Sino si Apollo Quiboloy?

Sino si Apollo Quiboloy at ano ang Kingdom of Jesus Christ Church? SagotSi Apollo Quiboloy ang nagtatag at pinuno ng Kaharian ni Hesukristo, ang Pangalan sa Ibabaw ng Bawat Pangalan (KJC), isang sekta ng Oneness Restorationist na nakabase sa Pilipinas. Si Quiboloy ay dating pangulo ng kabataan ng National Assembly ng United Pentecostal Church sa Pilipinas, isang Oneness Pentecostal denomination. Sinabi ni Quiboloy na ipinadala siya ng Diyos Ama sa Mt.Kitbog sa Malalag, Cogon, South Cotabato, sa Mindanao, kung saan kinausap siya ng Ama at ipinakita sa kanya ang maraming himala sa loob ng isang taon upang kumbinsihin siya sa kanyang tungkulin. Matapos ang panahong ito ng paghahayag at pagbuo ng pananampalataya, sa wakas ay nakumbinsi si Quiboloy na ang Diyos ang tumawag sa kanya.Itinuro ni Apollo Quiboloy na ang unang tao, si Adan, ay nilikha na may katawan at kaluluwa ngunit walang espiritu. Ang pagkumpleto ng paglikha ng Diyos sa tao ay ang paglalagay ng Kanyang Espiritu sa loob niya. Ngunit bago magawa iyon ng Diyos para kay Adan, nagtanim ang diyablo kanyang espiritu sa loob ng tao. Itong espiritu ng demonyo ang tinatawag ni Quiboloy na binhi ng ahas. Ang binhi ng ahas na ito ang nagtulak kay Adan at sa lahat ng kanyang mga inapo na sumuway sa Diyos. Ang mga tao ay mga anak ng diyablo, at wala silang magagawa tungkol dito. Ang Diyos Ama lamang ang makakalutas sa espirituwal na problemang ito—hindi relihiyon, at hindi mga denominasyon.

Itinuro ni Quiboloy na hindi nagawa ng Kristo sa kapaligirang Judio ang gawain ng kaligtasan. Si Hesus ay isinugo ng Diyos Ama sa mga Hudyo ngunit nagawa lamang na hawakan ang gawain ng pagtanggal ng binhi ng ahas sa loob ng tao dahil ang Kanyang mensahe ay hindi naiintindihan at tinanggihan ng mga Hudyo. Ang sinimulan ni Kristo ay hindi Niya nagawang tapusin. Ang pagtanggi ng mga Hudyo kay Kristo bilang kanilang Tagapagligtas mula sa binhi ng ahas ang dahilan kung bakit ibinangon ng Diyos si Quiboloy. Siya na ngayon ang pinili na mag-aalis ng binhi ng ahas sa mga naniniwala sa kanyang mensahe. Ginawa ng Diyos si Quiboloy bilang Kristo sa kapaligiran ng mga Gentil. Iginiit ni Quiboloy na lahat ng pag-aangkin ng biblikal na Kristo ay maaaring ilapat sa kanyang sarili. Halimbawa, inaangkin ni Quiboloy na Siya rin ang daan ng katotohanan at buhay at walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan [Quiboloy] (Juan 14:6).Si Apollo Quiboloy ay itinataas ang kanyang sarili sa lahat ng iba pang lalaki. Ipinahayag niya na, sa lahat ng miyembro ng lahing Adan na nagmana ng binhi ng ahas, siya lamang ang makakalampas sa pagsubok ng Diyos sa pamamagitan ng ganap na pagsuko ng kanyang kalooban sa Kanya. Sinasabi ni Quiboloy na walang kasalanan at hindi na kayang magkasala, bagama't may kaalaman pa rin sa mabuti at masama. Sinasabi niya na siya ang unang miyembro ng lahi ni Adan sa kapaligiran ng mga Hentil na may buhay na kaugnayan sa Ama. Ayon kay Quiboloy, itinanim sa kanya ng Diyos Ama ang Kanyang binhi, at siya ay naging binhi ni Hesukristo. Kaya naman si Quiboloy ang halimbawa ng Diyos sa pagsunod, pangako, at dedikasyon na dapat tularan ng lahat ng tao. Ayon kay Quiboloy, siya ang pinakamatuwid na taong nabubuhay sa mundo ngayon.Sinabi ni Quiboloy na, pagkatapos ng limang taon ng pagsibol ng binhi ni Hesukristo sa kanya, tinawag siya ng Diyos bilang Kanyang Anak. Sa wakas ay sinabi ng Diyos kay Quiboloy, I’ll send you to the world. Naghihintay ang mga anak ko. Hindi mo sila kilala. Hindi ka nila kilala. Ngunit kapag narinig nila ang iyong tinig, makikinig sila sa iyo sapagkat kilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Ikaw ang aking maririnig na boses sa mundo.Kakatwa, naniniwala rin si Quiboloy na ang Ama at ang Anak ay naninirahan sa kanyang katawan at siya ang sagisag at kulminasyon ng lahat ng mga paghahayag ng Diyos. Sa pagsisikap na patunayan ang kanyang pag-aangkin bilang Anak ng Diyos, nagtayo si Quiboloy ng isang compound sa Mt. Tamayong, Davao City, na tinatawag niyang Bagong Jerusalem. Sinasabi niya na ito ang Bagong Jerusalem na binanggit sa aklat ng Pahayag at siya ang Hari ng mga hari na naghahari doon. Iniisip ni Quiboloy na ang tambalang ito ay magiging upuan ng pamahalaang pandaigdig, at inaasahan niyang mamuno sa buong mundo balang araw. Para sa kadahilanang ito, siya ay pro-aktibo sa pag-endorso ng mga pulitiko at sa pag-vocalize ng kanyang opinyon sa pulitika. Minsan niyang hinulaan na ang isang presidential aspirant na nagngangalang Giberto Teodoro ay mananalo sa 2010 presidential elections, ngunit siya (at ang propesiya) ay nabigo.

