panaginip ng hari at ang karunungan na magrekomenda ng isang paraan ng pagkilos. Ang panukala ni Jose ay tila mabuti kay Faraon at sa lahat ng kanyang mga opisyal. Kaya't tinanong sila ng Faraon, 'Makakasumpong ba tayo ng isang taong tulad ng taong ito, na nasa kaniya ang Espiritu ng Dios?' At sinabi ni Faraon kay Jose, Yamang ipinaalam sa inyo ng Dios ang lahat ng ito, walang sinumang may kaunawaan at matalinong gaya ng ikaw. Ikaw ang mamamahala sa aking palasyo, at ang lahat ng aking mga tao ay magpapasakop sa iyong mga utos. Tanging sa trono lamang ako magiging dakila kaysa sa iyo’ (Genesis 41:37–40).Naniniwala si Paraon na si Joseph ay may espirituwal na kapangyarihan na makikinabang sa kanyang bansa. Sineseryoso ang espirituwal na kapangyarihan sa Ehipto sa panahong ito, at kaagad na itinaguyod ni Paraon si Jose bilang kanyang pangalawang pinuno. Kapansin-pansin, ito ang ikatlong pagkakataon sa ulat ng Genesis na ang espirituwal na buhay ni Jose ay kaakit-akit sa mga hindi mananampalataya.

Ang unang pagkakataon ay nangyari habang si Jose ay naglilingkod sa bahay ni Potiphar. Nang makita ni [Potiphar] na ang Panginoon ay kasama [Joseph] at binigyan siya ng Panginoon ng tagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa, si Jose ay nakasumpong ng biyaya sa kanyang mga mata at naging kanyang tagapaglingkod. Inilagay siya ni Potifar sa pamamahala sa kanyang sambahayan, at ipinagkatiwala niya sa kanyang pangangalaga ang lahat ng kanyang pag-aari. Mula nang italaga niya sa kaniya ang kaniyang sambahayan at ang lahat ng kaniyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ng Egipcio dahil kay Jose. Ang pagpapala ng Panginoon ay nasa lahat ng mayroon si Potiphar, sa bahay at sa parang (Genesis 39:3–5).Ang ikalawang pagkakataon ay naganap noong panahon ni Joseph sa bilangguan. Ang Panginoon ay kasama [ni Joseph]; nagpakita siya ng kabaitan at pinagkalooban siya ng pabor sa mga mata ng warden ng bilangguan. Kaya't inilagay ng warden si Jose na mamahala sa lahat ng nakakulong sa bilangguan, at siya ang naging responsable sa lahat ng ginawa doon. Hindi pinansin ng warden ang anumang bagay sa ilalim ng pangangalaga ni Jose, dahil ang Panginoon ay kasama ni Jose at binigyan siya ng tagumpay sa anumang kanyang ginawa (Genesis 39:21–23).Sa lahat ng tatlong kaso—kay Potiphar, kasama ang tanod, at kasama si Faraon—ang Panginoon ay kasama ni Jose at ginawa siyang umunlad. Ang diin sa Genesis ay hindi kung gaano kadakila si Jose, ngunit kung paano siya pinagpala ng Diyos. Si Jose ay ginamit ng Diyos upang pangalagaan ang mga inapo ni Abraham, na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng Diyos ang buong mundo (Genesis 12:3).Sa kaibahan ng pabor na ipinakita ng mga Ehipsiyo kay Jose, hinamak siya ng mga nakatatandang kapatid ni Jose sa tatlong pagkakataon at pagkatapos ay ipinagbili siya sa pagkaalipin. Sa unang pagkakataon, nagalit sila sa damit ni Joseph na may maraming kulay, na kumakatawan sa awtoridad (Genesis 37:4). Sa pangalawang pagkakataon, pinag-usapan ng magkapatid ang panaginip ni Jose na nagsasaad na balang araw ay yuyuko ang kanyang pamilya sa harap niya—isang panaginip na kalaunan ay natupad (Genesis 37:8). Sa ikatlong pagkakataon, nainggit ang magkapatid matapos magbahagi ng katulad na panaginip si Jose (Genesis 37:11). Di-nagtagal, itinapon nila si Joseph sa isang hukay, ipinagbili siya sa pagkaalipin, at pinaniwalaan ang kanilang ama na pinatay si Joseph ng mababangis na hayop.

Ang kahiya-hiyang pagkilos ng pamilya ni Joseph ay lubos na kabaligtaran sa gawain ng Diyos sa buhay ni Jose sa Ehipto. Sa kanyang pamilya, si Joseph ay hinamak nang tatlong beses pagkatapos ay tinanggihan. Sa Ehipto, si Jose ay nagpaliwanag ng mga panaginip sa tatlong pagkakataon at tinanggap bilang pinuno ng isang paganong pinuno. Kinuha ng Diyos ang isang hindi malamang na tao mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas na antas ng impluwensya. Ang kapangyarihan ni Joseph sa pulitika ay isang regalo ng pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos sa katuparan ng Kanyang plano (tingnan sa Daniel 2:21).Top