Sino si Jairus sa Bibliya?

Sino si Jairus sa Bibliya? SagotSi Jairus sa Bibliya ay ama ng isang 12 taong gulang na batang babae na binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Si Jairo ay isang pinuno sa sinagoga ng Capernaum (Marcos 5:22), kaya siya ay isang kilalang pinuno ng relihiyon. Lumapit si Jairus kay Jesus, nakiusap sa Kanya na pumatong ang Kanyang mga kamay sa kanyang nag-iisang anak na babae, na malapit nang mamatay. Nagpakumbaba siya sa harapan ni Hesus, nagpatirapa sa Kanyang paanan (Lucas 8:41). Si Jairo ay nagpahayag ng pananampalataya sa kakayahan ni Jesus na pagalingin ang kanyang anak, at si Jesus ay nagsimulang sumunod sa kanya pauwi (Marcos 5:23–24). Ang kuwento ni Jairo ay nakatala sa Bibliya sa Marcos 5:22–41 at Lucas 8:41–56.Habang naglalakad si Jesus kasama si Jairo, kailangan nilang dumaan sa isang malaking pulutong. Sa Bibliya ang paglalarawan ay halos durugin siya ng mga tao (Lucas 8:42). Malamang na lubhang pinabagal ng pulutong ang pagsulong ni Jesus, at tiyak na nakakabigo ito para kay Jairo​—ang pinakamahalagang panahon, yamang ang kaniyang anak na babae ay nasa punto ng kamatayan. Sa gitna ng karamihan, isang babae na labindalawang taon nang dinudugo ang lumapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, na sinasabi sa kanyang sarili, Kung mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako (Marcos 5:28). Natuyo agad ang daloy ng dugo niya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa Kanya, at lumingon Siya para itanong kung sino ang humipo sa Kanyang damit. Lumapit sa Kanya ang babae, nanginginig sa takot, at, nagpatirapa sa harapan Niya, sinabi sa Kanya ang katotohanan (talata 33). Sinabi ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka sa kapayapaan at lumaya mula sa iyong pagdurusa (talata 34).

Habang nakikipag-usap si Jesus sa babae, dumating ang ilang tao mula sa bahay ni Jairus at sinabi kay Jairus na patay na ang kanyang anak at hindi na kailangang guluhin pa si Jesus (Marcos 5:35). Narinig ni Jesus ang balita at binigyan si Jairo ng dalawang utos at pangako: Huwag kang matakot; maniwala ka lamang, at siya ay gagaling (Lucas 8:50). Magkasama silang nagpatuloy patungo sa bahay ni Jairus. Pagdating nila doon, ang mga nagdadalamhati ay nananangis at umiiyak, ngunit tinanong sila ni Jesus, Bakit nagkakagulo at nananaghoy? Ang bata ay hindi patay ngunit natutulog (Marcos 5:39). Ang mga nagdadalamhati ay naging mga manunuya, tumatawa at pinagtatawanan si Hesus (talata 40). Hindi napigilan, pumasok si Jesus sa bahay, kasama Niya si Jairo at ang kanyang asawa, kasama sina Pedro, Santiago, at Juan (Lucas 8:51).Pumasok si Jesus sa silid kung saan nakahiga ang anak na babae ni Jairo. Hinawakan niya sa kamay ang patay na babae at sinabi, Dumating si Talitha , na ang ibig sabihin, Munting babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka (Marcos 5:41). Kaagad, bumalik ang espiritu ng batang babae (Lucas 8:55), at siya ay tumindig at nagsimulang maglakad-lakad (Marcos 5:41). Ang lahat ay lubos na namangha (talata 41); literal, sila ay inalis mula sa isang nakatayong posisyon o, gaya ng maaari naming sabihin, sila ay sahig o itinapon para sa isang loop. Pagkatapos ay inutusan ni Jesus si Jairo na bigyan ng makakain ang kanyang anak ngunit huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa himala (Lucas 8:55–56).Nakatutuwang pansinin na ang anak na babae ni Jairus ay labindalawang taong gulang—kaparehong bilang ng mga taon ng dinanas ng babae sa pulutong mula sa kanyang karamdaman. Gayundin, tinawag ni Jesus ang babaeng pinagaling Niya na Anak (Lucas 8:48)—ang tanging pagkakataong tinawag Niya ang isang indibidwal na ganoon—sa gitna ng maraming pagtukoy sa anak ni Jairo sa parehong salaysay. Ang kuwento ni Jairus sa Bibliya ay talagang isang himala sa loob ng isang himala, na may dalawang anak na babae at dalawang kahabaan ng isang dosenang taon.Nang huminto si Jesus sa Kanyang pagpunta sa bahay ni Jairo upang kausapin ang babae sa karamihan, hinayaan Niyang lumipas ang panahon. Hindi nag-alala si Jesus sa pagkamatay ng anak ni Jairo. Alam Niya noon pa man na pagagalingin Niya siya, kahit na nangangahulugan ito ng pagbangon sa kanya mula sa mga patay. Sa isang magandang gawa ng awa, huminto si Jesus para pangalagaan ang babae sa pulutong na umabot sa Kanya nang may pananampalataya. Walang alinlangan na naramdaman ni Jairus ang pagkaapurahan ng kaniyang sitwasyon, at malamang na nagalit siya sa nakita niyang pagkaantala. Ang kanyang anak na babae ay nakahiga sa pintuan ng kamatayan, at si Jesus ay naglalaan ng Kanyang oras. Nalaman ni Jairus na ang panahon at layunin ng Diyos ay hindi katulad ng sa atin. Kung minsan ay nangangailangan Siya ng pasensya mula sa atin, kung minsan ay naghihintay Siya ng mas matagal kaysa sa iniisip natin na makatuwiran, at kung minsan ay pinahihintulutan Niya ang pansamantalang pagkawala upang maipakita sa atin ang walang hanggang kasaganaan ng Kanyang pagpapala (tingnan sa Eclesiastes 3:11; 2 Mga Taga-Corinto 4:17).

Si Jairus ay isang pinuno sa sinagoga, at ang babaeng dumudugo sa karamihan ay malamang na itinapon dahil sa kanyang karamdaman (tingnan sa Levitico 15:25–27). Ngunit magiliw na tinugunan ni Jesus ang kani-kanilang mga pangangailangan at tumugon sa kanilang pananampalataya nang may pantay na pagmamahal, kapangyarihan, at kahandaang magpagaling. Hindi siya nagtatangi sa mga prinsipe at hindi pinapaboran ang mayaman kaysa sa mahihirap, sapagkat silang lahat ay gawa ng kanyang mga kamay (Job 34:19).Top