Bakit binanggit ni Jesus ang tore ng Siloam sa Lucas 13:4?

Bakit binanggit ni Jesus ang tore ng Siloam sa Lucas 13:4? SagotBinanggit ni Jesus ang tore sa Siloam sa konteksto ng pagsagot sa isang tanong tungkol sa isang kamakailang trahedya sa Jerusalem. Sinabi ng ilang tao kay Jesus ang tungkol sa isang grupo ng mga Galilean na pumunta sa templo upang maghain, at pinatay sila ni Poncio Pilato, marahil dahil sa kaguluhan sa publiko na idinudulot ng mga Galilean (Lucas 13:1). Ang mga lalaking nagsalaysay ng kuwentong ito kay Jesus ay maaaring sinusubukan na akitin Siya na pumanig, para man o laban kay Pilato, o maaaring interesado lang sila sa reaksyon ni Jesus sa masaker. Anuman ang kanilang motibasyon, ang tugon ni Jesus ay mapanlinlang: Sa palagay mo ba ang mga Galilean na ito ay higit na makasalanan kaysa sa lahat ng iba pang mga Galilean dahil nagdusa sila sa ganitong paraan? Sinasabi ko sa iyo, hindi! Ngunit maliban kung kayo ay magsisi, kayong lahat ay mapapahamak (mga talata 2–3).Ipinagpatuloy ni Jesus ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagbanggit ng isa pang kasalukuyang pangyayari, ang isang ito na kinasasangkutan ng tore ng Siloam: O yaong labing-walo na namatay nang bumagsak sa kanila ang tore sa Siloam—sa palagay mo ba ay higit silang nagkasala kaysa sa lahat ng iba pang naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa iyo, hindi! Ngunit malibang kayo ay magsisi, kayong lahat ay mapapahamak (Lucas 13:4–5).

Ang pagbagsak ng tore ng Siloam ay hindi binanggit sa ibang mga makasaysayang talaan, at, dahil ang Bibliya ay hindi nagbibigay ng higit pang detalye ng pagguho ng istraktura, hindi natin matiyak kung para saan ang tore o kung bakit ito nahulog. Ang trahedya ay malinaw na alam ng mga nakikinig kay Jesus. Ang Siloam ay isang lugar sa labas lamang ng mga pader ng Jerusalem sa timog-silangang bahagi ng lungsod. Naroon ang isang bukal na puno ng tubig, na siyang pinangyarihan ng isa sa mga himala ni Kristo (Juan 9). Ang tore ng Siloam ay maaaring bahagi ng isang aqueduct system o isang proyekto sa pagtatayo na sinimulan ni Pilato. Sa anumang kaso, nahulog ang tore, at labing walong tao ang napatay sa sakuna.Narito ang dalawang kasalukuyang pangyayari—ang masaker sa bundok ng templo at ang pagguho ng tore ng Siloam, ngunit pareho ang mga aral na nakuha sa bawat isa. Una, binalaan ni Jesus ang Kanyang mga tagapakinig na huwag ipagpalagay na ang mga biktima ng mga trahedyang iyon ay hinatulan dahil sa kanilang malaking kasamaan. Palaging isang tukso ang magtalaga ng biglaan, hindi maipaliwanag na mga kamatayan sa paghatol ng Diyos bilang tugon sa lihim (o bukas) na kasalanan. Sinabi ni Jesus na hindi ganoon kabilis; isang pagkakamali na awtomatikong maiugnay ang gayong mga trahedya sa paghihiganti ng Diyos. Kung ito man ay gawa ng tao na trahedya (ang pagpatay kay Pilato sa mga Galilean) o isang natural na sanhi ng trahedya (ang pagbagsak ng tore ng Siloam), maling ipagpalagay na ang mga biktima ay kahit papaano ay mas masahol pa sa mga makasalanan kaysa sa lahat at sa gayon ay karapat-dapat na mamatay. .Ang ikalawang puntong sinabi ni Jesus tungkol sa dalawang pangyayari ay ang lahat ay kailangang magsisi. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip na nagreresulta sa pagbabago ng pagkilos. Binigyang-diin ni Jesus ang kahalagahan ng pagsisisi nang dalawang beses sa talatang ito: magsisi o mapahamak, sabi Niya; lumiko o sumunog. Sa halip na hulaan ang kasalanan ng mga Galilean, tumuon sa iyong sariling kasalanan. Sa halip na magtalaga ng kasamaan sa mga pinatay ng tore ng Siloam, suriin mo ang iyong sariling puso.Kapag may mga trahedya, gaya ng nangyari sa tore ng Siloam, natural na magtanong ang mga tao kung bakit. Ang mga pag-iisip ay gumagapang tulad ng marahil ang mga biktima ay karapat-dapat na kahit papaano. Marahil sila ay masasamang tao, at iyon ang dahilan kung bakit nangyari sa kanila ang masasamang bagay. Pero minsan parang ang galing talaga ng mga taong naapektuhan ng mga trahedya. Lalo na kapag ang mga biktima ay mga bata. Bakit may masamang nangyayari sa mabubuting tao? Bakit nangyayari ang mga masasamang bagay?

Sa pagkomento sa pagbagsak ng tore ng Siloam, tinanggihan ni Jesus ang apat na palagay na madalas gawin ng mga tao:

1) Ang pagdurusa ay katumbas ng pagiging makasalanan.
2) Ang trahedya ay isang tiyak na tanda ng paghatol ng Diyos.
3) Ang masasamang bagay ay nangyayari lamang sa masasamang tao.
4) May karapatan tayong gumawa ng mga ganitong paghatol.

Sa bawat isa sa mga pagpapalagay na ito, sabi ni Jesus, hindi.

Kapag nabasa natin ang isang trahedya sa mga ulo ng balita, dapat nating labanan ang tukso na magtalaga ng pagkakasala sa mga biktima, na para bang natanggap nila ang paghatol ng Diyos. Sa halip, inaanyayahan tayo ni Jesus na tingnan ang kasalanan sa loob natin at gawin ang headline bilang babala na magsisi. Ang biglaang pagkamatay ng isang tao ay hindi dapat maging dahilan para sisihin kundi para sa pagsusuri sa sarili.

Kung ikaw ay mula sa Galilea o Jerusalem, mula sa Kansas o Kenya, mula sa bansa o lungsod; mayaman ka man o mahirap, bata o matanda; kung iniisip mo ang iyong sarili bilang isang makasalanan o isang santo; at gusto mo man o hindi mag-isip tungkol sa mga espirituwal na bagay—ang katotohanan ay nasa ilalim ka ng paghatol ng Diyos maliban kung magsisi ka at manampalataya kay Jesus.Top