Sino si Moses sa Bibliya?

Sino si Moses sa Bibliya? SagotSi Moses ay isa sa mga pinakakilalang tao sa Lumang Tipan. Bagama't si Abraham ay tinatawag na Ama ng mga Tapat at ang tumatanggap ng walang kundisyong tipan ng biyaya ng Diyos sa Kanyang mga tao, si Moises ang taong pinili upang magdala ng pagtubos sa Kanyang mga tao. Partikular na pinili ng Diyos si Moises upang pamunuan ang mga Israelita mula sa pagkabihag sa Ehipto tungo sa kaligtasan sa Lupang Pangako. Si Moises ay kinikilala rin bilang tagapamagitan ng Lumang Tipan at karaniwang tinutukoy bilang tagapagbigay ng Kautusan. Sa wakas, si Moises ang pangunahing may-akda ng Pentateuch, ang pundasyong mga aklat ng buong Bibliya. Ang papel ni Moises sa Lumang Tipan ay isang uri at anino ng papel na ginagampanan ni Jesus sa Bagong Tipan. Dahil dito, tiyak na sulit na suriin ang kanyang buhay.Una nating nakatagpo si Moises sa pambungad na mga kabanata ng aklat ng Exodo. Sa kabanata 1, nalaman natin na, matapos iligtas ng patriyarkang si Joseph ang kanyang pamilya mula sa matinding taggutom at ilagay sila sa lupain ng Goshen (sa Ehipto), ang mga inapo ni Abraham ay namuhay nang payapa sa loob ng ilang henerasyon hanggang sa magkaroon ng kapangyarihan sa Ehipto. paraon na hindi nakakilala kay Jose (Exodo 1:8). Sinakop ng pharaoh na ito ang mga Hebreo at ginamit sila bilang mga alipin para sa kanyang malalaking proyekto sa pagtatayo. Dahil biniyayaan ng Diyos ang mga Hebreo ng mabilis na paglaki ng numero, nagsimulang matakot ang mga Ehipsiyo sa dumaraming bilang ng mga Hudyo na naninirahan sa kanilang lupain. Kaya, iniutos ng Faraon na patayin ang lahat ng mga lalaking anak na ipinanganak ng mga babaeng Hebreo (Exodo 1:22).

