Sino si Rabsakeh sa Bibliya?

Sino si Rabsakeh sa Bibliya?

Si Rabsakeh ay isang mataas na opisyal sa korte ng hari ng Asiria na si Sennacherib. Kilala siya sa kanyang papel sa pagkubkob sa Jerusalem noong panahon ng paghahari ni Haring Hezekias. Ang ulat sa Bibliya ay naglalarawan sa kanya bilang isang mapagmataas at walang pakundangan na tao na nanunuya sa mga tao ng Jerusalem at hinahamon ang kanilang Diyos, si Yahweh. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang panunuya, nananatiling buo ang mga pader ng lungsod at napilitang umatras si Rabsaces.

Sagot

Ang termino Karahasan nangangahulugang ang pinuno ng mga prinsipe at tumutukoy sa isang kumander sa bukid na ipinadala ni Sennacherib, hari ng Asiria, bilang isang mensahero kay Haring Hezekias ng Juda (Isaias 36). Hindi malinaw kung Karahasan ang ibinigay na pangalan ng lalaki o kung ito ay titulo lamang niya, na nagtatalaga sa kanyang opisina. Ang ibang mga bersyon ng Bibliya ay isinasalin Karahasan bilang field commander (NIV), Assyrian chief of staff (NLT), at royal spokesman (CSB). Karahasan maaari ding tumukoy sa punong katiwala ng kopa o vizier ng korte ng Asirya.Nabihag ng hukbo ng Asiria ni Senakerib ang lahat ng nakukutaang lungsod sa Juda. Sinasabi ng Ikalawang Hari 18:12 na nangyari ito dahil hindi sila [Juda] sinunod ang Panginoon nilang Diyos, ngunit nilabag ang kanyang tipan—lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Hindi nila pinakinggan ang mga utos o tinupad ang mga ito. Handa nang sakupin ni Senakerib ang Jerusalem, kaya't isinugo niya ang Rabsaces kasama ang isang malaking hukbo upang hamunin si Hezekias. Gamit ang wikang Hebreo, sinabi ng Rabsaces, Sabihin kay Hezekias na ito ang sinabi ng dakilang hari, ang hari ng Asiria: Ano ang batayan ng iyong pagtitiwala? Sinasabi mong may diskarte at lakas para sa digmaan, ngunit ito ay walang laman na mga salita. Kanino ka ngayon nagtitiwala, na ikaw ay nanghimagsik laban sa akin? (Isaias 36:4–5). Ginamit ng Rabsaces ang katutubong wika ng mga Judio upang marinig ng mga bantay na Judio sa pader. Marahil ay umaasa siyang ang kaniyang mga salita ay masisindak sa kanila upang pilitin si Hezekias na sumuko.Ang mga sugo ni Ezechias, sina Eliakim, Sebna, at Joah, ay nagsabi sa Rabsaces, Isinasamo ko sa iyo na magsalita ka sa iyong mga lingkod sa Aramaic, yamang aming naiintindihan. Huwag makipag-usap sa amin sa Hebreo sa pandinig ng mga tao sa pader (Isaias 36:11). Ngunit ang Rabsaces ay sumigaw lamang ng mas malakas sa wikang Hebreo, umaasang mayayanig ang kanilang pananampalataya at ibalik ang karaniwang mga tao ng Juda laban sa kanilang hari (Isaias 36:13).

Ang mensahe ng Rabsaces sa mga tao ng Jerusalem ay puno ng mga kasinungalingan, pagmamayabang, at kalapastanganan:
• tinanong niya ang bagay na pinagkakatiwalaan nila


• kinutya niya ang diskarte ni Hezekias bilang mahina at hindi epektibo
• binalewala niya ang anumang tulong na maaari nilang matanggap mula sa Ehipto
• sinabi niya sa kanila na ang Panginoon ay tumalikod sa kanila
• sinabi niyang ipinadala siya ng Panginoon upang wasakin ang lupain ng Juda
• malupit niyang ipinaalala sa kanila ang mga kakila-kilabot na pagkubkob
• inakusahan niya si Hezekias ng panlilinlang sa mga tao
• kinutya niya ang ideya ng pagtitiwala sa Panginoon
• nag-alay siya ng mga regalong lupa at kapayapaan sa sinumang susuko
• pinaalalahanan niya sila na wala pang mga diyos ng bansa ang nakapagligtas nito mula sa Assyria
• itinumba niya ang Panginoon sa mga walang kapangyarihang diyos ng ibang mga bansa

Nang marinig ni Hezekias ang mga pagbabanta, ipinadala niya ang kanyang mga sugo upang sumangguni sa propeta ng Panginoon, si Isaias (Isaias 37:1–2). Sinabi sa kanila ni Isaias, Ito ang sabi ng Panginoon: Huwag kayong matakot sa inyong narinig—sa mga salitang iyon na nilapastangan ako ng mga alipin ng hari ng Asiria. Makinig ka! Kapag nakarinig siya ng isang ulat, pipilitin ko siyang bumalik sa kanyang sariling bansa, at doon ko siya puputulin ng tabak (mga talata 6–7). Dinala din ni Hezekias ang mensaheng natanggap niya mula sa Rabsaces sa templo, kung saan inilagay niya ito sa harap ng Panginoon at nanalangin para sa tulong.

Ipinagtanggol ng Panginoon ang Jerusalem, tulad ng Kanyang ipinangako (Isaias 37:36–38). Sa kabila ng mga panunuya at manipulatibong pagtatangka ng Rabsaces na talunin ang bayan ng Diyos, nawasak ang hukbo ng Asiria, at nanaig ang layunin ng Panginoon. Ito ay palaging mananaig (Isaias 46:9–11).

Marami sa ngayon ang sumusubok na panghinaan ng loob ang bayan ng Diyos, sa pamamagitan ng panunuya, pamumusong, at kasinungalingan. Gaya ng Rabsaces, nakikita nila ang kanilang sarili bilang hindi magagapi at posibleng sinasabi pa nila na ang Diyos ay nasa kanilang panig. Ang mga mananampalataya ay dapat tumakbo sa Salita ng Diyos, maghanap ng karunungan, at manalangin. Pagkatapos ay dapat silang magtiwala sa mga pangako ng Diyos.

Inihayag ng Malakias 3:16–18 ang tugon ng Diyos nang hamunin tayo ng modernong-panahong Rabsaces: ‘Sa araw na kumilos ako,’ sabi ng Panginoong Makapangyarihan-sa-lahat, ‘[yaong mga may takot sa Panginoon] ay magiging aking mahalagang pag-aari. Patawarin ko sila, gaya ng pagkahabag ng isang ama at pag-iingat sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At makikita mo muli ang pagkakaiba ng matuwid at ng masama, sa pagitan ng mga naglilingkod sa Diyos at ng mga hindi.’Top