Bakit inutusan ng Diyos si Abraham na ihain si Isaac?

Bakit inutusan ng Diyos si Abraham na ihain si Isaac? SagotSi Abraham ay sumunod sa Diyos ng maraming beses sa kanyang paglakad kasama Niya, ngunit walang pagsubok na maaaring mas matindi kaysa sa isa sa Genesis 22. Iniutos ng Diyos, Kunin mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na iyong minamahal—si Isaac—at pumunta ka sa rehiyon ng Moriah. Ihandog mo siya doon bilang isang handog na susunugin sa isang bundok na ipapakita ko sa iyo (Genesis 22:2).


Ito ay isang kamangha-manghang utos dahil si Isaac ay anak ng pangako. Ilang beses nang nangako ang Diyos na mula sa sariling katawan ni Abraham ay magmumula ang isang bansang kasing dami ng mga bituin sa langit (Genesis 12:2–3; 15:4–5). Nang maglaon, partikular na sinabi kay Abraham na ang pangako ay sa pamamagitan ni Isaac (Genesis 21:12).Dahil ang pagsubok ng Diyos kay Abraham ay may kasamang utos na gawin ang isang bagay na ipinagbabawal Niya sa ibang lugar (tingnan sa Jeremias 7:31), dapat nating itanong, Bakit inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac? Hindi partikular na tinutugunan ng Bibliya ang sagot sa tanong na ito, ngunit sa ating pag-aaral ng Banal na Kasulatan maaari tayong magtipon ng ilang dahilan:

Ang utos ng Diyos na ihain si Isaac ay upang subukan ang pananampalataya ni Abraham. Ang mga pagsubok ng Diyos ay nagpapatunay at nagpapadalisay sa ating pananampalataya. Ang mga ito ang dahilan upang tayo ay hanapin Siya at higit na magtiwala sa Kanya. Ang pagsubok ng Diyos kay Abraham ay nagbigay-daan sa Kanyang anak—at sa buong mundo—na makita ang katotohanan ng pananampalataya sa pagkilos. Ang pananampalataya ay higit pa sa isang panloob na espirituwal na saloobin; pananampalataya gumagana (tingnan ang Santiago 2:18).Ang utos ng Diyos na ihain si Isaac ay upang patunayan si Abraham bilang ama ng lahat ng may pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ni Abraham ay itinuring sa kanya bilang katuwiran (Roma 4:9). At tayo ngayon na may pananampalataya kay Abraham ay natagpuan din na siya ang ama nating lahat (talata 16). Kung wala ang tugon ni Abraham sa utos na ihain si Isaac, mahihirapan tayong malaman ang lahat ng kaakibat ng pananampalataya. Ginagamit ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham bilang isang halimbawa ng uri ng pananampalataya na kinakailangan para sa kaligtasan.

Ang utos ng Diyos na ihain si Isaac ay upang magbigay ng isang halimbawa ng ganap na pagsunod. Pagkatapos ng utos ng Diyos, maagang kinaumagahan ay bumangon si Abraham at kinarga ang kanyang asno at lumabas kasama ang kanyang anak at ang kahoy para sa isang handog na susunugin (Genesis 22:3). Walang pagkaantala, walang pagtatanong, walang pagtatalo. Simpleng pagsunod lamang, na nagdulot ng pagpapala (mga talata 15–18).

Ang utos ng Diyos na ihain si Isaac ay ihayag ang Diyos bilang Jehovah-Jireh. Sa pag-akyat sa bundok patungo sa lugar ng paghahain, nagtanong si Isaac tungkol sa hayop na ihahain, at sinabi ng kanyang ama, Ang Diyos mismo ang magbibigay ng tupa para sa handog na susunugin, anak ko (Genesis 22:8). Pagkatapos ng paglalaan ng Diyos ng isang lalaking tupa upang pumalit kay Isaac sa altar, tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Ibibigay ng Panginoon (talata 14). Kaya mayroon tayong isa pang pangalan ng Diyos na nagpapakita ng karakter: Yahweh-Yireh .

Ang utos ng Diyos na ihain si Isaac ay para ilarawan ang sakripisyo ng Diyos sa Kanyang sariling Anak. Inilarawan ng kuwento ni Abraham ang pagtuturo ng Bagong Tipan tungkol sa pagbabayad-sala, ang handog ng Panginoong Jesus sa krus para sa kasalanan ng sangkatauhan. Narito ang ilan sa mga pagkakatulad sa pagitan ng sakripisyo ni Isaac at ng sakripisyo ni Kristo:

• Kunin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, na iyong minamahal (Genesis 22:2); Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak (Juan 3:16).

• Pumunta sa rehiyon ng Moriah. Ihandog siya doon (Genesis 22:2); pinaniniwalaan na ang lugar ding ito ay kung saan itinayo ang lungsod ng Jerusalem pagkalipas ng maraming taon. Si Hesus ay ipinako sa krus sa parehong lugar kung saan si Isaac ay inilagay sa altar.

• Ihandog siya doon bilang isang handog na susunugin (Genesis 22:2); Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa Kasulatan (1 Corinto 15:3).

• Kinuha ni Abraham ang kahoy para sa handog na susunugin at ipinatong ito sa kanyang anak na si Isaac (Genesis 22:6); Si Hesus, na pasan ang kanyang sariling krus, ay lumakad patungong Kalbaryo (Juan 19:17).

• Ngunit nasaan ang kordero para sa handog na susunugin? ( Genesis 22:7 ); Sinabi ni Juan, Tingnan mo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan! (Juan 1:29).

• Ang Diyos mismo ang magbibigay ng kordero (Genesis 22:8); Si Jesus ay inihalintulad sa isang walang batik na tupa sa 1 Pedro 1:18–19 at isang pinatay na tupa sa Pahayag 5:6.

• Si Isaac, na malamang na isang binata noong panahon ng kanyang paghahain, ay kumilos bilang pagsunod sa kanyang ama (Genesis 22:9); bago ang Kanyang paghahain, nanalangin si Hesus, Ama ko, kung maaari, alisin nawa sa akin ang sarong ito. Ngunit hindi ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban mo (Mateo 26:39).

• Si Isaac ay muling nabuhay sa makasagisag na paraan, at si Jesus sa katotohanan: Si Abraham ay nangatuwiran na ang Diyos ay maaaring bumuhay ng mga patay, at sa makasagisag na pagsasalita, tinanggap niya si Isaac mula sa kamatayan (Hebreo 11:19); Si Jesus ay inilibing, at . . . ay binuhay sa ikatlong araw ayon sa Kasulatan (1 Corinto 15:4).

Maraming siglo pagkatapos ng utos ng Diyos kay Abraham na ihain si Isaac, sinabi ni Jesus, Ang iyong amang si Abraham ay nagalak sa pag-iisip na makita ang aking araw; nakita niya ito at natuwa (Juan 8:56). Ito ay isang pagtukoy sa kagalakan ni Abraham sa pagkakita sa lalaking tupa na nahuli sa sukal sa Genesis 22. Ang lalaking tupa ang kapalit na magliligtas sa buhay ni Isaac. Ang pagkakita sa lalaking tupa na iyon ay, sa esensya, ang pagkakita sa araw ni Kristo, ang Kapalit para sa ating lahat.Top