Kailan magaganap ang Rapture kaugnay ng Tribulation?

Kailan magaganap ang Rapture kaugnay ng Tribulation? Sagot



Ang panahon ng pagdagit na may kaugnayan sa kapighatian ay isa sa mga pinakakontrobersyal na isyu sa simbahan ngayon. Ang tatlong pangunahing pananaw ay pre-tribulational (ang rapture ay nangyayari bago ang tribulation), mid-tribulational (ang rapture ay nangyayari sa o malapit sa kalagitnaan ng punto ng tribulation), at post-tribulational (ang rapture ay nangyayari sa katapusan ng tribulation. ). Ang ikaapat na pananaw, na karaniwang kilala bilang pre-wrath, ay isang bahagyang pagbabago ng posisyon sa kalagitnaan ng kapighatian.






Una, mahalagang kilalanin ang layunin ng kapighatian. Ayon sa Daniel 9:27, mayroong ikapitong pito (pitong taon) na darating pa. Ang buong hula ni Daniel tungkol sa pitumpu't pito (Daniel 9:20-27) ay tumutukoy sa bansang Israel. Ito ay isang yugto ng panahon kung saan itinuon ng Diyos ang Kanyang atensyon lalo na sa Israel. Ang ikapitong pu't pito, ang kapighatian, ay dapat ding panahon kung kailan partikular na nakikitungo ang Diyos sa Israel. Bagama't hindi ito nangangahulugan na ang simbahan ay hindi rin maaaring naroroon, ito ay nagdadala sa tanong kung bakit ang simbahan ay kailangang nasa lupa sa panahong iyon.



Ang pangunahing talata ng Kasulatan tungkol sa pagdagit ay ang 1 Tesalonica 4:13-18. Nakasaad dito na lahat ng buhay na mananampalataya, kasama ang lahat ng mananampalataya na namatay, ay makakatagpo ng Panginoong Jesus sa himpapawid at makakasama Niya magpakailanman. Ang rapture ay ang pag-alis ng Diyos sa Kanyang mga tao sa lupa. Pagkaraan ng ilang talata, sa 1 Tesalonica 5:9, sinabi ni Pablo, Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos upang magdusa ng poot kundi upang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Ang aklat ng Apocalipsis, na pangunahing tumatalakay sa yugto ng panahon ng kapighatian, ay isang makahulang mensahe kung paano ibubuhos ng Diyos ang Kanyang galit sa lupa sa panahon ng kapighatian. Tila hindi naaayon sa pangako ng Diyos sa mga mananampalataya na hindi sila magdaranas ng galit at pagkatapos ay iiwan sila sa lupa upang magdusa sa pamamagitan ng galit ng kapighatian. Ang katotohanan na ipinangako ng Diyos na ililigtas ang mga Kristiyano mula sa poot sa ilang sandali matapos na mangako na aalisin ang Kanyang mga tao sa lupa ay tila nag-uugnay sa dalawang pangyayaring iyon.





Ang isa pang mahalagang bahagi sa panahon ng pagdagit ay ang Pahayag 3:10, kung saan ipinangako ni Kristo na ililigtas ang mga mananampalataya mula sa oras ng pagsubok na darating sa lupa. Ito ay maaaring mangahulugan ng dalawang bagay. Alinman ay poprotektahan ni Kristo ang mga mananampalataya sa gitna ng mga pagsubok, o ililigtas Niya ang mga mananampalataya mula sa mga pagsubok. Parehong wastong kahulugan ng salitang Griyego na isinalin mula sa. Gayunpaman, mahalagang kilalanin kung ano ang ipinangako sa mga mananampalataya na dapat ingatan. Ito ay hindi lamang ang pagsubok, ngunit ang oras ng pagsubok. Nangako si Kristo na iiwas ang mga mananampalataya sa mismong yugto ng panahon na naglalaman ng mga pagsubok, katulad ng kapighatian. Ang layunin ng kapighatian, ang layunin ng pagdagit, ang kahulugan ng 1 Tesalonica 5:9, at ang interpretasyon ng Apocalipsis 3:10 ay lahat ay nagbibigay ng malinaw na suporta sa posisyon bago ang kapighatian. Kung literal at tuluy-tuloy ang pagpapakahulugan sa Bibliya, ang posisyon bago ang kapighatian ay ang pinakabatay sa Bibliya na interpretasyon.





Top