Sa Exodo 2, makikita natin ang ina ni Moses na sinusubukang iligtas ang kanyang anak sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa isang basket at inilagay ito sa Nile. Ang basket ay kalaunan ay natagpuan ng anak na babae ni Faraon, at inampon niya siya bilang kanyang sarili at pinalaki siya sa palasyo ng pharaoh mismo. Nang si Moises ay lumaki na, nagsimula siyang makiramay sa kalagayan ng kaniyang bayan, at nang masaksihan ng isang Ehipsiyo na binubugbog ang isang aliping Hebreo, si Moises ay namagitan at pinatay ang Ehipsiyo. Sa isa pang pangyayari, sinubukan ni Moises na makialam sa isang pagtatalo sa pagitan ng dalawang Hebreo, ngunit sinaway ng isa sa mga Hebreo si Moises at sarkastikong nagkomento, Papatayin mo ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipto? ( Exodo 2:14 ). Palibhasa'y napagtanto na nalaman na ang kaniyang krimen, tumakas si Moises sa lupain ng Midian kung saan muli siyang namagitan—sa pagkakataong ito ay iniligtas ang mga anak ni Jetro mula sa ilang tulisan. Bilang pasasalamat, ipinagkaloob ni Jethro (tinatawag ding Reuel) ang kanyang anak na babae na si Zipora kay Moises na mapangasawa (Exodo 2:15–21). Nanirahan si Moises sa Midian nang halos apatnapung taon.Ang sumunod na malaking pangyayari sa buhay ni Moises ay ang kanyang pakikipagtagpo sa Diyos sa nagniningas na palumpong (Exodo 3–4), kung saan tinawag ng Diyos si Moises upang maging tagapagligtas ng Kanyang mga tao. Sa kabila ng kanyang mga paunang dahilan at tahasang kahilingan na magpadala ang Diyos ng iba, pumayag si Moises na sundin ang Diyos. Nangako ang Diyos na ipapadala niya si Aaron, ang kapatid ni Moises, kasama niya. Ang natitirang bahagi ng kuwento ay medyo kilala. Si Moises at ang kanyang kapatid na si Aaron, ay pumunta kay Paraon sa pangalan ng Diyos at hiniling na palayain niya ang mga tao upang sambahin ang kanilang Diyos. Matigas ang ulo ni Faraon, at ang sampung salot ng paghatol ng Diyos ay bumagsak sa mga tao at sa lupain, ang huling salot ay ang pagpatay sa mga panganay. Bago ang huling salot na ito, inutusan ng Diyos si Moises na itatag ang Paskuwa, na paggunita sa pagliligtas na gawa ng Diyos sa pagtubos sa Kanyang mga tao mula sa pagkaalipin sa Ehipto.Pagkatapos ng exodo, pinangunahan ni Moises ang mga tao sa gilid ng Dagat na Pula kung saan nagbigay ang Diyos ng isa pang nakapagliligtas na himala sa pamamagitan ng paghahati ng tubig at pinahintulutan ang mga Hebreo na dumaan sa kabilang panig habang nilulunod ang hukbo ng Ehipto (Exodo 14). Dinala ni Moises ang mga tao sa paanan ng Bundok Sinai kung saan ibinigay ang Batas at ang Lumang Tipan na itinatag sa pagitan ng Diyos at ng bagong tatag na bansa ng Israel (Exodo 19–24).Ang natitirang bahagi ng aklat ng Exodo at ang buong aklat ng Levitico ay naganap habang ang mga Israelita ay nagkakampo sa paanan ng Sinai. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang mga detalyadong tagubilin para sa pagtatayo ng tabernakulo—isang paglalakbay na tolda ng pagsamba na maaaring tipunin at buwagin para madaling dalhin—at para sa paggawa ng mga kagamitan para sa pagsamba, kasuotan ng mga saserdote, at kaban ng tipan, na sinasagisag ng presensya ng Diyos sa Kanyang mga tao gayundin ang lugar kung saan gagawin ng mataas na saserdote ang taunang pagbabayad-sala. Binigyan din ng Diyos si Moises ng tahasang mga tagubilin kung paano sasambahin ang Diyos at mga patnubay para sa pagpapanatili ng kadalisayan at kabanalan sa mga tao. Nakita ng aklat ng Mga Bilang ang paglipat ng mga Israelita mula sa Sinai patungo sa gilid ng Lupang Pangako, ngunit tumanggi silang pumasok nang sampu sa labindalawang espiya ay nagdala ng masamang ulat tungkol sa kakayahan ng Israel na sakupin ang lupain. Hinahatulan ng Diyos ang henerasyong ito ng mga Hudyo na mamatay sa ilang dahil sa kanilang pagsuway at ipasailalim sila sa apatnapung taon ng pagala-gala sa ilang. Sa pagtatapos ng aklat ng Mga Bilang, ang susunod na henerasyon ng mga Israelita ay bumalik sa mga hangganan ng Lupang Pangako at nakahanda na magtiwala sa Diyos at kunin ito sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ang aklat ng Deuteronomio ay nagpapakita kay Moises na nagbibigay ng ilang uri ng sermon na pananalita sa mga tao, na nagpapaalala sa kanila ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos na nagliligtas. Ibinigay niya ang ikalawang pagbasa ng Kautusan (Deuteronomio 5) at inihanda ang henerasyong ito ng mga Israelita upang tanggapin ang mga pangako ng Diyos. Si Moises mismo ay ipinagbabawal na pumasok sa lupain dahil sa kanyang kasalanan sa Meriba (Mga Bilang 20:10-13). Sa dulo ng aklat ng Deuteronomio, ang kamatayan ni Moises ay naitala (Deuteronomio 34). Umakyat siya sa Bundok Nebo at pinahintulutang tumingin sa Lupang Pangako. Si Moises ay 120 taong gulang nang siya ay mamatay, at ang Bibliya ay nakatala na ang kanyang mata ay hindi namumula at ang kanyang sigla ay hindi humina (Deuteronomio 34:7). Ang Panginoon Mismo ang naglibing kay Moises (Deuteronomio 34:5–6), at si Josue ang pumalit bilang pinuno ng mga tao (Deuteronomio 34:9). Sinasabi sa Deuteronomio 34:10–12, ' Mula noon, walang propetang bumangon sa Israel na gaya ni Moises, na nakilala ng Panginoon nang harapan, na siyang gumawa ng lahat ng mga tanda at kababalaghang iyon na ipinadala sa kanya ng Panginoon upang gawin sa Egipto—kay Faraon at sa lahat. kanyang mga opisyal at sa kanyang buong lupain. Sapagkat walang sinuman ang nagpakita ng makapangyarihang kapangyarihan o nakagawa ng kakila-kilabot na mga gawa na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel.'

