Bakit tayo dapat magpasalamat sa lahat ng bagay (1 Thessalonians 5:18)?

Bakit tayo dapat magpasalamat sa lahat ng bagay (1 Thessalonians 5:18)? SagotSa isang napakapraktikal na bahagi ng unang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, hinikayat niya ang kanyang mga mambabasa na magpasalamat sa lahat ng bagay (1 Tesalonica 5:18). Sa agarang konteksto, pinayuhan niya sila na laging magalak (talata 16) at manalangin nang walang tigil (talata 17). Ito ang mga makikilalang katangian ng isang tao na pinalakas ang loob at lumalago sa kanyang pananampalataya. Ang unang dalawa ay madaling maunawaan—ang pagiging masaya at madasalin ay hindi kumplikadong mga ideya. Ngunit ang tagubilin ni Pablo na ang mga mananampalataya sa Tesalonica ay dapat magpasalamat sa lahat naghahatid ng kakaibang hamon.Kapansin-pansin na hindi sinasabi ni Paul sa kanila na magpasalamat para sa lahat. Ang pang-ukol na ginamit sa 1 Tesalonica 5:18 ay ang Griyego sa , na pinakamainam na isinalin ng English preposition sa . Hindi sinasabi sa kanila ni Paul na dapat silang magpasalamat sa mga paghihirap na kanilang nararanasan; sa halip, hinahamon niya silang magpasalamat sa anumang pagkakataon. Nakilala ni Paul na ang lihim ng kasiyahan ay hindi matatagpuan sa mga pangyayari. Sa halip, mayroong kasiyahan sa pagkilala na si Kristo ang nagpapalakas sa atin sa anumang bagay na maaari nating harapin (Filipos 4:11–13).

Maliwanag din na pinahihintulutan ng Diyos ang mga bagay sa ating buhay na tulungan tayong lumago upang maging higit na katulad ni Kristo—sa katunayan, ang paghahangad na iyon (katulad ni Kristo) ang pangunahing layunin ng Diyos para sa atin sa pagpapabanal (pagiging itinalaga o banal). Kung ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya (Roma 8:28) at ang kabutihang iyon ay na tayo ay magiging higit na katulad ni Kristo (talata 29), kung gayon maaari nating asahan na ginagamit Niya ang kahirapan sa ating buhay upang tumulong. hubugin tayo na maging higit na katulad Niya. Dahil gumagawa Siya para sa layuning iyon sa ating buhay, mapupuno tayo ng pasasalamat, batid na may layunin kahit sa mga paghihirap na hindi natin maintindihan.Sa Roma 5:3, gumamit si Pablo ng mas malakas na pananalita kaysa sa ginamit niya sa 1 Tesalonica 5:18—ipinaliwanag niya na maaari tayong magsaya o magalak kahit na sa pagdurusa dahil sa kung ano ang ibinubunga ng pagdurusa sa atin. Ang pagdurusa ay nagdudulot ng tiyaga; ang pagtitiyaga ay nagpapaunlad ng subok na katangian; ang karakter na nasubok ay nagkakaroon ng pag-asa; at ang uri ng pag-asa ng Diyos ay hindi kailanman nabigo. Kung magagamit ng Diyos ang pagdurusa at mga pagsubok sa ganoong paraan, para tulungan tayong maging mature, sulit ang mga karanasang iyon. Tulad ng paghikayat ni Pablo sa mga taga-Corinto, ang panandaliang mga paghihirap na ating nararanasan sa buhay na ito ay nagbubunga ng tinatawag niyang walang hanggang bigat ng kaluwalhatian (2 Corinto 4:17). Idinagdag ni Pablo na ang mga pagdurusa na nararanasan natin ngayon ay walang halaga kung ihahambing sa kaluwalhatiang makikita natin sa hinaharap (Roma 8:18). Sa madaling salita, sulit ang lahat.Kung mayroon tayong ganitong uri ng malaking-larawang pananaw, maaari tayong magpasalamat sa lahat ng bagay dahil naiintindihan natin kung paano ginagamit ng Diyos ang mga bagay na iyon sa ating buhay para lumago tayo ngayon at sa hinaharap. Inilarawan ni Jesus ang prinsipyo para sa Kanyang mga disipulo sa Juan 16:21: ang sakit ng panganganak ay napakatindi, at sa panahon ng panganganak ay tila hindi ito katumbas ng halaga. Ngunit kapag hawak ng isang ina ang kanyang bagong panganak, hindi na niya iniisip ang sakit kundi ang kagalakan na naidulot. Sa parehong paraan, maaari tayong magpasalamat sa lahat ng bagay, batid na ang mga paghihirap, paghihirap, at pagdurusa ay tulad ng mga pasakit ng panganganak, at ang resulta ng subok na pagkatao at tiyak na pag-asa ay tulad ng paghawak sa bagong silang na sanggol. May kapangyarihan sa pag-unawa sa inihayag ng Diyos tungkol sa kung paano Niya tayo pinalago. Maaaring masakit kung minsan ang kanyang mga pamamaraan (tingnan sa Mga Hebreo 12:7–11), ngunit ang resulta ay ang mapayapang bunga ng kabutihan. Kapag ang ating pananaw ay alam ng Kanyang Salita, ang pagbibigay ng pasasalamat sa lahat ng bagay ay may perpektong kahulugan.

Top