Sino ang mga Masoretes?

Sino ang mga Masoretes?

Ang Masoretes ay isang grupo ng mga Judiong iskolar na nagtrabaho sa pagitan ng ika-6 at ika-10 siglo CE upang gawing pamantayan ang pagbigkas at interpretasyon ng Bibliyang Hebreo. Kilala sila sa kanilang trabaho sa Masoretic Text, na ginagamit pa rin bilang authoritative text ng Hebrew Bible.

Sagot

Ang mga Masoretes ay isang grupo ng mga Judiong eskriba na tumulong sa pagpapanatili ng teksto ng Lumang Tipan na Kasulatan at nakabuo ng mga tala sa teksto batay sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Ang salita Masoret nagmula sa sinaunang salitang Hebreo para sa bono, na ginagamit upang tumukoy sa obligasyon ng mga Judio na tuparin ang tipan sa Diyos.Ang mga indibidwal na kasulatan na bumubuo sa Lumang Tipan ay ginawa sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari. Ang ilan, tulad ng Sampung Utos, ay direktang idinikta ng Diyos, at isinulat ni Moises ang mga ito sa mga tapyas na bato (Exodo 34:1). Ang iba pang bahagi tulad ng Job ay isinulat ng mga hindi kilalang may-akda. Ang ilan, tulad ng Mga Awit ay may iba't ibang may-akda, at ang mga indibidwal na salmo ay pinagsama-sama upang gawin ang aklat ayon sa pagkakaalam natin. Hindi eksaktong sinabi sa atin kung sino ang sumulat ng bawat aklat sa Lumang Tipan o kung paano naisama ang mga aklat na iyon sa isang aklat na tinatawag nating Lumang Tipan. Tinawag ng mga Hudyo ang compilation na ito na Tanakh (TNK), na nangangahulugang T walnut, N evi'im, at K etuvim—o Batas, mga Propeta, at mga Sinulat. Kasama sa Kautusan ang Genesis—Deuteronomio; kasama sa mga Propeta si Joshua—Mga Hari at Isaias—Malakias (hindi kasama si Daniel); kasama sa mga Sinulat ang Mga Awit—Awit ni Solomon at Daniel. Ang mga dibisyon at kaayusan ng aklat ay iba sa nakikita natin sa ating Lumang Tipan, ngunit ang nilalaman ay naroon lahat. Ito ang mga aklat na tinanggap bilang kinasihang Salita ng Diyos, at nadama ng mga tao na mahalagang kopyahin ang mga aklat na ito at ingatan ang mga ito.Noong mga araw bago ang mga palimbagan, ang lahat ay kailangang kopyahin sa pamamagitan ng kamay ng mga eskriba. Ang wikang Hebreo ng Lumang Tipan ay isinulat nang walang patinig. Ito ay hindi isang problema hangga't ang lahat ay lubusang pamilyar sa wika. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, maraming Judio ang hindi napanatili ang lubusang pamilyar sa Hebreo. Ang ilan ay nanatili sa Babilonya pagkatapos ng pagkatapon. Ang iba ay Helenisado—pinalaki sa wika at kulturang Griego. Mangyari pa, ang ilan ay nasa Palestine, ngunit kahit doon ay hindi palaging sinasalita ang Hebreo—ang Aramaic nang maglaon ay naging wika ng karaniwang tao.

Noong unang siglo AD, nagkaroon ng pagsisikap na gawing pamantayan ang teksto ng Lumang Tipan, na isinasaalang-alang ang lahat ng mga manuskrito at mga variant mula sa buong Imperyo ng Roma. Kapag napagkasunduan ang pagbabasa, inalis ang mga variant, at sinimulan ng mga eskriba ang kanilang maselang gawain upang gumawa ng eksaktong mga kopya. Isang grupo ng mga eskriba na tinatawag na Tannaim ang gumawa ng malawak na mga patnubay para sa paggawa ng tumpak na mga kopya. Noong mga AD 200, isa pang grupo na tinatawag na Amoraim (expositors) ang nagsimulang mag-ingat at magpaliwanag sa teksto, na gumawa ng Talmud . Sa katunayan, mayroong dalawang grupo ng mga iskolar ng Talmud, ang isa ay nakasentro sa Babylon at ang isa pa sa Palestine, at ang kanilang gawain ay gumawa ng Babylonian Talmud at ang Palestinian Talmud.Ang mga Masorete ay ang huling grupo ng mga eskriba na nagsama-sama upang tumulong na mapanatili ang teksto ng Bibliya. Ang pangunahing gawain ng mga Masorete, na tumagal mula noong mga AD 500 hanggang 900, ay masusing kinopya ang teksto at pagdaragdag ng mga patinig upang ang pagbigkas (at sa ilang mga kaso ay kahulugan) ay mapangalagaan. Ayaw ng mga Masorete na magdagdag ng anuman sa mismong teksto, kaya nagdagdag sila ng mga patinig bilang mga punto—mga kumbinasyon ng mga tuldok at gitling sa itaas at ibaba ng mga katinig—upang madaling masabi ng mambabasa ang pagkakaiba ng mga katinig ng orihinal na teksto. at ang mga puntos na idinagdag. Dahil sa reputasyon ng Masoretes para sa katumpakan, ang Tekstong Masoretic naging prominente at karaniwang tinatanggap ng mga Judiong mambabasa bilang pinakatumpak. Nagdagdag din ang mga Masorete ng karagdagang materyal, kabilang ang ilang iba't ibang mga pagbabasa at iba pang mga paliwanag na tala. Ang materyal na ito ay tinatawag na Masorah.

Ang Masoretic Text ang pangunahing pundasyon ng karamihan sa mga salin ng Bibliya ngayon. Bagaman ang huling bersyon ng Masorah ay mga 1,000 taong gulang lamang, pinapanatili nito ang tradisyon at iskolar na mas matanda.Top