Sino ang anghel na si Moroni?

Sino ang anghel na si Moroni? SagotAng anghel na si Moroni ay hindi lumitaw sa Bibliya, ngunit siya ay isang tampok na karakter sa teolohiya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (LDS), o Mormonismo. Ayon sa pagtuturo ng LDS, si Moroni ang anghel na nagpakita kay Joseph Smith nang ilang beses, simula noong 1823. Isang tansong estatwa ng anghel na si Moroni na humihip ng trumpeta ang nakatayo sa ibabaw ng templo ng Mormon sa Salt Lake City, at madalas na matatagpuan ang imahe ni Moroni. sa panitikan ng Mormon.Ayon sa teolohiya ng LDS, nagsimula si Moroni bilang isang tao. Siya ang anak ng propetang si Mormon (na pinangalanan ang Aklat ni Mormon). Sinimulang isulat ni Mormon ang kanyang mensahe sa mga tapyas na ginto, at pagkamatay niya ay tinapos ng kanyang anak na si Moroni ang gawain at inilibing ang mga tapyas sa magiging kanlurang New York. (Ang lahat ng ito ay sinasabing nangyari bago ang anumang pakikipag-ugnayan ng Europeo sa Amerika.) Pagkamatay ni Moroni, siya ay naging isang anghel at kalaunan ay nagpakita kay Joseph Smith, sinabi sa kanya ang lokasyon ng mga tapyas at binigyan siya ng kakayahang isalin ang mga ito. Inilathala ni Smith ang kanyang sinasabing pagsasalin bilang Aklat ni Mormon. Nagpakita rin umano si Moroni sa ilang iba pang saksi na magpapatunay sa katotohanan ng mga sinasabi ni Smith.

Sa simula, si Joseph Smith ay simpleng tumutukoy sa isang anghel, nang hindi binigay ang kanyang pangalan. Kalaunan, tinukoy niya ang anghel na si Moroni. Mayroong ilang pagkakasalungatan, tulad ng sa ibang mga dokumento ang anghel ay pinangalanang Nephi, isa pang karakter sa Aklat ni Mormon. Ang opisyal na paliwanag ng LDS ay ang pagkakakilanlan bilang Nephi ay isang pagkakamali lamang sa editoryal na ginawa ng isa sa mga huling editor ng mga gawa ni Smith—si Moroni ang tamang pagkakakilanlan ng anghel.Ayon sa pagtuturo ng LDS, ang anghel na si Moroni ay kinilala rin bilang ang anghel sa Apocalipsis 14:6: Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, at mayroon siyang walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa—sa bawat bansa, tribo. , wika at mga tao. Ang anghel na si Moroni ay kitang-kita sa arkitektura ng Mormon, higit sa lahat habang ang pigura ay dumapo sa tuktok ng maraming templo ng Mormon.Ang tanong ay nananatili kung ang isang anghel ay talagang nagpakita kay Joseph Smith o kung siya ay nag-imbento lamang ng mga kuwento. Itinuro ng mga naniniwala na ang anghel na si Moroni ay isang imbensyon na ang Moroni ay ang pangalan ng kabisera ng lungsod ng Comoro Islands sa baybayin ng Madagascar. Ang isa sa mga isla ay pinangalanang Camora, at pinangalanan ni Smith ang burol kung saan diumano'y natuklasan niya ang mga gintong tapyas na Cumorah. Bago ang kanyang paghahayag, si Smith ay nasangkot sa treasure hunting at maaaring naakit sa mga kuwento ni Captain Kidd, na nagmapa sa Coromo Islands.Sa kabilang banda, lubos na posible na nagpakita ang isang anghel kay Joseph Smith at kinilala ang kanyang sarili bilang Moroni. Ipinaliwanag ni Pablo kung ano ang dapat na maging tugon kapag ang isang anghel ay lumapit sa sinuman na may mensahe ng ebanghelyo na naiiba sa ipinahayag sa Bagong Tipan: Ngunit kahit na kami o isang anghel mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyong iba kaysa sa aming ipinangaral sa inyo, sila ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos! (Galacia 1:8). Ang ebanghelyo ng Mormonismo ay ibang ebanghelyo—na talagang hindi ebanghelyo. Malinaw na ilang tao. . . ay nagsisikap na baluktutin ang ebanghelyo ni Cristo (Galacia 1:6–7). Si Satanas mismo ay nagbabalatkayo bilang isang anghel ng liwanag (2 Corinto 11:14), at lubos na posible na ang ibang masasamang espiritu ay magagawa rin ito. Kung mayroong isang nilalang na tinatawag ang sarili nitong Moroni, hindi ito isang makalangit na anghel.Top