Ano ang kahulugan at kahalagahan ng bautismo ni Juan Bautista?

Ano ang kahulugan at kahalagahan ng bautismo ni Juan Bautista? SagotKahit ngayon ang salita binyag sa pangkalahatan ay nagbubunga ng mga pag-iisip ng pagkakakilanlan sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Kristo, ang bautismo ay hindi nagsimula sa mga Kristiyano. Sa loob ng maraming taon bago si Kristo, ginamit ng mga Hudyo ang bautismo sa mga seremonya ng paglilinis ng mga Gentil na proselita. Si Juan Bautista ay kumuha ng binyag at inilapat ito sa mga Hudyo mismo—hindi lamang ang mga Gentil ang nangangailangan ng paglilinis. Marami ang naniwala sa mensahe ni Juan at bininyagan niya (Mateo 3:5–6). Ang mga bautismo na ginawa ni Juan ay may isang tiyak na layunin.Sa Mateo 3:11, binanggit ni Juan Bautista ang layunin ng kanyang mga bautismo: Binabautismuhan kita ng tubig para sa pagsisisi. Pinagtibay ito ni Pablo sa Mga Gawa 19:4: Ang bautismo ni Juan ay isang bautismo ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga tao na maniwala sa darating na kasunod niya, iyon ay, kay Jesus. Ang bautismo ni Juan ay may kinalaman sa pagsisisi—ito ay isang simbolikong representasyon ng pagbabago ng isip ng isang tao at pagpunta sa isang bagong direksyon. Sa pagtatapat ng kanilang mga kasalanan, sila ay binautismuhan niya sa Ilog Jordan (Mateo 3:6). Ang pagpapabinyag kay Juan ay nagpakita ng pagkilala sa kasalanan ng isang tao, pagnanais para sa espirituwal na paglilinis, at pangako na sundin ang batas ng Diyos sa pag-asam sa pagdating ng Mesiyas.

May ilan, tulad ng mga Pariseo, na nagpunta sa Jordan upang obserbahan ang ministeryo ni Juan ngunit walang pagnanais na lumusong sa tubig. Mahigpit silang pinagwikaan ni Juan: Nang makita niya ang marami sa mga Pariseo at Saduceo na dumarating kung saan siya nagbabautismo, sinabi niya sa kanila: ‘Kayong mga lahi ng mga ulupong! Sino ang nagbabala sa iyo na tumakas sa darating na poot? Magbunga ng ayon sa pagsisisi’ (Mateo 3:7–8). Maging ang mga lider ng relihiyon ay kailangang magsisi sa kanilang kasalanan, bagaman hindi nila nakitang kailangan ito.Ang bautismo ng Kristiyano ngayon ay sumasagisag din sa pagsisisi, paglilinis, at pangako, ngunit binigyan ito ni Jesus ng ibang diin. Ang bautismo ng Kristiyano ay isang tanda ng pagkakakilanlan ng isang tao sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ay kumakatawan sa isang paglilinis na kumpleto at isang pangako na natural na tugon ng isa na ginawang bago. Ang sakripisyo ni Hesus sa krus ay ganap na naghuhugas ng ating mga kasalanan, at tayo ay ibinabangon sa bagong buhay na binigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (2 Corinto 5:17–21; Roma 6:1–11). Sa pagbibinyag ni Juan, ang isang tao ay nagsisi sa kasalanan at samakatuwid ay handang ilagay ang kanyang pananampalataya kay Jesucristo. Ang bautismo ni Juan ay naglalarawan kung ano ang gagawin ni Jesus, tulad ng ginawa ng sistema ng paghahain sa Lumang Tipan.Inihanda ni Juan ang daan para kay Kristo sa pamamagitan ng pagtawag sa mga tao na kilalanin ang kanilang kasalanan at ang kanilang pangangailangan para sa kaligtasan. Ang kanyang binyag ay isang seremonya ng paglilinis na nilalayong ihanda ang mga puso ng mga tao na tanggapin ang kanilang Tagapagligtas.

Top