Ang nasa itaas ay isang maikling sketch lamang ng buhay ni Moises at hindi binabanggit ang tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang paraan kung paano niya pinamunuan ang mga tao, ang ilan sa mga partikular na paraan kung saan niya inilarawan si Jesu-Kristo, ang kanyang sentralidad sa pananampalatayang Judio, ang kanyang paglitaw sa pagbabagong-anyo ni Jesus, at iba pang mga detalye. Ngunit binibigyan tayo nito ng ilang balangkas ng tao. Kaya, ngayon, ano ang matututuhan natin sa buhay ni Moises? Ang buhay ni Moises ay karaniwang hinati sa tatlong 40-taong yugto. Ang una ay ang kanyang buhay sa korte ni Paraon. Bilang ampon na anak ng anak na babae ni Paraon, si Moises ay magkakaroon ng lahat ng mga benepisyo at pribilehiyo ng isang prinsipe ng Ehipto. Siya ay tinuruan sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsiyo, at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa (Mga Gawa 7:22). Habang ang kalagayan ng mga Hebreo ay nagsimulang manggulo sa kanyang kaluluwa, si Moises ay kinuha sa kanyang sarili na maging tagapagligtas ng kanyang mga tao. Gaya ng sinabi ni Esteban sa harap ng namumunong konseho ng mga Judio, inakala [ni Moises] na mauunawaan ng kanyang mga kapatid na ang Diyos ay nagbibigay sa kanila ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamay (Mga Gawa 7:25). Mula sa pangyayaring ito, nalaman natin na si Moses ay isang taong masigla gayundin isang taong may mainit na ugali at madaling kumilos. Nais bang iligtas ng Diyos ang Kanyang mga tao? Oo. Nais bang gamitin ng Diyos si Moises bilang Kanyang piniling instrumento ng kaligtasan? Oo. Ngunit si Moises, kahit na siya ay tunay na nakakaalam ng kanyang papel sa kaligtasan ng mga Hebreo, ay kumilos nang padalus-dalos at padalos-dalos. Sinubukan niyang gawin sa kanyang oras kung ano ang nais ng Diyos na gawin sa Kanyang oras. Ang aral para sa atin ay kitang-kita: dapat tayong lubos na magkaroon ng kamalayan hindi lamang sa paggawa ng kalooban ng Diyos, kundi sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa Kanyang panahon, hindi sa atin. Tulad ng kaso sa napakaraming iba pang mga halimbawa sa Bibliya, kapag sinubukan nating gawin ang kalooban ng Diyos sa ating panahon, mas malaki ang gulo kaysa sa orihinal na umiiral.

Kinailangan ni Moises ng panahon para lumaki at tumanda at matutong maging maamo at mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, at dinadala tayo nito sa susunod na kabanata ng buhay ni Moises, ang kanyang 40 taon sa lupain ng Midian. Sa panahong ito, natutunan ni Moises ang simpleng buhay ng isang pastol, asawa, at ama. Kinuha ng Diyos ang isang mapusok at mainitin ang ulo na binata at sinimulan ang proseso ng paghubog at paghubog sa kanya upang maging perpektong instrumento na gagamitin ng Diyos. Ano ang matututuhan natin sa panahong ito ng kanyang buhay? Kung ang unang aralin ay maghintay sa oras ng Diyos, ang pangalawang aralin ay huwag maging tamad habang naghihintay tayo sa oras ng Diyos. Bagama't ang Bibliya ay hindi gumugugol ng maraming oras sa mga detalye ng bahaging ito ng buhay ni Moises, hindi naman parang si Moises ay nakaupo nang walang ginagawa sa paghihintay sa tawag ng Diyos. Ginugol niya ang mas magandang bahagi ng 40 taon sa pag-aaral ng mga paraan ng isang pastol at pagsuporta at pagpapalaki ng isang pamilya. Ito ay hindi mga bagay na walang kabuluhan! Bagama't maaari nating hinahangad ang mga karanasan sa tuktok ng bundok kasama ang Diyos, 99 porsiyento ng ating buhay ay nabubuhay sa lambak na gumagawa ng mga makamundong, pang-araw-araw na mga bagay na bumubuo sa isang buhay. Kailangan nating mabuhay para sa Diyos sa lambak bago Niya tayo isama sa labanan. Kadalasan sa mga tila walang kuwentang bagay ng buhay ay sinasanay at inihahanda tayo ng Diyos para sa Kanyang tawag sa susunod na panahon.

