Bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas at ang mga demonyo na magkasala?

Bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas at ang mga demonyo na magkasala? SagotKasama ang mga anghel at sangkatauhan, pinili ng Diyos na magharap ng isang pagpipilian. Bagaman ang Bibliya ay hindi nagbibigay ng maraming detalye tungkol sa paghihimagsik ni Satanas at ng mga nahulog na anghel, tila si Satanas—marahil ang pinakadakila sa lahat ng mga anghel (Ezekiel 28:12-18)—sa pagmamataas ay piniling maghimagsik laban sa Diyos upang hanapin upang maging kanyang sariling diyos. Si Satanas (Lucifer) ay hindi gustong sumamba o sumunod sa Diyos; gusto niyang maging Diyos (Isaias 14:12-14). Ang Apocalipsis 12:4 ay nauunawaan na isang makasagisag na paglalarawan ng ikatlong bahagi ng mga anghel na piniling sumunod kay Satanas sa kanyang paghihimagsik, na naging mga makasalanang anghel—mga demonyo.Gayunpaman, hindi tulad ng sangkatauhan, ang pagpili ng mga anghel na sumunod kay Satanas o manatiling tapat sa Diyos ay isang walang hanggang pagpili. Ang Bibliya ay hindi nagbibigay ng pagkakataon para sa mga nahulog na anghel na magsisi at mapatawad. Hindi rin ipinahihiwatig ng Bibliya na posibleng mas marami pa sa mga anghel ang magkasala. Ang mga anghel na nananatiling tapat sa Diyos ay inilarawan bilang mga hinirang na anghel (1 Timoteo 5:21). Nakilala ni Satanas at ng mga nahulog na anghel ang Diyos sa lahat ng Kanyang kaluwalhatian. Para sa kanila na maghimagsik, sa kabila ng alam nila tungkol sa Diyos, ay ang sukdulan ng kasamaan. Bilang resulta, hindi binibigyan ng Diyos si Satanas at ang iba pang mga nahulog na anghel ng pagkakataong magsisi. Dagdag pa, ang Bibliya ay hindi nagbibigay sa atin ng dahilan upang maniwala na sila ay magsisisi kahit na bigyan sila ng Diyos ng pagkakataon (1 Pedro 5:8). Binigyan ng Diyos si Satanas at ang mga anghel ng parehong pagpipilian na ibinigay Niya kina Adan at Eva, na sundin Siya o hindi. Ang mga anghel ay may kalayaang pumili; Hindi pinilit o hinimok ng Diyos ang sinuman sa mga anghel na magkasala. Si Satanas at ang mga nahulog na anghel ay nagkasala sa kanilang sariling kusa at samakatuwid ay karapat-dapat sa walang hanggang poot ng Diyos sa lawa ng apoy.

Bakit binigyan ng Diyos ang mga anghel ng ganitong pagpili, gayong alam Niya kung ano ang magiging resulta? Alam ng Diyos na ang isang-katlo ng mga anghel ay magrerebelde at samakatuwid ay isumpa sa walang hanggang apoy. Alam din ng Diyos na palalakasin ni Satanas ang kanyang paghihimagsik sa pamamagitan ng pagtukso sa sangkatauhan sa pagkakasala. Kaya, bakit ito pinahintulutan ng Diyos? Hindi malinaw na ibinibigay ng Bibliya ang sagot sa tanong na ito. Ang parehong ay maaaring itanong sa halos anumang masamang aksyon. Bakit ito pinahihintulutan ng Diyos? Sa huli, bumabalik ito sa soberanya ng Diyos sa Kanyang nilikha. Sinasabi sa atin ng Salmista, Kung tungkol sa Diyos, ang Kanyang daan ay sakdal (Awit 18:30). Kung ang mga paraan ng Diyos ay perpekto, maaari tayong magtiwala na anuman ang Kanyang ginagawa—at anuman ang Kanyang pinahihintulutan—ay perpekto din. Kaya't ang perpektong plano mula sa ating perpektong Diyos ay pahintulutan ang kasalanan. Ang ating isip ay hindi isip ng Diyos, ni ang ating mga daan ay Kanyang mga daan, gaya ng ipinaalala Niya sa atin sa Isaias 55:8-9.

Top