Bakit inialok ni Lot ang kaniyang mga anak na babae upang ma-gang rape?

Bakit inialok ni Lot ang kaniyang mga anak na babae upang ma-gang rape? Bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga anak na babae ni Lot na makipagtalik sa kanilang ama? SagotAng unang pangyayari na kinasasangkutan ng mga anak na babae ni Lot ay makikita sa Genesis 19:1–11. Dalawang lalaki na talagang mga anghel ang nagpakita sa Sodoma kung saan nakatira si Lot kasama ang kanyang pamilya. Pinalibutan ng masasamang lalaki ng lunsod ang bahay ni Lot na naghahangad na magkaroon ng homoseksuwal na relasyon sa mga anghel. Nakiusap si Lot sa mga lalaki ng lunsod na huwag gawin ang masamang bagay na ito, at sa halip ay inihandog niya sa kanila ang kanyang dalawang anak na dalaga.


Ang ikalawang pangyayari (Genesis 19:30–38) ay naganap matapos tumakas si Lot at ang kanyang mga anak na babae sa Sodoma bago ang pagkawasak nito. Ang asawa ni Lot ay nawasak dahil sa kanyang pagsuway sa paglalakbay, at si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae ay tumakas upang manirahan sa isang yungib sa isang bundok. Sa takot na hindi sila magkakaroon ng asawa o mga anak sa kanilang taguan, ang mga anak na babae ni Lot ay nagbalak na lasingin ang kanilang ama upang sila ay makatulog sa kaniya at sa gayo'y tinitiyak na sila ay magkakaanak.Sa ating mga modernong pakiramdam, mahirap maunawaan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang dalawang kakila-kilabot na insidente. Sinabi sa atin sa 1 Mga Taga-Corinto 10:11 na ang talaan ng Lumang Tipan ay sinadya bilang isang halimbawa sa atin. Sa madaling salita, ibinibigay sa atin ng Diyos ang buong katotohanan tungkol sa mga karakter sa Bibliya, kanilang kasalanan, kanilang mga kabiguan, kanilang mga tagumpay at mabubuting gawa, at dapat tayong matuto mula sa kanilang halimbawa, kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Sa katunayan, ito ay isa sa mga paraan na itinuturo sa atin ng Diyos kung ano ang kailangan nating malaman upang makagawa ng mabubuting pagpili bilang mga mananampalataya. Matututuhan natin ang madaling paraan sa pamamagitan ng pag-alam at pagsunod sa Salita ng Diyos, matututo tayo sa mahirap na paraan sa pamamagitan ng pagdurusa sa mga bunga ng ating mga pagkakamali, o maaari tayong matuto sa pamamagitan ng pagmamasid sa iba at pag-iingat sa kanilang mga karanasan.

Hindi isiniwalat ng Kasulatan ang pangangatuwiran ni Lot sa pag-aalay ng kaniyang mga anak na babae. Anuman ang proseso ng kanyang pag-iisip, ito ay mali at hindi maipagtatanggol. Batay sa isiniwalat tungkol sa buhay ni Lot, maaaring magtaka ang isa kung siya ay matuwid. Gayunpaman, walang alinlangan na ipinahayag siya ng Diyos na matuwid sa posisyon, kahit noong panahon pa niya sa Sodoma. At kung iniligtas ng Diyos ang matuwid na si Lot, na inapi ng makasalanang pag-uugali ng mga taong walang prinsipyo (sapagkat sa kanyang nakita at narinig na matuwid na taong iyon, habang naninirahan kasama nila, ay nadama ang kanyang matuwid na kaluluwa na pinahihirapan araw-araw sa kanilang mga makasalanang gawa) (2 Pedro 2: 7–8). Sa ilang sandali ay naniwala si Lot sa darating na Mesiyas, at ang pananampalatayang iyon ay nagbunga ng isang matuwid na katayuan sa harap ng Diyos. Malamang na ipinasa sa kanya ng tiyuhin ni Lot, si Abraham, ang katotohanang ito.Ang mayroon tayo sa kuwento ni Lot ay isang ilustrasyon ng isang tao na minsan ay nanirahan malapit sa kanyang maka-Diyos na mga kamag-anak at tumalikod at namumuhay ayon sa kanyang likas na kasalanan. Lumipat si Lot sa Sodoma, kahit na alam niya kung ano iyon, at umupo siya sa pintuan (Genesis 19:1). Iyan ay tila simple, ngunit, sa katunayan, ang pag-upo sa tarangkahan ay nangangahulugan na si Lot ay pumasok sa lipunan ng Sodoma na siya ay isang hukom doon (Genesis 19:9). Sa kabila ng kanyang posisyon, ang mga lalaki ng Sodoma ay walang paggalang sa kanya dahil alam nilang siya ay isang mapagkunwari.