Tinawag ni Apollo Quiboloy ang kanyang simbahan na Kaharian ni Hesukristo, ang Pangalan sa Ibabaw ng Bawat Pangalan. Ang organisasyon ay may higit sa 6 na milyong miyembro, karamihan sa Pilipinas. Si Quiboloy din ang nagpapatakbo ng Sonshine Media Network International (SMNI), isang television network na regular na nagpapalabas ng kanyang pangangaral. Ang kanyang mga turo ay naririnig din sa mahigit 15 na istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. Sinasanay ni Quiboloy ang kanyang mga manggagawa sa kanyang ACQ College of Ministries at gumaganap bilang presidente ng Jose Maria College. Ang kanyang sekta ay nagpapatakbo din ng isang orphanage na tinatawag na Children's Joy Foundation.

Tulad ng ibang mga kulto, ang mga turo ni Quiboloy ay baluktot o tahasan na sumasalungat sa itinuturo ng Banal na Kasulatan. Walang ganoong bagay sa Bibliya bilang isang binhi ng ahas na nakahahawa sa sangkatauhan. Hindi itinanim ng diyablo ang kanyang espiritu sa loob ni Adan na naging dahilan ng pagsuway niya sa Diyos. Ang makasalanang kalikasan ni Adan ay bunga ng kanyang pagsuway.

Taliwas sa turo ni Quiboloy, ang kaligtasan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagtanggal ng binhi ng ahas sa loob ng tao. Ang kaligtasan ay ang libreng regalo ng Diyos kay Jesus, na nagbigay-kasiyahan sa galit ng Diyos laban sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbabayad ng kaparusahan nito sa krus (Mga Taga-Efeso 2:8–9; Roma 3:24–26). Sinabi ni Kristo sa krus, Natapos na (Juan 19:30), na nagpapahiwatig na natapos na Niya ang gawain ng kaligtasan. Hindi na kailangan ng isa pang Kristo, sapagkat ang Kristo ng Bibliya ay ganap na naisakatuparan ang gawain ng kaligtasan: Sapagka't sa pamamagitan ng isang hain ay ginawa niyang sakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal (Hebreo 10:14).

Si Jesus, ang Kristo ng Bibliya, ay nagbabala sa atin na huwag maniwala sa mga nag-aangking siya ang Mesiyas: Kung ang sinuman ay magsabi sa iyo, ‘Narito, narito ang Mesiyas!’ o, ‘Nariyan siya!’ huwag maniwala dito . Sapagkat lilitaw ang mga bulaang mesiyas at mga bulaang propeta at gagawa ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan upang dayain, kung maaari, maging ang mga hinirang. Tingnan mo, sinabi ko na sa inyo nang maaga (Mateo 24:23–25). Ang isa sa mga huwad na mesiyas ay si Apollo Quiboloy, sa kanyang pag-aangkin na hinirang na Anak ng Diyos.

Ang pahayag ni Quiboloy na hindi na siya nagkakasala ay isang tahasang kasinungalingan. Sinabi ni apostol Juan, Kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin (1 Juan 1:8). Mas malala ang pag-aangkin ni Quiboloy na siya ang Anak ng Diyos. Tumatanggap si Quiboloy ng paglilingkod, pagsamba, pagsamba, at pagpupuri, at tinawag siya ng kanyang mga miyembro na Ama, Anak ng Diyos, Kristo, at Tagapagligtas. Ang pagtanggap ng pagsamba at pagsamba dahil sa Diyos lamang ay kalapastanganan, at ang mga tagasunod ni Quiboloy ay gumagawa ng idolatriya. Si Quiboloy ay isa sa maraming anticristo na binanggit sa 1 Juan 2:18.

Sinasabi rin sa atin ni Juan na subukin ang mga espiritu: Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu upang makita kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang nagsilabas sa mundo. Sa pamamagitan nito nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos: ang bawat espiritu na nagpapahayag na si Jesu-Cristo ay naparito sa laman ay mula sa Diyos, at ang bawat espiritu na hindi nagpapahayag na si Jesus ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng anticristo, na narinig ninyong darating at ngayon ay nasa mundo na (1 Juan 4:1–3). Ang mga mananampalataya na nagpapahalaga sa katotohanan ay dapat walang kinalaman sa huwad na gurong si Apollo Quiboloy.Top