Sino si Theudas sa Bibliya?

Sino si Theudas sa Bibliya?

Si Theudas ay isang pigura noong ika-1 siglo CE na, ayon kay Josephus, ay nanguna sa isang pag-aalsa laban sa Romanong prokurador ng Judea Fadus. Sinabi ni Theudas na siya ay isang propeta at nakakuha ng 4,000 tagasunod. Nagpadala si Fadus ng mga kabalyero laban kay Theudas na nagpakalat sa kanyang hukbo. Si Theudas noon ay pinatay ng mga Romano.

Sagot

Si Theudas ay minsang binanggit sa Bibliya, sa Acts 5. Si Theudas ay isang huwad na mesiyas, na nakita ng mga Romano bilang isang insurrectionary at rabble-rouser. Sa Acts 5 siya ay binanggit bilang isang halimbawa ng kawalang-kabuluhan ng pagkukunwari, at ang kanyang mga pag-aangkin ay inihambing sa mga kay Jesus.Ang parunggit kay Theudas ay dumarating sa panahon ng pagsubok. Si Pedro at ang mga apostol ay dinakip sa Jerusalem sa pangalawang pagkakataon dahil sa pangangaral na si Jesus ang Mesiyas (Mga Gawa 5:18). Dinala sila sa Sanhedrin at tinanong ng mataas na saserdote (talata 27), na nagpaalala sa mga apostol na mahigpit silang ipinagbabawal na mangaral sa pangalan ni Jesus. Gayunpaman, sabi ng mataas na saserdote, pinuspos mo ang Jerusalem ng iyong turo at determinado kang patawanin kami ng dugo ni [Jesus] (talata 28). Sa puntong ito na ginawa ni Pedro at ng mga apostol ang kanilang tanyag na deklarasyon, Dapat nating sundin ang Diyos kaysa sa tao! (talata 29).Nagalit ang konseho sa pagtanggi ng mga apostol na yumuko sa kanilang mga hinihingi, at nagkaroon sila ng isip na batuhin sila hanggang mamatay—na kung saan ay gagawin nila kay Esteban (Mga Gawa 7). Ngunit mula sa kanilang hanay ay nagmumula ang isang tinig ng katwiran: isang iginagalang na Pariseo na nagngangalang Gamaliel (sa ilalim ng kanyang sinanay ni Pablo, Mga Gawa 22:3) ay tumayo at nagsalita sa Sanhedrin: Mga lalaki ng Israel, pag-isipan ninyong mabuti kung ano ang balak ninyong gawin sa mga lalaking ito. (Gawa 5:35). Pagkatapos ay binanggit ni Gamaliel si Theudas: Ilang oras na ang nakalipas ay nagpakita si Teudas, na nagsasabing siya ay isang tao, at humigit-kumulang apat na raang lalaki ang nag-rally sa kanya. Siya ay pinatay, ang lahat ng kanyang mga tagasunod ay nagkalat, at ang lahat ay nauwi sa wala (Mga Gawa 5:36). Ang Theudas-following ay isang uso na hindi nagtagal ay nawala kapag nawala ang pinuno.

Dahil sa kapalaran ni Theudas, sabi ni Gamaliel, dapat hayaan ng konseho ang mga bagay na tumakbo sa kanilang landas: Sa kasalukuyang kaso, ipinapayo ko sa iyo: Pabayaan mo ang mga lalaking ito! Hayaan mo silang umalis! Sapagkat kung ang kanilang layunin o aktibidad ay mula sa tao, ito ay mabibigo. Ngunit kung ito ay mula sa Diyos, hindi mo mapipigilan ang mga taong ito; makikita mo lamang ang iyong sarili na nakikipaglaban sa Diyos (Mga Gawa 5:38–39). Kitang-kita ang karunungan ni Gamaliel. Kung si Jesus ay isang huwad na mesiyas, katwiran ni Gamaliel, kung gayon ang Kanyang gawain ay mauuwi sa wala; Si Pedro at ang iba pang mga tagasunod ni Jesus ay magkakalat sa kalaunan, at ang kilusan ay mabibigo. Gayunpaman, sabi ni Gamaliel, kung ang mga tagasunod ni Jesus ay tunay na gumagawa ng gawain ng Diyos, kung gayon ay kamangmangan ang humarang.Ang pananalita ni Gamaliel ay gumana. Sa halip na patayin ang mga apostol, pinahampas sila ng hukuman, inutusan silang huwag magsalita sa pangalan ni Jesus, at pinabayaan sila (Mga Gawa 5:40). Ang mga apostol ay umalis, na nagagalak na sila ay ibinilang na karapat-dapat na magdusa ng kahihiyan para sa Pangalan (talata 41). At, siyempre, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pagpapahayag ng mabuting balita na si Jesus ang Mesiyas (talata 42). Ang ebanghelyo ay patuloy na lumaganap. Ipinagpatuloy ni Jesus ang pagtatayo ng Kanyang simbahan.

Ang Theudas na binanggit ni Gamaliel ay ibang Theudas mula sa isa na lumitaw sa kasaysayan ni Josephus, Antiquities ng mga Hudyo . Ang inilarawan ni Theudas Josephus ay napatay sa pagitan ng AD 44 at 46, at ang Theudas na binanggit sa Gawa 5 ay nakilala ang kanyang kapalaran nang mas maaga.

Si Theudas ay isa sa mahabang hanay ng mga huwad na mesiyas na binalaan ni Jesus (Marcos 13:6). Itinaguyod ni Theudas ang kanyang sarili bilang isang bagay, nang, sa katotohanan, siya ay wala. Malamang na nagtipon siya ng isang tagasunod batay sa isang pangako na muling sakupin ang Lupang Pangako, ang popular na ideya noon na ang Mesiyas ay magpapabagsak sa Roma. Ang pagsunod kay Theudas ay panandalian lamang, isang patunay, gaya ng sinabi ni Gamaliel, na ang kilusan ay nagmula sa tao.

Inangkin ni Theudas ang isang kapangyarihan na hindi niya kailanman taglay; Ipinakita sa publiko ni Jesus ang Kanyang kapangyarihan sa maraming pagkakataon (Juan 11:47). Sinubukan ni Theudas na magtayo ng isang makalupang kaharian sa pamamagitan ng puwersa; Sinabi ni Jesus na ang Kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito (Juan 18:36). Si Theudas at si Jesus ay parehong pinatay ng mga Romano; gayunpaman, si Teudas ay nanatiling patay, at ang kanyang mga tagasunod ay naghiwalay. Muling bumangon si Jesus, at patuloy pa rin ang Kanyang mga tagasunod.Top