Bakit sinabi ni Jesus na sumang-ayon kaagad sa iyong kalaban (Mateo 5:25)?

Bakit sinabi ni Jesus na sumang-ayon kaagad sa iyong kalaban (Mateo 5:25)?

Kapag may hindi pagkakaunawaan ang dalawang tao, mahalagang ayusin ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Mateo 5:25, 'Mabilis na sumang-ayon sa iyong kalaban.' Sa paggawa nito, maiiwasan mo ang maraming hindi kinakailangang stress at salungatan. Ang mabilisang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan ay isang karunungan na huwaran ni Jesus para sa atin. Hindi niya hinayaang magtagal ang conflict. Palagi niyang sinubukang lutasin ang mga bagay sa lalong madaling panahon. At iyon ay isang magandang bagay! Kung tutuusin, habang tumatagal ang isang hindi pagkakaunawaan, mas maraming pagkakataon na sumiklab ang galit at magkaroon ng nasaktang damdamin. Kaya kung gusto mong mapanatili ang kapayapaan at mapanatili ang magandang relasyon, pinakamahusay na sumang-ayon kaagad sa iyong kalaban.

Sagot

Nagturo si Hesus sa Kanyang dakila Sermon sa Bundok na ang mga tao sa kaharian ay namumuhay ayon sa isang moral na alituntunin na higit pa sa pormal na pagsunod sa batas. Ang mga disipulo ni Kristo ay sumusunod sa kanilang Hari dahil sila ay nakatuon at tapat sa Kanya—ang Isa na sumakop sa kanilang buong puso. Ang tunay na mga lingkod ng kaharian ay nagsisikap na sundin ang tagubilin ng Diyos sa pinakamalalim na pagsasabuhay nito. Hindi lamang nila natutugunan ang pinakamababang kinakailangan. Ang prinsipyong ito ay nagtulak kay Jesus na sabihin, Makipagkasundo kaagad sa iyong kalaban, habang ikaw ay nasa daan na kasama niya, baka ibigay ka ng iyong kalaban sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ikaw ay itapon sa bilangguan (Mateo 5:5: 25, NKJV).Sa konteksto, si Jesus ay nakatuon sa mga paksa ng poot at galit: Narinig mo na sinabi sa ating mga ninuno, ‘Huwag kang pumatay. Kung ikaw ay pumatay, ikaw ay napapailalim sa paghatol.’ Ngunit sinasabi ko, kung ikaw ay nagalit man sa isang tao, ikaw ay nasa ilalim ng paghatol! Kung tatawagin mong tanga ang isang tao, nanganganib kang maiharap sa korte. At kung sumpain ka ng isang tao, ikaw ay nasa panganib ng apoy ng impiyerno (Mateo 5:21–22, NLT).Hindi ka dapat pumatay ay ang titik ng batas (Exodo 20:13; Deuteronomio 5:17). Ngunit hinukay ni Jesus ang pusong usapin ng utos, na ang poot. Dapat alisin ng mga miyembro ng kaharian ng Diyos ang lahat ng poot at galit (Levitico 19:17; Efeso 4:31; Colosas 3:8). Nagpakita si Jesus ng halimbawa ng isang mananampalataya na kailangang makipagkasundo sa ibang mananampalataya: Kaya't kung ikaw ay nag-aalay ng iyong handog sa dambana at doon ay naalaala mo na ang iyong kapatid ay may laban sa iyo, iwan mo ang iyong handog doon sa harap ng dambana at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at pagkatapos ay halika at ihandog ang iyong regalo (Mateo 5:23–24, ESV).

Iginiit ni Jesus na huwag nating hayaang mabuo ang mga awayan at sama ng loob kundi maging tama sa ating mga kapatid kay Kristo kapag nalaman natin ang isang isyu. Hindi natin maasahan na mapasaya ang Panginoon sa pagsamba habang ang kapaitan at galit ay naiiwan sa ating mga puso. Ang angkop, nagpaparangal sa Diyos na pagsamba ay nagsasangkot ng mabilis na pagbibigay at pagtanggap ng kapatawaran at pagkakasundo ng mga nasirang relasyon (Marcos 6:15; 11:25).Ang ikalawang halimbawang ibinigay ni Jesus ay tungkol sa dalawang taong nag-aaway na malapit nang humarap sa isang hukom sa korte upang ayusin ang isang hindi pagkakasundo. Ang mabilis na sumang-ayon sa iyong kalaban ay mabilis na ayusin ang iyong mga pagkakaiba (NLT). Hinimok ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na ayusin ang mga bagay nang harapan, sa lalong madaling panahon kaysa sa huli, bago pa man makarating sa korte. Habang naghihintay tayo na makipagkasundo sa isang antagonist, mas malala ang kahihinatnan para sa atin.

Ang diin ng sermon ni Jesus ay ituro ang mga prinsipyo ng pamumuhay sa kaharian. Si Cristo ay naparito hindi upang sirain ang batas kundi upang tuparin ito—upang maisakatuparan ang layunin nito (Mateo 5:17–19). Tinupad ni Jesus ang kautusan at ang mga kinakailangan nito sa pamamagitan ng pagbibigay para sa Kanyang mga tagasunod ng isang katuwiran na higit na mabuti kaysa sa katuwiran ng mga guro ng kautusan ng relihiyon at ng mga Fariseo (Mateo 5:20). Ang matuwid na katuparan ni Kristo sa batas, na sinundan ng Kanyang kamatayan sa krus, ay magpapahintulot sa Kanyang mga tagasunod na makapasok sa kaharian ng langit.

Ang mga tao ng Kaharian ay naghahangad na ipakita ang parehong uri ng awa at biyaya na ipinakita sa kanila ng kanilang Hari. Ang pagtanggi sa katuwiran ni Kristo ay pagharap sa paghatol at sa panganib ng apoy ng impiyerno (Mateo 5:22).

Bilang mga naghahanap ng kaharian, dapat tayong maging handa na agad na sumang-ayon sa ating kalaban—upang iwaksi ang ating pagmamataas at anumang iba pang mapagmatuwid sa sarili, mga pag-uugali ng mga parisaiko. Dapat tayong maging handa na tanggapin, isuko ang ating mga karapatan, at ayusin ang ating mga alitan nang tahimik at mapayapa. Maya-maya sa Kanyang sermon, ipinayo ni Jesus, Kung may gustong magdemanda sa iyo at kunin ang iyong kamiseta, ibigay mo rin ang iyong tunika (Mateo 5:40).

Maaaring tama tayo sa mata ng batas; maaaring tayo ang may kapangyarihan sa legal na paraan; maaring sigurado tayong mananalo sa ating kaso sa korte, ngunit maaaring tinatawag tayo ng Diyos na ihinto ang ating kaso alang-alang sa Kanyang kaharian. Kung susubukan nating manatili sa ating buhay, sinabi ni Hesus na mawawala ito sa atin. Ngunit kung ihahandog natin ito alang-alang sa Kanya, makikita natin ito (Mateo 16:25). Wala tayong mapapala kung, sa proseso ng pakikipaglaban para sa ating mga karapatan, mawala ang ating kaluluwa (Mateo 16:26).Top