Bakit sinabi ni Hesus Ama, patawarin mo sila sa krus?

Bakit sinabi ni Hesus Ama, patawarin mo sila sa krus? SagotAng mga salita ni Jesus Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa ay matatagpuan sa Lucas 23:34. Si Jesus ay tumingin pababa mula sa krus sa isang tanawin na malamang na nakababalisa sa Kanya. Ang mga sundalong Romano ay nagsusugal para sa Kanyang pananamit (Juan 19:23–24); ang mga kriminal sa krus sa magkabilang panig ng Kanya ay nilalait Siya (Mateo 27:44); kinukutya Siya ng mga pinuno ng relihiyon (Mateo 27:41–43); at ang karamihan ay nilapastangan Siya (Mateo 27:39). Napapaligiran ng pinaka-hindi karapat-dapat na loteng ito, nanalangin si Jesus para sa kanila. Ama, patawarin mo sila ay isang panalangin ng walang kapantay na awa at pagmamahal.


Kahit na sa Kanyang paghihirap, ang pag-aalala ni Jesus ay para sa kapatawaran ng mga taong ibinibilang ang kanilang sarili sa Kanyang mga kaaway. Hiniling niya sa Ama na patawarin ang mga magnanakaw sa krus na nanlilibak sa Kanya. Hiniling Niya sa Ama na patawarin ang mga sundalong Romano na nanunuya sa Kanya, dumura sa Kanya, bumugbog sa Kanya, binunot ang Kanyang balbas, hinampas Siya, nilagyan ng koronang tinik sa Kanyang ulo, at ipinako Siya sa krus. Humingi ng kapatawaran si Jesus para sa galit na mga mandurumog na nanunuya sa Kanya at nanawagan para sa Kanyang pagpapako sa krus (Marcos 15:29–30).Mahalagang tandaan na ang panalangin ni Hesus, Ama, patawarin mo sila, ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay pinatawad, unilaterally, nang walang pagsisisi at pananampalataya. Nangangahulugan ito na handang patawarin sila ni Jesus—ang pagpapatawad ay, sa katunayan, ang dahilan kung bakit Siya nasa krus. Ang mga salitang Ama, patawarin mo sila ay nagpapakita ng maawaing puso ng Diyos.

Nanalangin si Jesus, Ama, patawarin mo sila, dahil tinutupad Niya ang propesiya sa Lumang Tipan: Dinala Niya ang kasalanan ng marami, at namamagitan sa mga mananalangsang (Isaias 53:12). Mula sa krus, namamagitan si Hesus para sa mga makasalanan. Ngayon, nabuhay at niluwalhati, si Hesus ay nananatiling isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan (1 Timoteo 2:5). Nanalangin si Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat ipinapatupad Niya ang simulaing itinuro Niya sa Sermon sa Bundok: Narinig mo na sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa at kapootan ang iyong kaaway.’ Ngunit sinasabi ko sa iyo, ibigin. inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo (Mateo 5:43–44). Si Hesus, ang inuusig, ay nanalangin para sa Kanyang mga mang-uusig.Kaakibat ng kahandaan ni Hesus na patawarin ang Kanyang mga nagpapahirap ay ang katotohanang hindi nila alam ang kanilang ginagawa (Lucas 23:34). Ang mga makasalanang naglagay kay Hesus sa krus ay walang alam sa tunay na kahalagahan ng kanilang mga aksyon. Ang mga sundalo ay personal na walang masamang hangarin sa Kanya. Sinunod lang nila ang utos. Ganito ang karaniwang pagtrato nila sa mga lalaking hinatulan, at naniniwala sila na talagang karapat-dapat Siya. Hindi nila alam na pinapatay nila ang Anak ng Diyos (tingnan ang 1 Mga Taga-Corinto 2:8). Hindi talaga alam ng mga mandurumog kung sino ang sinusubukan nilang sirain. Nalinlang sila ng mga pinunong Hudyo sa paniniwalang si Jesus ay huwad at manggugulo (Mga Gawa 3:17). Sa panalanging Ama, patawarin mo sila, inihayag ni Hesus ang Kanyang walang hanggang awa; Mahal pa rin Niya sila at patatawarin sila kung magpapakumbaba lamang sila at magsisi (Mateo 18:14; 2 Pedro 3:9).

Ang panalangin ni Hesus Ama, patawarin mo sila ay nasagot sa buhay ng maraming tao. Ang Romanong senturyon sa paanan ng krus, nang makita kung paano namatay si Hesus, ay bumulalas, Tunay na ang taong ito ay ang Anak ng Diyos! ( Marcos 15:39 ). Isa sa dalawang magnanakaw na ipinako kasama ni Jesus ay nanampalataya kay Cristo, na nangako sa kanya ng paraiso (Lucas 23:39–43). Isang miyembro ng Sanhedrin ang hayagang nakahanay kay Jesus (Juan 19:39). At, makalipas ang mahigit isang buwan, tatlong libong tao sa Jerusalem ang naligtas sa isang araw nang magsimula ang simbahan (Mga Gawa 2:41).

Sa krus si Hesus ay nagbigay ng kapatawaran para sa lahat ng maniniwala sa Kanya (Mateo 20:28). Binayaran ni Jesus ang kabayaran para sa mga kasalanan na nagawa natin sa ating kamangmangan, at maging sa mga nagawa nating sinasadya. Kapag tayo ay isinilang na muli, tayo rin ay naging sagot sa panalangin ni Hesus Ama, patawarin mo sila.Top