Sino ang apat na buhay na nilalang sa Apocalipsis?

Sino ang apat na buhay na nilalang sa Apocalipsis? SagotAng apat na buhay na nilalang ay matatagpuan sa Apocalipsis 4:6–9; 5:6–14; 6:1–8; 14:3; 15:7; at 19:4. Ang mga tekstong naglalarawan sa mga nilalang na ito ay hindi nagpapahiwatig na sila ay matalinghaga—sila ay tunay, aktwal na mga nilalang. Ang apat na buhay na nilalang (literal na nilalang) ay isang espesyal, mataas na pagkakasunud-sunod ng pagiging anghel o kerubin. Ito ay malinaw sa pamamagitan ng kanilang malapit sa trono ng Diyos. Ang Ezekiel 1:12–20 ay nagmumungkahi na sila ay patuloy na gumagalaw sa palibot ng trono.Inilalarawan ng Apocalipsis 5:6–14 ang mga tungkulin o layunin ng apat na nilalang na buhay. Sila ay nagpatirapa at sumasamba sa Kordero, si Jesu-Kristo, na nag-aalok ng parehong paggalang sa Kanya na ginawa nila sa Ama (Apocalipsis 4:6–9), patunay na positibo sa pagka-Diyos ni Jesu-Kristo. Kasama ng dalawampu't apat na matatanda, mayroon silang mga alpa at mga gintong mangkok na puno ng insenso, na siyang mga panalangin ng mga banal (Pahayag 5:8). Ang mga alpa ay madalas na nauugnay sa pagsamba sa Lumang Tipan, gayundin sa propesiya (2 Hari 3:15; 1 Cronica 25:1). Ang insenso ay kumakatawan sa mga panalangin ng mga banal. Samakatuwid, pinagsama-sama, hawak ng apat na buhay na nilalang at dalawampu't apat na matatanda sa kanilang mga kamay ang lahat ng ipinropesiya ng mga propeta at ipinagdasal ng mga mananampalataya—lahat ng mangyayari.

Ang layunin ng apat na nilalang na buhay ay may kinalaman din sa pagpapahayag ng kabanalan ng Diyos at pangunguna sa pagsamba at pagsamba sa Diyos, at sila ay nasasangkot sa ilang paraan sa katarungan ng Diyos, sapagkat nang buksan Niya ang unang apat na tatak at ipinadala ang apat. mga mangangabayo upang sirain, ang kanilang malalakas na tinig, tulad ng kulog, ay dumating ang utos (Apocalipsis 6:1–8). Tumugon ang mga mangangabayo sa tawag ng apat na makapangyarihang nilalang, na nagpapahiwatig ng kapangyarihang taglay ng mga nilalang. Ang kapangyarihang iyon ay muling makikita sa Pahayag 15:7 nang ang isa sa apat ay nagpakawala ng huling pitong salot ng poot ng Diyos sa sangkatauhan.Ang apat na buhay na nilalang ay halos magkapareho, kung hindi man, ang mga nilalang na nasa Ezekiel kabanata 1 at 10 at Isaias 6:1–3. Sila ay apat sa bilang, puno ng mga mata, may mga mukha tulad ng mga nilalang sa Ezekiel 1:10, may anim na pakpak (Isaias 6:2), at nag-aalay ng pagsamba bilang mga nilalang sa Isaias 6:3, na nagsasabi, Banal, banal, banal. ay ang Panginoon. Maaaring hindi sila ang eksaktong parehong mga nilalang, ngunit tiyak na sila ay maihahambing at malamang sa parehong pagkakasunud-sunod.Sa kabuuan, ang mga nilalang na ito ay isang mataas na orden ng mga anghel na ang layunin ay ang pagsamba (Apocalipsis 19:4). Sila ay halos kapareho ng mga nilalang sa Ezekiel 1 at 10 at Isaias 6:1-3, at sila ay nasa ilang paraan na kasangkot sa banal na hustisya ng Diyos.

Top