Sino ang 144,000?

Sino ang 144,000? SagotAng 144,000 ay unang binanggit sa Pahayag 7:4, Pagkatapos ay narinig ko ang bilang ng mga natatakan: 144,000 mula sa lahat ng lipi ng Israel. Ang talatang ito ay dumating sa isang interlude sa pagitan ng paghatol sa ikaanim na tatak ng kapighatian (Apocalipsis 6:12–17) at ang pagbubukas ng ikapitong tatak (Apocalipsis 8:1).


Paano sinasagot ng isang tao ang tanong kung sino ang 144,000? depende sa kung anong interpretive approach ang dadalhin ng isa sa aklat ng Apocalipsis. Ang futurist approach , na itinuturing naming pinakamahusay, ay literal na binibigyang kahulugan ang 144,000. Kung titingnan sa halaga, ang Apocalipsis 7:4 ay tila nagsasalita ng 144,000 aktwal na mga tao na nabubuhay sa panahon ng kapighatian sa katapusan ng panahon. Walang anuman sa talata ang humahantong sa pagbibigay-kahulugan sa 144,000 bilang anuman maliban sa literal na bilang ng mga Hudyo—12,000 na kinuha mula sa bawat tribo ng mga anak ni Israel, ayon sa mga talata 5–8.Ang 144,000 na mga Hudyo na ito ay tinatakan, na nangangahulugang mayroon silang espesyal na proteksyon ng Diyos. Sila ay pinananatiling ligtas mula sa mga banal na paghatol at mula sa galit ng Antikristo. Malaya nilang magagawa ang kanilang misyon sa panahon ng kapighatian. Nauna nang ipinropesiya na ang Israel ay magsisisi at magbabalik sa Diyos (Zacarias 12:10; Roma 11:25–27), at ang 144,000 Judio ay tila isang uri ng mga unang bunga (Apocalipsis 14:4) ng tinubos na Israel. . Ang kanilang misyon ay tila mag-ebanghelyo sa post-rapture world at ipahayag ang ebanghelyo sa panahon ng kapighatian. Bilang resulta ng kanilang ministeryo, milyun-milyon—isang malaking pulutong na hindi mabilang ng sinuman, mula sa bawat bansa, tribo, tao at wika (Apocalipsis 7:9)—ay lalapit sa pananampalataya kay Kristo.

Karamihan sa kalituhan tungkol sa 144,000 ay resulta ng maling doktrina ng mga Saksi ni Jehova. Sinasabi ng mga Saksi ni Jehova na ang 144,000 ay isang limitasyon sa bilang ng mga taong maghahari kasama ni Kristo sa langit at mananatili sa Diyos nang walang hanggan. Ang 144,000 ay may tinatawag na makalangit na pag-asa ng mga Saksi ni Jehova. Ang mga hindi kabilang sa 144,000 ay tatamasahin ang tinatawag nilang makalupang pag-asa—isang paraiso sa lupa na pinamumunuan ni Kristo at ng 144,000. Totoo na may mga taong mamamahala sa milenyo kasama ni Kristo. Ang mga taong ito ay bubuuin ng simbahan (mga mananampalataya kay Jesucristo, 1 Mga Taga-Corinto 6:2), mga banal sa Lumang Tipan (mga mananampalataya na namatay bago ang unang pagdating ni Kristo, Daniel 7:27), at mga banal ng kapighatian (yaong mga tumatanggap kay Kristo sa panahon ng kapighatian. , Apocalipsis 20:4). Gayunpaman ang Bibliya ay hindi naglalagay ng bilang na limitasyon sa grupong ito ng mga tao. Higit pa rito, ang milenyo ay iba sa walang hanggang estado, na itatatag sa pagtatapos ng panahon ng milenyo. Sa panahong iyon, mananahan ang Diyos na kasama natin sa Bagong Jerusalem. Siya ang magiging ating Diyos, at tayo ay magiging Kanyang bayan (Apocalipsis 21:3). Ang pamana na ipinangako sa atin kay Kristo at tinatakan ng Banal na Espiritu (Mga Taga-Efeso 1:13–14) ay magiging atin, at tayo ay magiging kasamang tagapagmana ni Kristo (Mga Taga-Roma 8:17).

Top