Bakit ipinadala ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 400 taon (Genesis 15:13)?

Bakit ipinadala ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 400 taon (Genesis 15:13)? SagotSa Genesis 15:13, sinabi ng Panginoon kay Abraham, Talagang tiyak na ang iyong mga supling ay makikipamayan sa isang lupain na hindi kanila at magiging mga alipin doon, at sila ay maghihirap sa loob ng apat na raang taon. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari, at inihayag Niya ang bahagi ng hinaharap kay Abraham. Kasama sa plano ng Diyos ang pagpapadala ng mga Hudyo sa Ehipto sa loob ng apat na raang taon.Kung bakit, ang ilang impormasyon ay ibinigay sa konteksto ng talatang ito. Ang mga talatang 14-16 ay mababasa, Ngunit dadalhin ko ang kahatulan sa bansang kanilang pinaglilingkuran, at pagkatapos ay lalabas sila na may malaking pag-aari. . . . At sila'y babalik dito sa ikaapat na salin ng lahi, sapagka't ang kasamaan ng mga Amorrheo ay hindi pa ganap. Dalawang pangunahing hula ang tumutulong na ipaliwanag ang 400-taong panahon ng paghihintay.

Una, ang isang resulta ng pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto ay magiging malaking pag-aari. Siyempre, para umalis Egypt, kailangan nila maging doon. Nangako ang Diyos na ang kanilang pag-alis ay mangangahulugan ng malaking kasaganaan para sa Israel. Natupad ito sa Exodo 12. Nang lisanin ng mga Israelita ang Ehipto kasunod ng ikasampung salot, sinabihan silang humingi sa mga Ehipsiyo ng mga bagay na may halaga para sa kanilang paglalakbay. Ang mga tao ng Israel. . . humingi sa mga Ehipsiyo ng mga alahas na pilak at ginto at ng damit. At pinagkalooban ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Egipcio, na anopa't ipinagkaloob sa kanila ang kanilang hiningi. Sa gayo'y ninakawan nila ang mga Ehipsiyo (mga talata 35-36).Pangalawa, gustong maghintay ng Panginoon bago ibigay ang Lupang Pangako sa Israel dahil hindi pa ganap ang kasamaan ng mga Amorite. Ang mga Amorite ay sumamba sa ibang mga diyos at nakibahagi sa maraming iba pang mga kasalanan. Nangako ang Diyos na aalisin sila sa lupain kung saan maninirahan ang Israel balang araw. Gayunpaman, ang Diyos ay may isang tiyak na yugto ng panahon na nasa isip na kasama ang 400 taon para sa Israel sa Ehipto. Siya ay tunay na mabagal sa pagkagalit, at sagana sa awa (Awit 103:8). Nang makabalik ang mga Israelita sa lupaing ipinangako sa kanila, nalipol ang mga Amorite tulad ng inihula ng Panginoon (Mga Bilang 21:31–32; Joshua 10:10; 11:8).Tiyak na maaaring pumili ang Diyos ng ibang paraan o ibang takdang panahon para sa paglalagay ng mga Israelita sa kanilang Lupang Pangako, ngunit pumili Siya ng isang partikular na paraan upang magdala ng kaluwalhatian sa Kanyang sarili. Kasama sa 400-taóng pamamalagi sa Ehipto ang maraming halimbawa ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ang pangangalaga ni Jose sa mga Israelita sa panahon ng taggutom, ang pagbangon ni Moises sa pamumuno, at ang mga dakilang himala ng Diyos tulad ng pagtawid sa Dagat na Pula ay bahagi ng panahon ng Israel sa Ehipto.

Top