Kanino natakot si Cain matapos niyang patayin si Abel?

Kanino natakot si Cain matapos niyang patayin si Abel?

Natakot si Cain sa paghihiganti matapos niyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Natatakot siya na baka may makaalam at maghiganti sa kanya. Natatakot din siya sa mga kahihinatnan na magmumula sa kanyang mga aksyon.

Sagot

Sa Genesis 4:13-14, di-nagtagal pagkatapos niyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel, sinabi ni Cain sa Panginoon, ‘Ang aking parusa ay higit pa sa aking makakaya. Ngayon ay itinataboy mo ako sa lupain, at ako'y magkukubli sa iyong harapan; Ako ay magiging isang hindi mapakali na gumagala sa lupa, at sinumang makasumpong sa akin ay papatayin ako.’ Sino nga ba ang kinatatakutan ni Cain? Ang tanging mga tao na binanggit ng aklat ng Genesis hanggang sa puntong ito ay sina Adan at Eva (mga magulang ni Cain) at Abel (na ngayon ay patay na). Sino ang posibleng maging banta kay Cain?Mahalagang kilalanin na sina Cain at Abel ay parehong may sapat na gulang noong panahong pinatay ni Cain si Abel. Kapwa sina Cain at Abel ay mga magsasaka, na nag-aalaga sa kanilang sariling mga lupain at mga kawan (Genesis 4:2-4). Hindi sinasabi sa atin ng Bibliya kung ilang taon sina Cain at Abel, ngunit malamang na sila ay nasa 30 o 40 anyos. Ang Bibliya ay hindi partikular na binanggit sina Adan at Eva na may mga anak sa pagitan ni Abel at Seth (Genesis 4:25). Gayunpaman, hindi malamang na ang dalawang pinakaperpektong tao sa kasaysayan ng mundo, sina Adan at Eva, ay walang anak sa loob ng ilang dekada. Nagkaroon ng maraming anak sina Adan at Eva pagkatapos ni Set (Genesis 5:4), kaya bakit hindi rin sila nagkaroon ng iba pang mga anak sa pagitan ni Abel at Seth? Hindi sinasabi ng Bibliya na si Seth ang panganay na anak nina Adan at Eva, o maging ang unang anak, pagkatapos patayin si Abel. Sa halip, ito ay nagsasaad na si Seth ay ipinanganak bilang kapalit ni Abel. Sinusundan ng Genesis kabanata 5 ang talaangkanan ni Seth. Bago ang kanyang kamatayan, malamang na si Abel ang piniling anak na magbubunga ng Mesiyas (Genesis 3:15). Sa ganitong diwa, pinalitan ni Seth si Abel.Kaya, kanino kinatatakutan si Cain? Natakot si Cain sa kanyang sariling mga kapatid na lalaki, babae, pamangkin, at pamangkin, na ipinanganak na at may kakayahang maghiganti. Ang katotohanan na si Cain ay may asawa (Genesis 4:17) ay isang karagdagang katibayan na si Adan at Eba ay nagkaroon ng iba pang mga anak pagkatapos ni Cain at Abel, ngunit bago si Set.Top