Sino si Abimelech sa Aklat ng Mga Hukom?

Sino si Abimelech sa Aklat ng Mga Hukom? SagotSi Abimelech (na binabaybay din na Abimelek), isa sa mga anak ni Gideon, ay nagsilbi bilang isang hukom ng Israel kasunod ng pagiging hukom ni Gideon. Siya ay unang binanggit sa Mga Hukom 8:30–31 kung saan mababasa natin, [si Gideon] ay nagkaroon ng pitumpung anak, dahil marami siyang asawa. Ang kaniyang asawang babae, na nakatira sa Sichem, ay nanganak din sa kaniya ng isang lalake, na pinangalanan niyang Abimelec. Si Gideon ay mula sa tribo ni Manases at pinangunahan niya ang Israel sa tagumpay sa kabila ng imposibleng pagsubok ng tao (Mga Hukom 7). Pagkatapos ng tagumpay na ito, yumaman siya at nagkaroon ng maraming asawa, kabilang ang isang babae sa Sichem na naging ina ni Abimelech.Hinangad ni Abimelech na pamunuan ang Sichem sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng kanyang pagsalungat—ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng iba pang anak ni Gideon (Mga Hukom 9:1–2). Lahat ay pinatay maliban sa bunsong anak ni Gideon, si Jotham (talata 5). Pagkatapos si Abimelech ay naging hari ng Sichem (talata 6).

Matapos pamunuan ang Sichem sa loob ng tatlong taon, bumangon ang isang pagsasabwatan laban kay Abimelech. Sumiklab ang digmaang sibil, na humantong sa isang labanan sa isang bayan na tinatawag na Thebez (Mga Hukom 9:50). Pinukpok ni Abimelec ang mga pinuno ng lungsod sa isang tore at lumapit sa layuning sunugin ang tore sa apoy.Sinabi ng teksto, Isang babae [sa tore] ang naghulog ng pang-itaas na gilingang bato sa ulo [ni Abimelech] at nabasag ang kanyang bungo. Nagmamadaling tinawag niya ang kaniyang tagapagdala ng sandata, ‘Bumutin mo ang iyong tabak at patayin mo ako, upang hindi nila masabi, Isang babae ang pumatay sa kaniya.’ Kaya tinaga siya ng kaniyang alipin, at siya ay namatay. Nang makita ng mga Israelita na patay na si Abimelec, umuwi sila (Mga Hukom 9:53–55).Ang pang-itaas na gilingang bato ay isang malaking bato na humigit-kumulang 18 pulgada ang diyametro, at ito ang dumapo sa ulo ni Abimelec. Bagaman nakaligtas siya sa matinding dagok, alam ni Abimelech na hindi siya mabubuhay nang matagal. Inutusan niya ang kanyang batang tagapagdala ng sandata na tapusin siya para sa kapakanan ng kanyang reputasyon (isang kasanayan na nakikita sa ibang mga lugar sa Lumang Tipan). Ginawa ng binata ang utos, at natapos ang labanan sa pagkatalo ng mga hukbo ni Abimelec.Nag-aalok si Abimelech ng negatibong halimbawa kung paano maimpluwensyahan ng isang pinuno ang iba. Pinamunuan niya sa pamamagitan ng puwersa, pinatay ang kanyang oposisyon, at pinamunuan sa paraang kahit na ang kanyang mga nasasakupan ay naghangad na maabutan siya. Sa kaibahan sa positibong pamumuno ng kanyang ama, si Abimelech ay nakatuon sa kanyang sariling pansariling pakinabang, na nasaktan sa marami sa proseso.

Kapansin-pansin, isang pagtukoy sa pagkamatay ni Abimelec ay ginawa pagkalipas ng maraming taon sa panahon ng paghahari ni David. Nang si Uria ay inilagay sa unahan ng labanan upang siya ay mamatay, si Joab ay nagpadala kay David ng isang mensahe na nagsasabi, Sino ang pumatay kay Abimelec na anak ni Jerub-Besheth? Hindi ba ibinagsak ng isang babae ang isang pang-itaas na gilingang bato sa kanya mula sa pader, na anopa't siya'y namatay sa Thebez? ( 2 Samuel 11:21 ). Ang sanggunian na ito ay nagtataglay ng parehong praktikal at espirituwal na mensahe para kay David. Sa praktikal na pagsasalita, binanggit ng reperensiya na si Abimelech ay nagsilbing halimbawa ng hindi masyadong paglapit sa pader sa panahon ng labanan. Sa espirituwal, itinuro ng sanggunian ang kapintasan ng pamumuno para sa sariling pakinabang sa halip na sa labas ng paglilingkod sa Diyos.Top