Bakit ipinadala ng Diyos ang baha gayong alam Niyang magpapatuloy ang kasalanan pagkatapos ng baha?

Bakit ipinadala ng Diyos ang baha gayong alam Niyang magpapatuloy ang kasalanan pagkatapos ng baha? SagotNatagpuan natin ang tagpuan para sa paghatol ng Diyos sa baha sa Genesis 6:1–7: Nang magsimulang dumami ang mga tao sa lupa at ipinanganak sa kanila ang mga anak na babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at nagpakasal sila sa alinman sa kanilang pinili. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, ‘Ang aking Espiritu ay hindi makikipaglaban sa mga tao magpakailanman, sapagkat sila ay may kamatayan; ang kanilang mga araw ay magiging isang daan at dalawampung taon.’Ang mga Nefilim ay nasa lupa noong mga araw na iyon—at gayundin pagkatapos—nang ang mga anak ng Diyos ay pumunta sa mga anak na babae ng mga tao at nagkaanak sa kanila. Sila ang mga bayani noong unang panahon, mga taong kilala.

Nakita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kasamaan ng sangkatauhan sa lupa, at ang bawat hilig ng mga pag-iisip ng puso ng tao ay masama lamang sa lahat ng oras. Nagsisi ang Panginoon na ginawa niya ang mga tao sa lupa, at ang kanyang puso ay lubhang nabagabag. Kaya't sinabi ng Panginoon, ‘Aking lilipulin sa balat ng lupa ang sangkatauhan na aking nilikha—at kasama nila ang mga hayop, ang mga ibon, at ang mga nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng lupa—sapagka't pinagsisisihan kong ginawa ko sila.Sa malas, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit pinili ng Diyos na magpasapit ng baha ay ang katiwalian ng puso ng tao ay lubusang nangibabaw sa sangkatauhan noong mga araw ni Noe. Tiyak na alam ng Diyos na ang pagpapadala ng baha ay hindi (at hindi) maaayos ang problema sa kasalanan sa puso ng tao; pagkatapos ng baha, nakita ng Diyos na ang bawat hilig ng puso ng tao ay masama mula pagkabata (Genesis 8:21). Sa parehong pahayag, sinabi rin ng Diyos, Hindi ko na lilipulin ang lahat ng may buhay na nilalang, gaya ng ginawa Ko.Kaya ipinadala ng Diyos ang baha dahil sa kasamaan sa lupa noong panahon ni Noe ngunit pagkatapos noon ay nangako na hindi na muling magpapadala ng gayong baha—sa kabila ng katotohanang naroroon pa rin ang kasamaan. Kung alam ng Diyos na hindi maaalis ang kasamaan sa pamamagitan ng baha, bakit Niya ipinadala ang baha sa unang lugar? Titingnan natin ang tatlong sagot:Ang isang paraan para sagutin kung bakit nagpadala ang Diyos ng baha nang alam Niya na magpapatuloy ang kasamaan ay ang pagbibigay kahulugan sa kasalanan ng sangkatauhan noong panahon ni Noah bilang isang bagay na kakaiba at mas matindi kaysa sa nakikita natin sa mundo ngayon. Sa katunayan, sinasabi sa atin ng Genesis 6:5 na ang bawat hilig ng pag-iisip ng puso ng tao ay masama lamang sa lahat ng panahon. Ito ay isang malakas na pag-aakusa sa kalagayan ng puso ng tao: hindi lamang sinasabi ng Kasulatan na ang mga iniisip ng puso ng tao ay puro, eksklusibong kasamaan, ngunit ang kanyang puso ay palagi ganito. Gaano man tayo magreklamo tungkol sa kalagayan ng ating daigdig ngayon, malamang na hindi natin dapat ikumpara ang ating kasalukuyang kalagayan sa kalagayan ni Noe, dahil lamang sa ang kasamaan noong panahon niya ay waring umabot sa hindi maisip na antas. May kakaibang kasamaan sa puso ng tao noong mga araw ni Noe, at alam ng Panginoon na ang pinakamagandang hakbang ay ang magsimulang muli. Ang pamamaraang ito ay tiyak na medyo haka-haka, ngunit ito ay hindi bababa sa naaayon sa kung ano ang nababasa natin sa ibang bahagi ng Kasulatan tungkol sa kung sino ang Diyos.

