Ano ang yungib ng Adullam?

Ano ang yungib ng Adullam? SagotAdullam ay isang pangalan ng lugar na ginamit sa Lumang Tipan. Noong panahong iyon, iniwan ni Juda ang kanyang mga kapatid at lumusong upang tumira sa isang lalaking Adullam na nagngangalang Hira (Genesis 38:1). Nang maglaon, sa talata 12, si Hirah ay tinukoy bilang ang Adullamite, iyon ay, isa na nakatira sa Adullam. Sa panahon ng pananakop ng Canaan, natalo ni Joshua ang Adullam (Josue 15:35) at ang hari nito (Josue 12:15).Sa salaysay ng buhay ni David, una nating narinig ang yungib ng Adullam. Dahil ang Adullam ay isang kilalang lokasyon, ang Cave of Adullam ay isang kuweba na matatagpuan sa paligid. Tinutukoy ito bilang yungib ng Adullam, na maaaring mangahulugan na isa itong kilalang kuweba noong panahong iyon, ngunit posible rin na ang kuweba, isa lamang sa marami sa lugar, ay naging tanyag dahil sa paggamit nito ni David. Sa alinmang paraan, ang yungib, sa halip na isang yungib ng Adullam ay nagpapahiwatig ng isang espesipikong yungib na, noong isulat ang 1 at 2 Samuel, ay medyo kilala.

Una nating nakatagpo ang Kuweba ng Adullam sa 1 Samuel 22. Habang si David ay tumatakas mula kay Saul, na nagsisikap na patayin siya (nakatala sa 1 Samuel 19 ang isa sa ilang mga pagkakataon), naghanap siya ng kanlungan sa mga Filisteo sa Gath (1 Samuel 21:10). –14). Gayunman, napagtanto na hindi ito isang ligtas na lugar para sa kanya, umalis si David sa Gat at tumakas sa yungib ng Adullam. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng sambahayan ng kanyang ama, lumusong sila sa kanya roon. Ang lahat ng mga nasa kagipitan o may utang o hindi nasisiyahan ay nagtipon sa paligid niya, at siya ang naging kanilang kumander. Mga apat na raang lalaki ang kasama niya (1 Samuel 22:1–2). Ang yungib na ito sa Adullam ay naging base ng mga operasyon ni David, at dito siya napunta mula sa pagiging nag-iisang takas sa pagtakbo tungo sa isang pinuno ng isang pangkat ng mga mandarambong na may kakila-kilabot na lakas ng militar. Kung tama ang makabagong mga mapagkukunan, ang Adullam ay malapit sa hangganan ng mga lupain ng mga Filisteo, kaya ang lokasyon mismo ay nagbigay ng kaunting proteksyon mula kay Saul, dahil hindi siya makakagawa ng isang operasyong militar nang hindi nanganganib na salakayin ng mga Filisteo.Ang Ikalawang Samuel 23 ay nagbibigay ng buod ng mga pagsasamantala ng ilan sa mga makapangyarihang lalaki na sumunod kay David. Sinasabi ng bersikulo 13 na si David ay nasa yungib, at ang bersikulo 14 ay nagsasabi na siya ay nasa kuta doon. Marahil ay pinatibay ni David ang yungib, anupat pinatibay ang likas na potensyal nito para sa kaligtasan. Tatlo sa kanyang makapangyarihang mga tauhan ang sumalubong sa kanya doon sa bato ng Yungib ng Adullam. (Marahil ang batong ito ay isa ring kilalang palatandaan sa panahong ito. Maaaring ito ay nagsilbing isang bagay sa isang conference table, ngunit ito ay haka-haka.) Ang mga Filisteo ay nagkampo sa paligid ni David, na nagbabanta sa kaniya. Sa panahong ito ng kaigtingan, ipinahayag niya ang pagnanais na makakuha ng kaunting tubig mula sa balon malapit sa tarangkahan ng Bethlehem, ang kaniyang bayan. Tatlo sa kaniyang makapangyarihang mga tauhan ang nag-isip nito at sa malaking panganib ay nakalusot sa mga linya ng mga Filisteo, kumuha ng tubig mula sa balon, at dinala ito pabalik kay David. Napagtanto ni David ang kamangmangang panganib na kanilang kinuha at tumanggi na uminom ng tubig. Ibinuhos niya ito sa pagsisikap na pigilan ang anumang iba pang mapanganib na pagsasamantala na nilayon para sa kanya ng personal na kapakinabangan (mga talata 13–17; tingnan din sa 1 Mga Cronica 11:13–19).Ang bayan ng Adullam ay binanggit muli sa Nehemias 11:30, ngunit ang Yungib ng Adullam ay hindi na binanggit muli sa Kasulatan.Ayon sa pamagat ng Awit 57, sumulat si David ng isang awit nang tumakas siya mula kay Saul patungo sa yungib. Ito ay maaaring isang sanggunian sa Yungib ng Adullam (Nagtago rin si David sa isang yungib sa En-gedi, 1 Samuel 24:1–3). Ang unang talata ng Awit 57 ay nagsasabi,

Maawa ka sa akin, aking Diyos, maawa ka sa akin,
sapagka't sa iyo ako nanganganlong.
Manganlong ako sa lilim ng iyong mga pakpak
hanggang sa lumipas ang sakuna.

Isinulat man o hindi ang Awit 57 sa Kuweba ng Adullam, nakita ni David ang proteksyon ng yungib bilang pangalawa sa kanyang tunay na Kanlungan, ang Panginoon Mismo.

Ngayon, Adalam Caves ( Adalam ay isang alternatibong spelling) ay isang 10,000-acre na pambansang parke sa ibabang kapatagan ng Judean sa Israel. Ang Adalam Caves Park ay kinilala bilang ang lugar kung saan nagtago si David mula kay Saul, bagaman walang partikular na kuweba ang natukoy bilang ang Yungib ng Adullam.Top