Bakit ginawa ng Diyos ang kaligtasan ng isang makitid na landas?

Bakit ginawa ng Diyos ang kaligtasan ng isang makitid na landas? SagotSa Mateo 7:13–14, sinabi ni Jesus, 'Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat malapad ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit maliit ang pintuan at makipot ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong nito.' Ang talatang ito ay nagiging sanhi ng pagdududa ng ilan sa kabutihan ng Diyos. Kung tutuusin, kung talagang gusto Niyang iligtas ang lahat, bakit hindi Niya ginawang mas madali ang maligtas? Bakit hindi na lang Niya hayaan ang lahat sa langit?Kapag nabasa natin ang salita makitid , malamang na iugnay natin ito sa mapang-akit na pagpili. Para bang binigyan tayong lahat ng Diyos sa ilang sukat ng pagiging katanggap-tanggap at pinapayagan lamang ang ilang piling makapasok sa Kanyang presensya. Gayunman, ilang talata bago nito, sinabi ni Jesus sa parehong tagapakinig, 'Humingi at bibigyan kayo; humanap at makakatagpo ka; kumatok kayo at bubuksan kayo ng pinto. Sapagka't ang bawa't humihingi ay tumatanggap; ang naghahanap ay nakatagpo; at ang kumakatok ay bubuksan ang pinto' (Mateo 7:7–8). Nilinaw ni Jesus: ang landas tungo sa buhay na walang hanggan ay bukas sa lahat ng nagtatanong.

Gayunpaman, makitid ang pintuan sa langit sa diwa ng pagkakaroon ng isang partikular na pangangailangan para makapasok—pananampalataya kay Jesu-Kristo. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Persona ni Jesu-Kristo; Siya ang tanging daan (Juan 14:6). Ang malawak na gate ay hindi eksklusibo; pinapayagan nito ang pagsisikap ng tao at lahat ng iba pang relihiyon sa mundo.Sinabi ni Jesus na ang makipot na pintuan ay patungo sa isang mahirap na daan, ang daan na magdadala sa atin sa mga paghihirap at mahihirap na desisyon. Ang pagsunod kay Hesus ay nangangailangan ng pagpapako sa ating laman (Galacia 2:20; 5:24; Roma 6:2), pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya (Roma 1:17; 2 Corinto 5:7; Hebreo 10:38), pagtitiis ng mga pagsubok nang may pagtitiis na tulad ni Kristo (Santiago 1:2–3, 12; 1 Pedro 1:6), at pamumuhay na hiwalay sa mundo (Santiago 1:27; Roma 12:1–2). Kapag nahaharap sa pagpili sa pagitan ng makitid, lubak-lubak na kalsada at isang malawak, sementadong highway, karamihan sa atin ay pinipili ang mas madaling kalsada. Ang kalikasan ng tao ay humahatak sa ginhawa at kasiyahan. Kapag nahaharap sa katotohanan ng pagtanggi sa kanilang sarili na sumunod kay Jesus, karamihan sa mga tao ay tumalikod (Juan 6:66). Hindi kailanman pinahiran ni Jesus ng asukal ang katotohanan, at ang katotohanan ay hindi maraming tao ang handang magbayad ng halaga para sumunod sa Kanya.Nag-aalok ang Diyos ng kaligtasan sa lahat ng tumatanggap nito (Juan 1:12; 3:16-18; Roma 10:9; 1 Juan 2:2). Ngunit ito ay nasa Kanyang mga tuntunin. Dapat tayong lumapit sa paraang ibinigay Niya. Hindi tayo makakalikha ng ating sariling mga landas o makalapit sa isang banal na Diyos batay sa ating sariling pagsisikap. Kung ikukumpara sa Kanyang katuwiran, tayong lahat ay marumi (Isaias 64:6; Roma 3:10). Hindi maaaring idahilan lamang o palampasin ng Diyos ang ating kasalanan. Siya ay maawain, ngunit Siya rin ay makatarungan. Ang katarungan ay nangangailangan na ang kasalanan ay mabayaran. Sa malaking halaga sa Kanyang sarili, binayaran Niya ang halagang iyon (Isaias 53:5; 1 Juan 3:1, 16; Awit 51:7). Kung wala ang dugo ni Jesus na tumatakip sa ating kasalanan, tayo ay nagkasala sa harap ng Diyos na ating tinanggihan (Roma 1:20).Ang daan patungo sa Diyos ay lubusang sarado, at ang kasalanan ang naging hadlang sa daan (Roma 5:12). Walang sinuman ang nararapat ng pangalawang pagkakataon. Lahat tayo ay nararapat na manatili sa 'malawak na daan na patungo sa pagkawasak.' Ngunit minahal tayo ng Diyos nang sapat upang ibigay ang landas tungo sa buhay na walang hanggan (Roma 5:6–8). Gayunpaman, alam din Niya na sa ating makasariling mundo, puspos ng kasalanan ay hindi marami ang magnanais na lumapit sa Kanya ayon sa Kanyang mga kondisyon (Juan 6:44, 65; Roma 3:11; Jeremias 29:13). . Inihanda ni Satanas ang daan patungo sa impiyerno na may makalaman na mga tukso, makamundong atraksyon, at moral na kompromiso. Karamihan sa mga tao ay nagpapahintulot sa kanilang mga hilig at pagnanais na magdikta sa takbo ng kanilang buhay. Pinipili nila ang pansamantala, makalupang kasiyahan kaysa sa pagsasakripisyo sa sarili na kinakailangan sa pagsunod kay Jesus (Marcos 8:34; Lucas 9:23; Mateo 10:37). Hindi pinapansin ang makipot na gate. Karamihan sa mga tao ay mas gugustuhin na lumikha ng kanilang sariling mga relihiyon at magdisenyo ng kanilang sariling mga diyos. Kaya naman may kalungkutan, hindi diskriminasyon, na ipinahayag ni Jesus na ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay 'makitid, at kakaunti lamang ang nakasusumpong nito.'Top