Sino ang mga Black Hebrew / Black Israelite?

Sino ang mga Black Hebrew / Black Israelite? SagotAng mga terminong Black Hebrews at Black Israelites ay tumutukoy bilang isang kategoryang kabuuan sa ilang independiyenteng sub-sekta na ang katangiang pinag-iisa ay ang kanilang mga miyembro ay may lahing itim na Aprikano na nag-aangkin ng ninuno ng Hebrew / Israelite. Bukod sa nag-iisang katangiang ito, gayunpaman, ang mga sub-sektang ito ay lubhang naiiba sa isa't isa.Halimbawa, ang mga miyembro ng Original African Hebrew Israelite Nation of Jerusalem (o ang African Israelite, sa madaling salita) ay naniniwala na, pagkatapos ng pagpapatalsik ng mga Romano sa mga Hudyo mula sa lupain ng Israel, maraming Hudyo ang lumipat sa Kanlurang Aprika. Mula roon, ang kanilang mga inapo ay dinala sa pamamagitan ng barkong alipin patungo sa Estados Unidos, kung saan nagsimula ang grupo noong 1960s. Ayon sa pananaw na ito, ang mga Hebreo sa Bibliya noong panahon ng Lumang Tipan ay may maraming lahi.

Ang mga miyembro ng Nation of Yahweh, sa kabilang banda, ay naniniwala na ang lahat ng mga propeta sa Lumang Tipan, si Jesu-Kristo, at ang Diyos Mismo ay pawang mga itim. Naniniwala sila na ang lahat ng puti, ngunit lalo na ang mga Hudyo, ay mga infidels, na tinatawag nilang white devils. Ang mga itim lamang ang tunay na Hudyo. Ang grupong ito ay itinuturing ng marami na isang black supremacist group at may kasaysayan ng karahasan at terorismo.Noong 1966, ang tagapagtatag at pinuno ng African Israelite na si Ben Ammi (ang literal na nangangahulugang Anak ng Aking Bayan, dating Ben Carter ng Chicago) ay nagsabing binisita siya ng anghel na si Gabriel. Ayon kay Ben Ammi, inutusan siya ni Gabriel na pamunuan ang mga anak ni Israel sa Lupang Pangako, at itatag ang pinakahihintay na Kaharian ng Diyos. Itinatag noon ni Ben Ammi ang Original African Hebrew Israelite Nation of Jerusalem at pinamunuan ang humigit-kumulang 400 miyembro sa bansang Kanlurang Aprika ng Liberia sa loob ng dalawa at kalahating taong panahon ng paglilinis. Mula roon, ang mga nanatili sa buong dalawa at kalahating taon ay nagsimulang lumipat sa Israel sa mga alon, simula noong 1969.Hindi tinanggap ng mga awtoridad sa Israel si Ben Ammi at ang kanyang mga tagasunod bilang mga Hudyo sa Bibliya at hindi sila itinuring na may karapatan sa pagkamamamayan sa ilalim ng batas ng Israeli Right of Return. Sa halip, ang mga Israelitang Aprikano ay binigyan ng pansamantalang visa para sa mga turista. Nagkaroon ng legal na problema nang maging maliwanag na ang mga Israelitang Aprikano ay walang balak na umalis. Ang mga awtoridad ng Hudyo ay hindi nais na paalisin sila, gayunpaman, at nahaharap sa mga akusasyon ng diskriminasyon sa lahi. Pagkatapos ng maraming pagpupursige, ang grupo sa wakas ay nabigyan ng paninirahan noong 2004. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na manatili sa Israel, ngunit hindi bilang ganap na mga mamamayan. Noong 2008, may humigit-kumulang 2,500 African Israelite na naninirahan sa Israel. Sumusunod sila sa mahigpit na mga batas sa pagkain at pag-uugali, na kinabibilangan ng veganism at Old Testament Mosaic Law.Dalawa lang ito sa maraming sub-sektang Itim na Hebrew / Israelite, bawat isa ay naiiba at hiwalay sa iba. Kasama sa iba pang grupo ng Black Hebrew / Israelite ang Simbahan ng Buhay na Diyos, ang Pillar Ground of Truth for All Nations, ang Church of God and Saints of Christ, at ang Commandment Keepers. Ang pagkakapareho nila ay ang kanilang lahi (i.e., itim na lahing Aprikano) at ang kanilang pag-aangkin na nagmula sa mga Hebreo sa Bibliya noong panahon ng Lumang Tipan.

Posible bang ang mga Hebreo sa Lumang Tipan ay nag-iwan ng ilang itim na ninuno? Oo. Dahil sa kalapitan ng Israel sa Africa, kapani-paniwala na mayroong mga grupong African Jewish, lalo na kasunod ng pagpapatalsik ng mga Romano at ang Diaspora ng mga Hudyo. Sa katunayan, ang buong bansang Judio ay gumugol ng apat na siglo sa Africa bago bumalik sa Lupang Pangako (modernong-araw na Israel), at ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga Hebreo at mga bansang Aprikano ay dokumentado sa buong Lumang Tipan.

Mayroong isang grupo ng mga itim na Hudyo na naninirahan sa Africa ngayon na nagsasagawa ng isang napaka sinaunang anyo ng Hudaismo. Hindi tulad ng modernong Original African Hebrew Israelite Nation of Jerusalem, ang Beta Israel group of Ethiopia ay tinatanggap ng karamihan ng mga Hudyo at ng bansang Israel bilang pagiging Hudyo sa kasaysayan. Pagdating sa tanong ng mga Itim na Hebreo / Israelites, hindi gaanong mahalaga kung may mga grupo ng mga itim na may bahagyang Hudyo na ninuno na naninirahan sa mundo ngayon. Ang tanong ay kung ang mga partikular na grupong ito na nag-aangkin ng mga ninuno ng mga Hudyo ay tunay na mga inapo ng mga Hebreo sa Bibliya.

Kung ang alinman sa mga Black Hebrew / Israelite na grupo ay may ninuno na Hudyo ay hindi ang pinakamahalagang isyu. Kahit na mapapatunayan na ang pangkat ng Black Hebrew / Israelite ay bahagyang nagmula sa mga biblikal na Israelita, ang pinaniniwalaan ng mga grupong ito ay mas mahalaga kaysa sa kanilang mga ninuno. Ang bawat isa sa mga grupong ito, sa iba't ibang antas, ay may mga paniniwala na hindi ayon sa Bibliya. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang pagkakamali ay ang hindi pagkakaunawaan, o sa ilang pagkakataon ay pagtanggi, kung sino si Jesucristo, ano ang Kanyang itinuro, at kung paano ang Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay nagbibigay ng daan ng kaligtasan.Top