Ang isa pang bagay na nakikita natin mula kay Moses sa panahon na ginugol niya sa Midian ay na, nang sa wakas ay tinawag siya ng Diyos sa paglilingkod, si Moises ay lumaban. Ang taong may aksyon sa unang bahagi ng kanyang buhay, si Moses, na ngayon ay 80 taong gulang, ay naging sobrang mahiyain. Noong tinawag na magsalita para sa Diyos, sinabi ni Moises na siya ay mabagal sa pagsasalita at dila (Exodo 4:10). Naniniwala ang ilang komentarista na maaaring may kapansanan si Moises sa pagsasalita. Marahil, ngunit pagkatapos ay kakaiba para kay Esteban na sabihin na si Moises ay makapangyarihan sa mga salita at gawa (Mga Gawa 7:22). Marahil ay ayaw lang ni Moses na bumalik sa Ehipto at mabigo muli. Ito ay hindi pangkaraniwang pakiramdam. Ilan sa atin ang sumubok na gumawa ng isang bagay (para sa Diyos man o hindi) at nabigo, at pagkatapos ay nag-alinlangan na subukang muli? May dalawang bagay na tila hindi napapansin ni Moises. Ang isa ay ang halatang pagbabago na naganap sa sarili niyang buhay sa loob ng 40 taon. Ang isa pa, at mas mahalaga, ang pagbabago ay ang Diyos ay makakasama niya. Nabigo si Moses sa una hindi dahil siya ay kumilos nang padalus-dalos, ngunit dahil siya ay kumilos nang walang Diyos. Samakatuwid, ang aral na matututuhan dito ay kapag naunawaan mo ang isang malinaw na tawag mula sa Diyos, humakbang pasulong nang may pananampalataya, alam na ang Diyos ay sumasama sa iyo! Huwag kang mahiya, kundi maging malakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan (Efeso 6:10).

Ang ikatlo at huling kabanata sa buhay ni Moses ay ang kabanata na ang Banal na Kasulatan ay gumugugol ng pinakamaraming oras sa talaan, ibig sabihin, ang kanyang papel sa pagtubos ng Israel. Maraming aral ang mapupulot mula sa kabanatang ito ng buhay ni Moises. Una ay kung paano maging isang epektibong pinuno ng mga tao. Talagang may pananagutan si Moises sa mahigit dalawang milyong Hebrew refugee. Nang magsimula ang mga bagay sa kanya, iminungkahi ng kanyang biyenan na si Jethro na italaga niya ang responsibilidad sa iba pang tapat na lalaki, isang aral na kailangang matutuhan ng maraming taong may awtoridad sa iba (Exodo 18). Nakikita rin natin ang isang tao na umaasa sa biyaya ng Diyos upang tumulong sa kanyang gawain. Si Moises ay patuloy na nagsusumamo sa ngalan ng mga tao sa harap ng Diyos. Kung ang lahat ng taong may awtoridad ay magsusumamo sa Diyos sa ngalan ng mga pinamumunuan nila! Alam na alam ni Moises ang pangangailangan ng presensya ng Diyos at hiniling pa niya na makita ang kaluwalhatian ng Diyos (Exodo 33). Alam ni Moises na, bukod sa Diyos, ang pag-alis ay walang kabuluhan. Ang Diyos ang gumawa ng kakaiba sa mga Israelita, at higit nilang kailangan Siya. Ang buhay ni Moses ay nagtuturo din sa atin ng aral na may ilang mga kasalanan na patuloy na bumabagabag sa ating buong buhay. Ang parehong mainit na ugali na nagpagulo kay Moises sa Ehipto ay nagdulot din sa kanya ng kaguluhan sa panahon ng paggala sa ilang. Sa nabanggit na pangyayari sa Meriba, hinampas ni Moises ang bato sa galit upang mabigyan ng tubig ang mga tao. Gayunpaman, hindi niya binigyan ang Diyos ng kaluwalhatian, ni sinunod niya ang tiyak na mga utos ng Diyos. Dahil dito, pinagbawalan siya ng Diyos na pumasok sa Lupang Pangako. Sa katulad na paraan, lahat tayo ay sumusuko sa ilang mga nakakasakit na kasalanan na sumasalot sa atin sa lahat ng ating mga araw, mga kasalanan na nangangailangan sa atin na maging laging alerto.

