Sino si Haring Ahazia sa Bibliya?

Sino si Haring Ahazia sa Bibliya? SagotMayroong dalawang hari na nagngangalang Ahazias sa Bibliya; ang isa ay namuno sa hilagang kaharian ng Israel at ang isa naman sa katimugang kaharian ng Juda. Sa mahabang hanay ng matuwid at di-matuwid na mga hari na namuno sa hilaga at timog na mga kaharian, ang mga lalaking ito ay parehong masasamang hari.Si Ahazias ng Israel ay hari mula 853–852 BC. Siya ay anak nina Ahab at Jezebel, na kabilang sa mga pinakamasamang pinuno ng Israel kailanman. Dinala ng mga magulang ni Ahazias ang pagsamba kay Baal sa lupain at itinaboy ang bayan ng Diyos sa Kanya; bagaman dalawang taon lamang naghari si Ahazias, siya ay kasingsama ng kanyang mga magulang. Napukaw niya ang galit ng PANGINOON (1 Hari 22:53) dahil sa sarili niyang pagsamba kay Baal, na patuloy na umakay sa mga tao sa kasalanan at idolatriya. Sa isang pagkakataon, sinubukan ni Haring Ahazia ng Israel na makipag-alyansa kay Haring Josaphat ng Juda, ngunit, pagkatapos ng babala ng isa sa mga propeta ng Diyos, pinutol ni Josaphat ang ugnayan sa masamang hari (talata 49; cf. 2 Cronica 20:37).

Sa isang punto sa panahon ng kanyang paghahari, si Haring Ahazias ng Israel ay nahulog mula sa isang bintana, na nasugatan ng husto ang kanyang sarili. Siya ay nakakulong sa kama, at, sa halip na magtanong sa Panginoon, si Ahazias ay nagpadala ng mga mensahero upang magtanong kay Baal-Zebub, ang diyos ng Ekron, upang makita kung siya ay gagaling (2 Hari 1:2). Ipinadala ng Panginoon ang Kanyang propeta, si Elias, upang harapin ang mga mensahero at ibigay sa kanila ang mensahe ng Diyos para kay Haring Ahazias: hindi na siya gagaling sa kanyang mga sugat at mamamatay sa kanyang higaan.Nang bumalik ang mga mensahero kay Haring Ahazias at sinabi ang sinabi sa kanila ni Elias, nagalit si Ahazias at ipinadala niya ang kanyang kapitan at 50 kawal upang kunin si Elias. Hiniling ng kapitan na bumaba si Elias mula sa burol na kinauupuan niya, ngunit tumanggi ang propeta; sa halip, sinabi niya, Bumaba nawa ang apoy mula sa langit at sunugin ka at ang iyong limampung tauhan! ( 2 Hari 1:10 ). Pinahintulutan ng Panginoon ang himalang ito, at natupok ng apoy ang lahat ng tauhan ni Haring Ahazias. Dalawang beses pang nagpadala si Ahazias ng mga tao kay Elias. Sa pangalawang pagkakataon, ang parehong bagay ang nangyari tulad ng sa una: si Elias ay nagpaputok ng apoy upang patayin ang mga kawal. Gayunpaman, nagmakaawa ang ikatlong kapitan para sa kanyang buhay, at iniligtas ng Panginoon ang grupo. Lumapit si Elias sa hari. Hindi nagbago ang Salita ng Diyos: Inulit ni Elias ang mensahe ng paghatol ng Diyos nang direkta kay Ahazias, at di-nagtagal ay namatay si Ahazias. Dahil walang mga anak na lalaki si Ahazias, hinalinhan siya ng kanyang kapatid na si Joram, na isa ring makasalanang pinuno—bagama't hindi kasingsama ng kanyang kapatid at mga magulang na nauna sa kanya (talata 17).Ang isa pang Ahazias, si Haring Ahazias ng Juda (na tinatawag ding Jehoahaz sa ilang salin), ay pamangkin ni Haring Ahazias ng Israel at anak ni Jehoram, ang masamang anak ng matuwid na haring si Jehosapat. Ang Hari ng Juda na si Ahazias ay kamag-anak ni Haring Ahazias ng Israel sa pamamagitan ng kanyang ina, si Athalia, na anak nina Ahab at Jezebel. Si Ahazias ng Juda ay lumakad sa mga paraan ng kanyang ama, at dahil dito pinahintulutan siya ng Panginoon na maghari nang wala pang isang taon noong 841 BC. Siya ay 22 taong gulang lamang (2 Hari 8:26–27).Kaagad na nakipag-alyansa si Haring Ahazias sa isa pa niyang tiyuhin, si Haring Joram, sa isang digmaan laban sa hari ng Aram. Si Haring Joram ay nasugatan at pumunta sa Jezreel upang magpahinga (2 Mga Hari 8:28–29), at si Ahazias ng Juda ay sumama sa kanya doon. Sa panahong ito, isang lalaking nagngangalang Jehu ang pinahiran ng Panginoon bilang hari ng Israel na may utos na wasakin ang sambahayan ni Ahab (tingnan sa 2 Mga Hari 9:1–10). Alam ni Jehu na si Haring Joram ng Israel at si Haring Ahazias ng Juda ay nasa Jezreel, kaya sumakay siya sa lungsod na iyon (talata 16). Nang si Haring Joram at Haring Ahazias ay bumaba upang salubungin si Jehu, nahulaan ni Joram ang plano ni Jehu at sinubukang tumakas (talata 23). Si Jehu, gayunpaman, pinaputukan ng palaso si Joram at agad siyang napatay (talata 24). Sinubukan ding tumakbo ni Ahazias, ngunit hinabol siya ng grupo ni Jehu, na nasugatan siya ng kamatayan. Nakarating si Ahazias sa Megiddo ngunit doon namatay (talata 27). Ipinagpatuloy ni Jehu ang kanyang kampanya, pinatay si Jezebel at sa wakas ay winasak ang lahat ng pamilya ni Ahab.

Hindi lamang bahagi ng kasaysayan ng mga Hudyo ang mga kuwento ni Haring Ahazia ng Israel at Haring Ahazia ng Juda, ito rin ay isang babala sa mga kahihinatnan ng pag-akay sa bayan ng Diyos palayo sa Panginoon. Ang mga kaharian sa hilaga at timog ay tuluyang nawasak bilang resulta ng paghatol ng Diyos sa kanilang masasamang paraan. Habang ang isang nalabi na gumugol ng 70 taon sa pagkabihag ay nakabalik sa Juda sa kalaunan, ang kaharian ay hindi na muling katulad.Top