Bakit ako nandito?

Bakit ako nandito? SagotBakit ako nandito? ay isang walang hanggang tanong, hindi maiiwasang nauugnay sa mga tanong na may layunin at personal na kahalagahan. Ito ay isang mahalagang tanong na itanong, at ang sagot na makukuha ng isang tao ay tumutukoy kung paano iniisip ng isang tao ang kanyang sarili at nakikipag-ugnayan sa mundo.Ang ilang mga tao ay nagtataguyod ng ideya na ang mga tao ay nabuo sa pamamagitan ng impersonal, evolutionary na mga proseso at ang buhay ay isang aksidente lamang. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon walang tunay na dahilan kung bakit tayo naririto-ang buhay ay walang tunay na layunin. Iba ang sinasabi ng Bibliya. Inilalarawan ng Genesis 1:1–27 kung paano sinadya ng isang matalinong Lumikha ang lahat ng bagay sa loob ng anim na araw, kabilang ang unang lalaki at babae. Sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at maghari sila sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa lahat ng nilalang na gumagalaw sa tabi ng dagat. lupa (talata 26). Nilikha ng Panginoon ang sangkatauhan upang taglayin ang Kanyang larawan at pamunuan ang Kanyang nilikha, ngunit pinili ng mga unang tao na sumuway sa Diyos at nagdala ng kasalanan at kamatayan sa mundo (Genesis 3:12–19; Roma 5:12). Mula noon, ang sangkatauhan ay nawalay sa Diyos (Isaias 59:2; Roma 3:23). Kung walang nakaangkla na relasyon sa Panginoon, naiiwan tayong nagtataka kung sino tayo, bakit tayo naririto, at kung ano ang ating layunin.

Bakit ako nandito? Upang luwalhatiin ang Diyos. Sa huli, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian; ang layunin natin ay luwalhatiin Siya at, sa makasalanang mundong ito, ipakilala Siya sa iba (Isaias 43:7; Mateo 28:18–19). Ang mga tao ay hindi aksidente; hindi tayo nagkataon. Nilinaw ng maraming talata sa Bibliya na ang layunin ng mga tao ay magbigay ng papuri at kaluwalhatian sa Diyos, dahil nilikha Niya tayo at binigyan tayo ng buhay (Eclesiastes 12:13; Apocalipsis 4:11). Ibinubuod ni Augustine ng Hippo ang ating layunin at ang ating malalim na pagnanasa sa kanya Mga pagtatapat : Ginawa mo kami para sa iyong sarili, O Panginoon, at ang aming puso ay hindi mapakali hanggang sa ito ay makatagpo ng kapahingahan sa iyo (1.1.1).Ang pangkalahatang dahilan kung bakit tayo naririto—upang luwalhatiin ang Diyos—ay partikular na umaabot sa bawat isa sa atin. Ipinahihiwatig ng Awit 139:16 na ang layunin ng Diyos para sa atin ay kasing-tiyak ng personal: Nakita mo na ako bago ako isinilang. Ang bawat araw ng aking buhay ay nakatala sa iyong aklat. Ang bawat sandali ay inilatag bago lumipas ang isang araw (NLT). Ayon sa talatang ito, ang Diyos ay may kontrol sa tatlong bagay na may malapit na pag-aalala sa bawat isa sa atin: 1) ang simula ng bawat buhay, 2) ang haba ng bawat buhay, at 3) ang eksaktong plano para sa bawat buhay.Bakit ako nandito? Upang makipagkasundo sa Diyos, na nag-uutos sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi (Mga Gawa 17:30). Namatay si Jesus bilang kahalili natin, tinanggap ang kaparusahan ng ating mga kasalanan sa Kanyang sarili (Mga Taga-Roma 5:6–8; 2 Mga Taga-Corinto 5:21). Sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, natalo Niya ang kasalanan at kamatayan at ginawang posible para sa atin na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, sa gayo'y ibinalik ang relasyon na nasira sa pagbagsak ng sangkatauhan (2 Timoteo 1:10; Roma 5:10). Sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay pinalaya mula sa kasalanan. Inilalarawan ng Bibliya ang Diyos na hindi ninanais na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay magsisi (2 Pedro 3:9).Bakit ako nandito? Upang maglingkod sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Kapag narinig na ang lahat, ang wakas ng bagay ay ito: Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao (Eclesiastes 12:13, BSB). Walang mas mataas na layunin kaysa sa pagiging lingkod ng Hari ng sansinukob (tingnan ang Awit 84:10).

Bakit ako nandito? Upang maghanda para sa kawalang-hanggan. Yaong mga nalilito kung bakit sila naririto ay maaaring humantong sa paghahangad ng kasiyahan o kayamanan o katanyagan bilang layunin ng buhay, ngunit ang lahat ng mga bagay na iyon ay walang kabuluhan, gaya ng pinatutunayan ng aklat ng Eclesiastes. Bahagi ng kung bakit tayo narito ay upang ihanda ang ating mga sarili para sa hindi maiiwasang paglalakbay na dapat nating gawin pagkatapos ng kamatayan: Ang mga tao ay nakatakdang mamatay nang minsan, at pagkatapos nito ay humarap sa paghuhukom (Hebreo 9:27). Itinaguyod ni Jesus ang isang walang hanggang pananaw, nagtanong, Ano ang pakinabang para sa isang tao na makamtan ang buong mundo, ngunit nawala ang kanyang kaluluwa? O ano ang maibibigay ng sinuman bilang kapalit ng kanilang kaluluwa? ( Marcos 8:36–37 ).

Sa pagkilala, pagluwalhati, at paglilingkod sa Panginoon, nasa atin ang sagot kung bakit tayo naririto. Sa lahat ng ating ginagawa, maging sa pang-araw-araw na gawain, maaari nating luwalhatiin ang Diyos (1 Mga Taga-Corinto 10:31). Dahil natatanging ginawa ng Panginoon ang bawat isa sa atin, maaari nating luwalhatiin Siya sa mga paraang natatangi sa ating mga personalidad, talento, at mga kaloob (tingnan sa Awit 139:13–14; 1 Pedro 4:10–11). Dahil nilikha tayo ng Diyos, minahal tayo, at tinubos tayo kay Kristo, karapat-dapat Siya sa lahat ng papuri at kaluwalhatian, at ang ating buhay ay dapat maging isang patotoo sa Kanyang biyaya at kabutihan.Top