Sino si Matthew sa Bibliya?

Sino si Matthew sa Bibliya? SagotSi Mateo sa Bibliya ay isa sa mga alagad ni Jesus. Ang Ebanghelyo ni Mateo, kasama ang mga Ebanghelyo nina Lucas, Juan, at Marcos, ay isang inspirasyon—at sa gayon ay tumpak at totoo—ang kasaysayan ng buhay ni Kristo. Ang kanyang Ebanghelyo ang pinakamahaba sa apat, at naniniwala ang ilang iskolar na ito ang unang naisulat.Bago si Mateo ay naging disipulo ni Kristo, siya ay isang maniningil ng buwis o publikano sa bayan ng Capernaum (Mateo 9:9; 10:3). Si Mateo ay tinatawag ding Levi, ang anak ni Alfeo, nina Lucas at Marcos (Marcos 2:14; Lucas 5:27). Bagama't hindi lumalabas sina Lucas at Mark at sinabing, sina Levi at Mateo ay iisang tao, maaari nating mahihinuha ang mga pangalan na tumutukoy sa parehong indibidwal dahil sa konteksto. Ang salaysay ni Mateo tungkol sa kanyang tawag ay eksaktong tumutugma sa mga ulat ng pagtawag kay Levi sa Lucas at Marcos, kapwa sa mga tuntunin ng wika at pagkakasunod-sunod ng pagkakalagay. Gayundin, karaniwan para sa isang tao na bigyan ng ibang pangalan pagkatapos ng pakikipagtagpo sa Diyos. Si Abram ay naging Abraham, si Jacob ay naging Israel, si Simon ay naging Pedro, at si Saul ay naging Paul. Malamang na Mateo (nangangahulugang kaloob ng Diyos) ang pangalang ibinigay ni Jesus kay Levi pagkatapos ng kanyang pagbabalik-loob.

Ang mga maniningil ng buwis ay lubos na hinamak ng kanilang sariling kultura dahil nagtrabaho sila para sa pamahalaang Romano at nagpayaman sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkolekta ng buwis mula sa kanilang sariling mga tao—kadalasan ay hindi tapat na nangolekta ng labis na halaga (tingnan sa Lucas 19:8). Malamang na si Mateo ay may-kaya, dahil sinabi ni Lucas na si Levi ay nag-host ng isang malaking piging para kay Jesus na may malaking pulutong na dumalo (Lucas 5:29).Ang mga maniningil ng buwis tulad ni Mateo ay nakita ng mga relihiyosong piling tao bilang napakakasalanang tao, napakakasalanan na kahit ang paggugol ng oras sa kanila ay maaaring makasira kaagad sa reputasyon ng isang mabuting tao (Mateo 9:10–11). Noong naghahapunan si Jesus sa bahay ni Mateo, kasama ang marami pang maniningil ng buwis at mga makasalanan, tinanong ng mga Pariseo ang mga disipulo tungkol sa pagpili ni Jesus ng mga kasama. Ang tugon ni Jesus ay isa sa pinakamalinaw na paliwanag ng puso ng Diyos at ng Kanyang ebanghelyo sa tao: Hindi ang malusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang maysakit. . . . Ako ay naparito hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan (Mateo 9:12–13). Dumating si Hesus upang iligtas hindi ang mabubuti, mapagmatuwid sa sarili na mga tao, ngunit ang mga taong alam na sila ay hindi mabuti—ang mga taong malayang umamin na kailangan nila ng kaligtasan (cf. Mateo 5:3).Imposibleng iligtas ang isang tao na nagsasabing hindi kailangan ng pag-iipon. Marami sa mga tagasunod ni Jesus ay mula sa mga dukha, mga itinakwil, mga maysakit, mga makasalanan, mga pagod (Mateo 11:28). Hindi niya kailanman hinatulan ang mga taong iyon; Pinatawad niya sila at pinasigla sila. Ang pinakamatinding paghatol ni Jesus ay ang mga Pariseo, ang mga guro ng Batas, at ang mga eskriba na nag-aakalang sila ay mabuti, karapat-dapat, at mas mabuti kaysa sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanang nakapaligid sa kanila (Mateo 9:10; 23:13–15).Si Mateo ay isa sa mga maniningil ng buwis na iniligtas ni Jesus. Nang tawagin ni Hesus, agad na umalis si Mateo sa kanyang kubol ng buwis at sumunod sa Panginoon (Mateo 9:9). Iniwan niya ang pinagmumulan ng kanyang kayamanan; iniwan niya ang kanyang posisyon ng seguridad at kaginhawaan para sa paglalakbay, kahirapan, at sa wakas ay pagkamartir; iniwan niya ang kanyang dating buhay para sa isang bagong buhay kasama si Hesus.Top