Sino ang maaaring kumuha ng komunyon ayon sa Bibliya?

Sino ang maaaring kumuha ng komunyon ayon sa Bibliya? SagotHalos bawat simbahan ay nagsasagawa ng ilang anyo ng komunyon, o ang Hapunan ng Panginoon. Kasabay nito, napakaraming pagkakaiba-iba sa aktwal na pagganap ng seremonya, at iba't ibang simbahan din ang may iba't ibang pananaw kung sino ang pinapayagang kumuha ng komunyon.Ang ilang mga simbahan ay nagsasagawa ng radikal na bukas na komunyon, na maaari nilang tawaging bukas na mesa: sa pagtatangkang maging ganap na kasama, inaanyayahan nila ang sinuman at lahat na lumahok sa komunyon, anuman ang espirituwal na katayuan o ebidensya ng hayag na kasalanan. Karamihan sa mga simbahan, gayunpaman, ay naglalagay ng ilang mga paghihigpit sa kung sino ang maaaring kumuha ng komunyon: karamihan ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang propesyon ng pananampalataya kay Kristo. Hinihiling din ng karamihan na ang tatanggap ay nasa mabuting katayuan sa simbahan—iyon ay, hindi siya nabubuhay sa kasalanang hindi nagsisisi. Ang ilang mga simbahan ay nangangailangan din ng binyag bago kumuha ng komunyon, at ang ilan ay nangangailangan ng opisyal na miyembro ng simbahan.

Ang mga tanong tungkol sa kung sino ang maaaring kumuha ng komunyon ay bumalik sa pinakaunang simbahan. Ang isyu ay tinalakay sa unang siglong Didache , na nagturo na ang binyag ay isang kinakailangan sa pagkuha ng komunyon (Didache 9:10–12). Noong ikalawang siglo, si Justin Martyr ay naglatag ng tatlong mga kinakailangan para sa pagkuha ng komunyon: paniniwala sa mga turo ng simbahan, bautismo, at sa gayon ay mamuhay ayon sa ipinag-utos ni Kristo ( Unang Paghingi ng Tawad , Kabanata LXVI, trans. ni Dods at Reith).Ang pagtuturo ng Bibliya tungkol sa Hapunan ng Panginoon ay matatagpuan sa 1 Mga Taga-Corinto 11:17–34 at nagtataguyod ng pakikibahagi para sa mga mananampalataya na lumalakad sa pakikisama sa Panginoon. Lahat ng may personal na pananampalataya kay Jesucristo ay karapat-dapat na makibahagi sa Hapunan ng Panginoon.Sa Bibliya, may dalawang uri ng mga tao na hindi dapat kumuha ng komunyon: ang hindi muling nabuo at ang hindi nagsisi. Ang komunyon ay hindi dapat bukas para sa mga hindi pa ipinanganak na muli o sa mga naninirahan sa kilalang kasalanan na hindi naamin.Sa Bibliya, ang komunyon ay hindi dapat limitado sa isang partikular na simbahan o denominasyon . Ito ay ang kay Lord Mesa, hindi mesa ng alinmang simbahan. Ang mahalaga ay ang mga kalahok ay born-again believers na lumalakad sa pakikisama sa kanilang Panginoon at sa isa't isa. Ang komunyon ay panahon ng pag-alaala (Lucas 22:19) at panahon ng pagninilay-nilay. Bago makibahagi sa komunyon, dapat na personal na suriin ng bawat mananampalataya ang kanyang puso at motibo (1 Corinto 11:28).

Ang salita komunyon ay may kaugnayan sa unyon . Ang pakikipag-isa ay bunga ng pagkakaisa kay Kristo, ang pagbabahagi ng mga karaniwang iniisip, damdamin, at karanasan. Ang pakikibahagi sa kamatayan at paglilibing ng Anak ng Diyos ay isang pundasyong bahagi ng kaligtasan (Mga Taga Roma 6:3–5), at ang kamatayan ay sinasagisag sa ordenansa ng komunyon. Kung ang isang tao ay walang pakikiisa kay Kristo, ang pagkilos ng pakikipag-isa ay walang kabuluhan (Juan 1:12; Roma 10:9–10). Ang isang tao na hindi pa nabagong espirituwal ay walang paraan upang makipag-usap sa Diyos (Efeso 2:3; Colosas 1:21). Samakatuwid, ang isang di-mananampalataya na kumukuha ng komunyon ay nagsasagawa ng pagkukunwari, at maaaring ilagay ang taong iyon sa panganib sa paghatol ng Diyos.

Para sa isang anak ng Diyos na kumuha ng komunyon sa isang estado ng hindi nagsisising kasalanan ay isa pang anyo ng pagkukunwari. Ang sinumang kumakain ng tinapay o umiinom ng kopa ng Panginoon sa hindi karapat-dapat na paraan ay nagkakasala laban sa katawan at dugo ng Panginoon (1 Corinto 11:27). Ang mga mananampalataya ay dapat sumailalim sa pagsusuri sa sarili (talata 28) at sa gayon ay iwasan ang disiplina ng Diyos sa kanilang buhay (talata 27–30). Ang pagkikimkim ng kasalanan sa puso ng isang tao, pagtanggi na makipagkasundo sa isang kapananampalataya, o matigas ang ulo na paglaban na kilalanin ang pangangailangan ng isa para sa kapatawaran, lalo na kung magagamit ito (1 Juan 1:8–9), ay isang tanda ng isang matigas na puso, hindi karaniwan. pagkakaisa kay Kristo.

Ayon sa Bibliya, ang mga kumukuha ng komunyon ay dapat na mapagpakumbaba, isinilang na muli, malaya sa kasalanang hindi ipinagtapat, at mamuhay sa pagsunod sa Diyos. Kung ang pamumuhay nang masunurin ay may kasamang bautismo sa bawat kaso ay isang bagay para sa mga indibidwal na simbahan na magpasya. Para sa nagbalik-loob, nagsisisi na makasalanan, ang Hapunan ng Panginoon ay isang malugod na lugar ng pag-alam sa probisyon ng Diyos at pagpapahinga sa Kanyang biyaya.Top