Ilan lamang ito sa praktikal na mga aral na matututuhan natin sa buhay ni Moises. Gayunpaman, kung titingnan natin ang buhay ni Moises sa liwanag ng pangkalahatang malawak na hanay ng Kasulatan, makikita natin ang mas malalaking teolohikong katotohanan na akma sa kuwento ng pagtubos. Sa kabanata 11 ginamit ng may-akda ng Hebreo si Moises bilang isang halimbawa ng pananampalataya. Nalaman natin na sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinanggihan ni Moises ang mga kaluwalhatian ng palasyo ni Faraon upang makilala ang kalagayan ng kanyang mga tao. Ang sumulat ng Hebreo ay nagsabi, [Moises] ay itinuturing na ang kadustaan ​​kay Kristo ay higit na kayamanan kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto (Mga Hebreo 11:26). Ang buhay ni Moises ay may pananampalataya, at alam natin na kung walang pananampalataya ay imposibleng mapalugdan ang Diyos (Hebreo 11:6). Gayundin, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo, na umaasa sa makalangit na kayamanan, ay makapagtitiis ng mga temporal na paghihirap sa buhay na ito (2 Mga Taga-Corinto 4:17–18).

Gaya ng nabanggit kanina, alam din natin na ang buhay ni Moses ay typological ng buhay ni Kristo. Tulad ni Kristo, si Moises ang tagapamagitan ng isang tipan. Muli, ang may-akda ng Hebrews ay nagsusumikap upang ipakita ang puntong ito (cf. Hebrews 3; 8-10). Ginawa rin ni Apostol Pablo ang parehong mga punto sa 2 Mga Taga-Corinto 3. Ang pagkakaiba ay ang tipan na pinamagitan ni Moises ay temporal at may kondisyon, samantalang ang tipan na pinamagitan ni Kristo ay walang hanggan at walang kondisyon. Tulad ni Kristo, si Moises ay naglaan ng pagtubos para sa kanyang mga tao. Iniligtas ni Moises ang mga tao ng Israel mula sa pagkaalipin at pagkaalipin sa Ehipto at dinala sila sa Lupang Pangako ng Canaan. Iniligtas ni Kristo ang Kanyang mga tao mula sa pagkaalipin at pagkaalipin sa kasalanan at paghatol at dinala sila sa Lupang Pangako ng buhay na walang hanggan sa isang panibagong lupa kapag bumalik si Kristo upang ganapin ang kahariang pinasinayaan Niya sa Kanyang unang pagdating. Tulad ni Kristo, si Moises ay isang propeta sa kanyang mga tao. Sinabi ni Moises ang mismong mga salita ng Diyos sa mga Israelita tulad ng ginawa ni Kristo (Juan 17:8). Inihula ni Moises na ang Panginoon ay maglalagay ng isa pang propetang katulad niya mula sa mga tao (Deuteronomio 18:15). Si Jesus at ang unang simbahan ay nagturo at naniniwala na si Moses ay nagsasalita tungkol kay Hesus noong isinulat niya ang mga salitang iyon (cf. Juan 5:46, Gawa 3:22, 7:37). Sa napakaraming paraan, ang buhay ni Moises ay isang pasimula sa buhay ni Kristo. Dahil dito, makikita natin kung paano ginagawa ng Diyos ang Kanyang plano ng pagtubos sa buhay ng mga tapat na tao sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa na, kung paanong iniligtas ng Diyos ang Kanyang mga tao at binigyan sila ng kapahingahan sa pamamagitan ng mga pagkilos ni Moises, gayundin, ililigtas tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng walang hanggang Sabbath na kapahingahan kay Kristo, ngayon at sa buhay na darating.

Sa wakas, nakatutuwang pansinin na, kahit na si Moises ay hindi kailanman tumuntong sa Lupang Pangako noong nabubuhay pa siya, binigyan siya ng pagkakataong makapasok sa Lupang Pangako pagkamatay niya. Sa bundok ng pagbabagong-anyo, nang ipatikim ni Jesus sa Kanyang mga disipulo ang Kanyang buong kaluwalhatian, sinamahan Siya ng dalawang pigura sa Lumang Tipan, sina Moses at Elias, na kumakatawan sa Batas at mga Propeta. Si Moises, sa araw na ito, ay nakararanas ng tunay na Sabbath na kapahingahan kay Kristo na balang araw ay pagbabahaginan ng lahat ng mga Kristiyano (Hebreo 4:9).Top