Ang isa pang posibilidad kung bakit nagpadala ang Diyos ng baha gayong alam Niya na magpapatuloy ang kasamaan ay may pahiwatig mula sa mga reperensya ng mga anak ng Diyos at mga Nefilim sa Genesis 6:2 at 4. Bagama't ang mga iskolar ng Bibliya ay nahahati sa kung sino mismo ang mga anak ng Diyos at Nefilim. , malinaw sa Bibliya na ang kanilang mga inapo ay nailalarawan ng ilang partikular na matinding anyo ng kasamaan. Bukod dito, sa Genesis 6:3 ay tila ang tugon ng Panginoon sa mga aksyon ng mga anak ng Diyos ay ang unang aktwal na pagtukoy sa baha: sa pagsasabi na ang mga araw ng [tao] ay magiging isang daan at dalawampung taon, epektibong sinimulan ng Diyos ang countdown. para sa simula ng paghatol. Ipinahihiwatig nito na ang baha ay direktang tugon ng Diyos sa mga aksyon ng mga anak ng Diyos at ng mga Nefilim.

Ang isa pang posibleng sagot kung bakit nagpadala ang Diyos ng baha gayong alam Niya na magpapatuloy ang kasamaan ay medyo mas pangkalahatan. Sinasabi sa atin ng Unang Mga Taga-Corinto 10:11 na ang mga kuwento sa Lumang Tipan ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga makasaysayang talaan: Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa at isinulat bilang mga babala para sa atin, na kung saan dumating ang kasukdulan ng mga panahon. Sa kwento ng baha ay isang halimbawa na dapat nating pag-ukulan ng pansin. Iginuhit ni Jesus ang isang pagkakatulad sa pagitan ng kuwento ng baha at ngayon sa Mateo 24:37–39: Kung paanong nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa pagparito ng Anak ng Tao. Sapagka't noong mga araw bago ang baha, ang mga tao ay kumakain at umiinom, nag-aasawa at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka; at wala silang alam tungkol sa kung ano ang mangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganyan ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Samakatuwid, ang makasaysayang baha noong panahon ni Noe ay isang simbolo ng darating na paghatol ng Diyos. Kung paanong ang mga kapanahon ni Noe ay nabigo na maunawaan ang kanilang nalalapit na kapahamakan, marami sa ating sariling mga kapanahon ang matatangay sa paghatol ng Diyos nang hindi nauunawaan ang kanilang pangangailangan para sa isang Tagapagligtas. Ang baha ay gumaganap bilang isang babala sa mga taong ipagpalagay ang awa ng Diyos sa pagpapatuloy ng kanilang pagsuway; ang baha ay tumatawag sa lahat sa pagsisisi.

Ipinadala ng Diyos ang baha upang hatulan ang mundo sa panahong iyon ng karumal-dumal, patuloy, pandaigdigang kasalanan. Oo, alam Niya na hindi maaalis ng baha ang problema sa kasalanan at ang sangkatauhan ay mananatiling makasalanan pagkatapos ng baha. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos sa pakikitungo sa kasalanan. Ipinadala Niya ang Kanyang Anak sa mundo upang alisin sa sandata ang mga kapangyarihan ng kasamaan at gawing panoorin sa publiko ang mga ito, na nagtagumpay laban sa kanila sa pamamagitan ng krus (Colosas 2:15). Dahil kay Kristo, ang bagong langit at bagong lupa ay ipinangako (Apocalipsis 21:1), at hindi na magkakaroon ng anumang sumpa (Apocalipsis 22:3).Top