Bakit tinawag ni Jesus na aso ang babaeng Canaanita?

Bakit tinawag ni Jesus na aso ang babaeng Canaanita? SagotSa Mateo 15:21–28, nakatagpo ni Jesus ang isang babaeng Canaanite (Syrophoenician) na nagmakaawa sa Kanya na pagalingin ang kanyang anak na babae. Noong una ay tinanggihan ni Jesus ang kanyang kahilingan sa pagsasabing, Hindi tama na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis sa mga aso (Mateo 15:26). Inalis sa konteksto, at lalo na sa English, madaling mapagkamalan itong isang insulto. Sa daloy ng kuwento, gayunpaman, malinaw na si Jesus ay gumagawa ng isang metapora na nilalayong ipaliwanag ang mga priyoridad ng Kanyang ministeryo. Nagtuturo din Siya ng mahalagang aral sa Kanyang mga disipulo.


Kung minsan, tinutukoy ng mga Judio noong panahon ni Jesus ang mga Gentil bilang mga aso. Sa Griyego, ang salitang ito ay kuon , na nangangahulugang ligaw na cur (Mateo 7:6; Lucas 16:21; Filipos 3:2). Ang mga hindi Hudyo ay itinuring na napakadi-espirituwal na kahit na nasa kanilang harapan ay maaaring maging marumi sa seremonyal na paraan (Juan 18:28). Karamihan sa ministeryo ni Jesus, gayunpaman, ay nagsasangkot ng pagbaling ng mga inaasahan at pagkiling sa kanilang mga ulo (Mateo 11:19; Juan 4:9–10). Ayon sa salaysay ni Mateo, iniwan ni Jesus ang Israel at pumunta sa Tiro at Sidon, na teritoryo ng mga Gentil (Mateo 15:21). Nang ang babaeng Canaanita ay lumapit at paulit-ulit na humingi ng kagalingan, ang mga disipulo ay nagalit at hiniling kay Jesus na paalisin siya (Mateo 15:23).Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Jesus ang Kanyang kasalukuyang ministeryo sa paraang parehong mauunawaan ng babae at ng nanonood na mga disipulo. Noong panahong iyon, ang Kanyang tungkulin ay sa mga tao ng Israel, hindi sa mga Gentil (Mateo 15:24). Ang walang ingat na pagkuha ng Kanyang atensyon mula sa Israel, bilang paglabag sa Kanyang misyon, ay magiging tulad ng isang ama na kumukuha ng pagkain mula sa kanyang mga anak upang ihagis ito sa kanilang mga alagang hayop (Mateo 15:26). Ang eksaktong salitang ginamit ni Jesus dito, sa Griyego, ay kunarion , ibig sabihin ay maliit na aso o alagang aso. Ito ay isang ganap na naiibang salita mula sa termino kuon , ginagamit upang tumukoy sa di-espirituwal na mga tao o sa isang maruming hayop.

Madalas na sinubukan ni Jesus ang mga tao upang patunayan ang kanilang mga intensyon, kadalasan sa pamamagitan ng mga tanong o hamon sa pagtugon (tingnan sa Juan 4:16–18; at 4:50–53). Ang kaniyang tugon sa babaing Canaanita ay katulad din. Sa pagsubok sa kanya, tinanggihan ni Jesus ang kanyang kahilingan at ipinaliwanag na wala siyang lehitimong pag-asa sa Kanyang tulong. Ang babae, gayunpaman, ay isinabuhay ang alituntuning itinuro Mismo ni Jesus sa talinghaga ng matiyagang balo (Lucas 18:1–8). Ang kanyang tugon ay nagpapatunay na lubos niyang naunawaan ang sinasabi ni Jesus, ngunit may sapat na pananalig upang itanong pa rin (Mateo 15:27). Kinilala ni Jesus ang kanyang pananampalataya—na tinawag itong dakila—at pinagbigyan ang kanyang kahilingan (Mateo 15:28).Kaya, ayon sa konteksto at wikang kasangkot, hindi tinutukoy ni Jesus ang babaeng Canaanita bilang isang aso, direkta man o hindi direkta. Hindi siya gumagamit ng epithet o racial slur ngunit nagbibigay ng punto tungkol sa mga priyoridad na ibinigay sa Kanya ng Diyos. Sinusubukan din Niya ang pananampalataya ng babae at nagtuturo ng mahalagang aral sa Kanyang mga disipulo.Top