Sino ang mga Canaanita?

Sino ang mga Canaanita? SagotAng mga Canaanita ay isang pangkat ng mga sinaunang tao na naninirahan sa lupain ng Canaan sa silangang baybayin ng Dagat Mediteraneo. Ang Canaan ay inilarawan sa Bibliya na umaabot mula sa Lebanon patungo sa Ilog ng Ehipto sa timog at sa Lambak ng Ilog Jordan sa silangan. Sa Bibliya, kapansin-pansin sa Genesis 10 at Numbers 34, ito ay tinatawag na lupain ng Canaan at sumasakop sa parehong lugar na inookupahan ng modernong Lebanon at Israel, kasama ang mga bahagi ng Jordan at Syria.Ang mga Canaanita ay binanggit ng mahigit 150 beses sa Bibliya. Sila ay masasama, idolatrosong mga tao na nagmula sa apo ni Noe na si Canaan, na anak ni Ham (Genesis 9:18). Si Canaan ay isinumpa dahil sa kasalanan niya at ng kanyang ama kay Noe (Genesis 9:20–25). Sa ilang mga sipi, mga Canaanita partikular na tumutukoy sa mga tao sa mababang lupain at kapatagan ng Canaan (Josue 11:3); sa ibang mga sipi, mga Canaanita ay ginagamit nang mas malawak upang tukuyin ang lahat ng mga naninirahan sa lupain, kabilang ang mga Hivita, Girgasita, Jebuseo, Amorite, Hitteo, at Perezita (tingnan sa Mga Hukom 1:9–10).

Ang lupain ng Canaan ay ang lupaing ipinangako ng Diyos na ibibigay sa mga inapo ni Abraham (Genesis 12:7). Ang mga Canaanita ay inilarawan sa Bibliya bilang isang malaki at mabangis na mga tao, hindi madaling talunin, kaya't ang mga Israelita ay mangangailangan ng banal na tulong upang makalaban sa kanila, matalo sila, at maagaw ang kanilang lupain. Ipinangako ng Diyos kina Moises at Joshua ang tulong na iyon (Josue 1:3).Pagkatapos ng Exodo, nang sabihin ng Panginoon kay Moises na salakayin ang Canaan, nagpadala si Moises ng isang grupo ng mga espiya sa lupain ng Canaan upang makita kung ano ang mga tao. Bumalik ang mga espiya na may dalang ulat na parehong nakapagpapatibay at nakakatakot. Ang bunga ng lupain ay napakalaki—kinailangan ng dalawang lalaki upang dalhin pabalik ang isang kumpol ng ubas (Mga Bilang 13:23)—at ang lupain ay sagana sa maraming iba pang paraan. Gayunpaman, ang mga Canaanita ay malakas, at ang mga lungsod ay malalaki at nakukutaan. Gayundin, nakita ng mga espiya ng Israel ang inilarawan nila bilang mga Nefilim at ang mga inapo ni Anak doon (Mga Bilang 13:28, 33)—sa tabi ng mabangis na mga taong ito, nakita ng mga Israelita ang kanilang sarili bilang mga tipaklong (talata 33). Sa huli, ang mga Israelita ay labis na natakot sa mga Cananeo kung kaya't tumanggi silang pumunta sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. Si Joshua at Caleb lamang ang nagtitiwala na tutulungan sila ng Diyos na talunin ang mga Canaanita. Dahil sa ayaw nilang magtiwala sa Diyos, ang henerasyong iyon ng mga Israelita ay ipinagkait na makapasok sa Canaan (Bilang 14:30-35).Pagkamatay ni Moises, si Joshua ay tinawag ng Diyos upang pamunuan ang mga tao ng Israel sa Ilog Jordan at patungo sa Lupang Pangako. Ang unang lungsod na kanilang narating ay ang Jerico, isang matibay na pader na lungsod ng mga Canaanita. Naniwala si Joshua sa Diyos at sinabi sa mga tao na palalayasin ng Diyos ang mga Canaanita sa lupain upang makuha ng Israel ang lupain ng Canaan (Joshua 3:10). Ang pagbagsak ng Jerico ay isang supernatural na pangyayari, habang ang Diyos ay nagbagsak ng lungsod na iyon (Joshua 6). Ang tagumpay na ito ay isang tanda sa mga tao ng Israel at sa mga tao ng Canaan na ibinigay ng Diyos ang lupain ng Canaan sa mga Israelita.Sa kabila ng mahabang kampanya laban sa mga naninirahan sa Canaan, may nanatiling ilang bulsa ng mga Canaanita sa Israel matapos hatiin ang lupain sa labindalawang tribo (Mga Hukom 1:27–36). Ang ilan sa mga Canaanita na nanatili sa Israel ay pinilit na magtrabaho, ngunit maraming kuta ang nanatili sa lupain. Ang bahagyang pagsunod ng Israel, na nagresulta sa mga kuta ng Canaanita na ito, ay nagdulot ng maraming kaguluhan sa buong panahon ng mga Hukom.Top