Kailan at paano nasakop ng mga Babylonia ang Juda?

Kailan at paano nasakop ng mga Babylonia ang Juda? SagotAng pakikibaka sa pagitan ng Juda at Babylon ay mahaba at sa huli ay nakapipinsala para sa Juda. Sa panahon ng paghahari ni Haring Jehoiakim (609–597 BC), si Nabucodonosor na hari ng Babilonia ay umahon, at si Jehoiakim ay naging kanyang lingkod sa loob ng tatlong taon (2 Hari 24:1). Ang simula ng pagkaalipin ni Jehoiakim ay 605 BC. Pagkaraan ng tatlong taon, naghimagsik ang hari ng Juda laban sa Babilonya, na tumanggi na magbayad ng tributo. Pinigilan ni Nabucodonosor ang paghihimagsik at dinala ang mga bihag pabalik sa Babylon—si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan sa kanila. Pagkamatay ni Jehoiakim noong 597 BC, ang kanyang 18-taong-gulang na anak na lalaki, si Jehoiachin, ay naging hari, naghari sa loob ng tatlong buwan at gumagawa ng masama sa paningin ng Diyos (mga talata 8–9).Sa panahon ng paghahari ni Jehoiachin, noong 597 BC, kinubkob ni Haring Nebuchadnezzar ang lungsod ng Jerusalem. Ibinigay ni Joachin ang kaniyang sarili, at mayroon tayong sumusunod na ulat: Dinala siya ng hari ng Babilonia na bihag noong ikawalong taon ng kaniyang paghahari at dinala ang lahat ng mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng bahay ng hari, at pinagputolputol. lahat ng mga sisidlang ginto sa templo ng Panginoon, na ginawa ni Salomon na hari sa Israel, gaya ng inihula ng Panginoon. Dinala niya ang buong Jerusalem at ang lahat ng opisyal at ang lahat ng makapangyarihang lalaki na may tapang, 10,000 bihag, at lahat ng bihasang manggagawa at panday. Walang natira, maliban sa pinakamahihirap na tao sa lupain (2 Hari 24:11–14). Kasama sa ikalawang pagpapatapon ng mga Judio sa Babilonya ang saserdoteng si Ezekiel, na nang maglaon ay sumulat ng aklat na nagtataglay ng kaniyang pangalan.

Ang bansa ng Juda ay patuloy na umiral sa ilalim ng pamamahala ng Babylonian kung saan si Haring Zedekias ang iniluklok sa Jerusalem bilang isang papet na hari. Ngunit si Zedekias din ay naghimagsik, at si Nabucodonosor na hari ng Babilonia ay dumating kasama ang kanyang buong hukbo laban sa Jerusalem at kinubkob iyon. At nagtayo sila ng mga kubkubin sa palibot nito. Kaya't ang lungsod ay kinubkob hanggang sa ikalabing isang taon ni Haring Zedekias (2 Mga Hari 25:1–2).Bumagsak ang lungsod noong 586 BC: sinunog ni [Nebuchadnezzar] ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at ang lahat ng bahay ng Jerusalem; bawat dakilang bahay ay sinunog niya. At ibinagsak ng buong hukbo ng mga Caldeo, na kasama ng kapitan ng bantay, ang mga kuta sa palibot ng Jerusalem. At ang nalabi sa bayan na naiwan sa bayan, at ang mga nagsihiwalay na nagsihiwalay sa hari sa Babilonia, kasama ang nalabi sa karamihan, ay dinala sa pagkatapon ni Nebuzaradan na kapitan ng bantay. Ngunit iniwan ng kapitan ng bantay ang ilan sa pinakamahihirap sa lupain upang maging tagapag-alaga ng ubas at mag-aararo (2 Mga Hari 25:9–12).Matapos ang pagkawasak ng Jerusalem, si Gedalias ay inilagay sa pamamahala bilang isang gobernador sa Juda (2 Hari 25:22). Siya ay pinatay dalawang buwan pagkatapos ng kanyang paghirang (pitong buwan pagkatapos ng pagbagsak ng Jerusalem, cp. verses 8 at 25), na naging sanhi ng marami sa natitirang mga Hudyo upang tumakas sa Ehipto sa takot sa kanilang buhay (talata 26). Kasama sa grupong ito ng mga refugee ang propetang si Jeremiah, na pinilit na labag sa kanyang kalooban na pumunta sa Ehipto.Ang aklat ng 2 Mga Hari ay nagtapos sa pagpapalaya ni Haring Jehoiachin mula sa bilangguan sa Babylon at binigyan ng kalayaang kumain sa hapag ng hari sa Babylon. Bagaman ang orihinal na hari, si Jehoiachin ay naging isang dayuhang bilanggo ng digmaan at nagpapasalamat na nakalaya mula sa bilangguan. Ang mga kakila-kilabot na pangyayaring ito ay hinulaang lahat ng mga propeta ng Diyos. Ang pagkatapon ng mga Hudyo sa Babylon ay tumagal ng 70 taon, gaya ng inihula ni Jeremias (Jeremias 25:12). Pagkatapos ay pinahintulutan ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at magsimulang muling magtayo. Ang panahong iyon ng kasaysayan ay inilarawan sa mga aklat ni Ezra at Nehemias.Top