Maaaring maupo tayo sa paghatol sa kultura ng araw na iyon, ngunit ang pagprotekta sa mga panauhin ng isa ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Tama bang ihandog ni Lot ang kaniyang sariling mga anak na babae bilang kapalit ng mga lalaking gusto ng mga Sodomita? Hindi. Makikita natin sa kuwento na pinrotektahan ng mga mensahero ng Panginoon si Lot at ang kanyang mga anak sa kabila ng kawalan ng karakter at makamundong pananaw ni Lot. Sinadya ni Lot na payapain ang mga lalaki ng Sodoma upang hindi masira ang pagkamapagpatuloy ng kaniyang bahay, ngunit siya ay gumawa ng maling pagpili sa pag-aalay ng kaniyang sariling mga anak na babae, at ang mga mensahero ng Diyos ay pinamunuan siya.

Sinasabi sa atin ng Genesis 19:31–32 na ang mga anak ni Lot ay naniniwala na walang lalaki para sa kanila at walang magiging anak. Maaaring ito ay dahil nakita nila ang pagkawasak ng Sodoma at naniwala silang sila na lamang ang natitira sa lupa. Sinisikap nilang mapanatili ang linya ng pamilya. Bakit nakipagtalik si Lot sa sarili niyang mga anak na babae? Nalasing siya. Oo, ang kanyang mga anak na babae ay nagsabwatan upang siya ay lasing, ngunit si Lot ay kusang uminom at, nang siya ay lasing, siya ay nawalan ng kaunting kontrol at sentido komun na mayroon siya (Genesis 19:30–38), at ito ang huling hakbang sa pagtalikod ni Lot. Ang aral na matututuhan natin dito ay, kapag ang isang tao ay labis na uminom, hindi siya gumagawa ng mabubuting pagpili at nawawalan ng kontrol sa kanyang moral at kumikilos sa labas ng makasalanan, makalaman na kalikasan. Bilang resulta ng incest, dalawang bata ang isinilang, at ang dalawang anak na iyon ay ang mga ama ng dalawang bansang hindi nagkakasundo at ang pinagmulan ng labis na pagdurusa sa Israel sa buong kasaysayan.

Bakit pinahintulutan ng Diyos si Lot na ialay ang kaniyang mga anak na babae, at bakit Niya pinahintulutan silang gumawa ng incest? Minsan binibigyan tayo ng Diyos ng Kanyang mga dahilan para gawin ang isang bagay ngunit hindi masyadong madalas. Habang mas nakikilala natin ang Diyos, mas nauunawaan natin Siya at ang Kanyang mga dahilan sa paggawa ng mga bagay. Ngunit, muli, hindi ito palaging nangyayari. Dapat tayong maging maingat kapag tinatanong natin kung bakit may ginagawa ang Diyos at siguraduhing hindi natin kinukuwestiyon ang Diyos Mismo, ang Kanyang paghatol, ang Kanyang katangian, at ang Kanyang mismong kalikasan.

Sinasabi sa atin ng salmista, Kung tungkol sa Diyos, ang Kanyang daan ay sakdal (Awit 18:30). Kung ang mga paraan ng Diyos ay perpekto, maaari tayong magtiwala na anuman ang Kanyang ginagawa—at ang dahilan para sa anumang Kanyang pinahihintulutan—ay perpekto din. Maaaring hindi ito tila posible sa atin, ngunit ang ating isipan ay hindi isip ng Diyos. Totoong hindi natin maasahan na lubos na mauunawaan ang Kanyang pag-iisip, gaya ng paalala Niya sa atin, Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga daan ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayundin ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip (Isaias 55:8–9). Gayunpaman, ang responsibilidad natin sa Diyos ay sundin Siya, magtiwala sa Kanya, at magpasakop sa Kanyang kalooban, naiintindihan man natin ito o hindi.

Ginawa ni Lot ang mga bagay na ginawa niya dahil pinili niyang mamuhay sa dati niyang kasalanan at gawin ang madali, at pinili niyang lumandi sa kasamaan sa halip na mamuhay para parangalan ang Diyos. Bilang resulta, nagkaroon ng pagdurusa para kay Lot, sa kaniyang asawa at mga anak na babae, at, sa pamamagitan ng pagsasamahan, ang bansang Israel sa mga darating na taon. Ang aral para sa atin ay kailangan nating gumawa ng mga pagpili na hindi naaayon sa mundo at magpasakop sa Salita ng Diyos, na gagabay sa atin sa pamumuhay na kalugud-lugod sa Diyos.Top