Ano ang Baal Peor sa Bibliya?

Ano ang Baal Peor sa Bibliya? SagotSi Baal Peor, o ang Baal ng Peor, ay isang lokal na diyos na sinasamba ng mga Moabita. Nang ang mga Israelita, na sumusunod kay Moises sa Lupang Pangako, ay nasa paligid ng Peor, ang ilan sa kanila ay nahulog sa idolatriya at sumamba kay Baal Peor. Bilang resulta ng kanilang kasalanan, ang mga lalaki ng Israel ay hinatulan ng Diyos.Ang kuwento ni Baal Peor ay nagsimula nang si Balaak, ang hari ng mga Moabita, ay umupa kay Balaam, isang propetang inupahan, upang sumpain ang Israel. Nakita ni Balaak ang pag-unlad at lakas ng Israel at sinisikap niyang gumawa ng isang bagay na makakapigil sa kanila. Kinuha ni Balaam ang pera ngunit hindi niya nagawang sumpain ang Israel dahil hindi siya pinayagan ng Panginoon na gawin iyon. Pagkatapos ay nakipagpulong si Balaam sa hari ng Moab at nagpatuloy sa pagtanggap ng salita mula sa Diyos; sa bawat pagkakataon (kabuuang pitong beses) ay binasbasan niya ang Israel sa halip na isumpa sila (Mga Bilang 23–24). Sa panahon ng ikatlong orakulo, pinagmamasdan nina Balaam at Balaak ang kampo ng mga Israelita mula sa isang lugar na tinatawag na Peor (Mga Bilang 23:28). Sa pagtatapos ng ikapitong pagsubok, sa wakas ay nakuha ni Balaak ang mensahe na hindi isumpa ni Balaam ang Israel para sa kanya.

Sa Mga Bilang 25, makikita natin na ang mga kababaihan ng Midian ay nagsimulang akitin ang mga lalaki ng Israel sa seksuwal na kasalanan at maghain sa kanilang mga diyos. Yamang ang mga diyos ng mga pagano ay kadalasang mga diyos ng pagkamayabong, ang pagsamba ay kadalasang may kinalaman sa seksuwal na mga gawain. Ang pangyayari ay nakatala sa Mga Bilang 25:1–3: Habang ang Israel ay naninirahan sa Sitim, ang mga lalaki ay nagsimulang gumawa ng seksuwal na imoralidad kasama ng mga babaeng Midianita, na nag-imbita sa kanila sa mga paghahain sa kanilang mga diyos. Ang mga tao ay kumain ng hain na pagkain at yumukod sa harap ng mga diyos na ito. Kaya't ang Israel ay nagpamatok kay Baal ng Peor. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa kanila. Bilang paghatol laban sa kasalanan ng mga Israelita, nagpadala ang Diyos ng salot sa mga tao (talata 9).Ayon sa Mga Bilang 31:16, ginawa ito ng mga babae sa payo ni Balaam. Lumilitaw na, dahil hindi niya maaaring sumpain ang Israel, nakahanap siya ng ibang paraan upang matupad ang mga kagustuhan ni Balaak, na nagbabayad sa kanya. Alam ni Balaam na, kung ang mga lalaking Israelita ay mahihikayat sa pagsamba sa diyus-diyosan, ang Diyos mismo ang susumpa sa kanila.Ang salita mas malala nangangahulugan lamang ng pagbubukas at ito ang pangalan ng lugar (isang bundok o isang lugar sa isang bundok) kung saan napagmasdan nina Balaak at Balaam ang kampo ng Israel. Ang kahulugan ng salita ay maaaring makabuluhan o hindi sa pagbibigay ng pangalan sa lugar. (Marahil ay may bumubukas na kweba roon o isang uri ng daanan ng bundok, o marahil ang lugar ay tinawag na Peor para sa ibang dahilan.)Ang salita baal ay simpleng salita para sa panginoon, panginoon, o pinuno. Ang Baal ay naging isang teknikal o semi-teknikal na pangalan para sa mga diyos ng mga Canaanita. Mayroong hindi lamang isang diyos na nagngangalang Baal, ngunit mayroong maraming Baal (maraming mga panginoong Canaanite). Kaya nga ang Mga Bilang 25:3 sa NIV ay hindi gumagamit ng Baal Peor na para bang ito ay isang tamang pangalan para sa isang diyos ngunit mas ginagamit ang termino bilang paglalarawan: ang Baal ng Peor, na maaari ding isalin na Panginoon ng Peor o Panginoon. ng Pagbubukas. Mas malala pa maaaring tumukoy sa tuktok ng bundok kung saan pinagmamasdan nina Balaam at Balaak ang Israel, o maaaring may kinalaman ito sa literal na kahulugan ng salita. mas malala (pambungad), na, sa konteksto ng pagsamba sa Canaan (at sa konteksto ng Mga Bilang 25), ay maaaring magkaroon ng sekswal o scatological na konotasyon. Marahil ang tuktok ng bundok ay tinawag na Peor dahil doon naganap ang mga ritwal na sekswal.

Sa anumang kaso, si Baal Peor talaga ang Baal ng Ang Peor o simpleng Panginoon ng Peor, na nagpapakilala sa Baal na ito sa lahat ng iba pa. Ang partikular na diyos na ito ay binanggit muli sa Mga Bilang 25:5. Pagkatapos ay binanggit sa Bilang 25:18 ang pangyayari sa Peor, na parang ang Peor ay ginagamit bilang pangalan ng lugar sa halip na isang bagay na batay sa kahulugan ng salita.

Ang Deuteronomio 4:3 ay gumagamit ng Baal Peor bilang isang pangalan ng lugar upang tukuyin ang pangyayaring nakatala sa Mga Bilang 25 at sa parehong talata bilang isang pagtatalaga para sa paganong diyos. Nakita mo ng iyong sariling mga mata ang ginawa ng Panginoon sa Baal Peor. Nilipol ni Yahweh na inyong Diyos mula sa inyo ang bawat sumunod kay Baal ng Peor. Binanggit sa Joshua 22:17 ang kasalanan ng Peor, at ginamit ng Oseas 9:10 si Baal Peor upang tukuyin ang lugar kung saan nangyari ang pangyayaring ito: Nang sila ay dumating sa Baal Peor, itinalaga nila ang kanilang sarili sa kahiya-hiyang diyus-diyosan na iyon at naging kasing-sama ng bagay. mahal nila. Ang Awit 106:28 ay tumutukoy din sa Baal ng Peor: Pinapamatok nila ang kanilang sarili sa Baal ng Peor at kumain ng mga hain na inihandog sa walang buhay na mga diyos.

Kaya tila ang Peor at Baal Peor ay parehong ginamit bilang mga pangalan ng lugar upang tukuyin ang lugar kung saan nagkasala ang Israel sa seksuwal na imoralidad at sa pagsamba sa isang partikular na Baal. Ang Baal na pinag-uusapan ay tinutukoy bilang Baal Peor. Marahil ay tinukoy na siya sa pangalang ito, dahil nakikita siyang namamahala sa partikular na lokasyong ito, o marahil ito ang pangalang ibinigay sa kanya ng mga Israelita pagkatapos ng katotohanan.

Sa anumang kaso, ang pangyayaring ito sa Baal Peor ay namumukod-tanging una sa maraming beses na nahulog ang Israel sa imoralidad at idolatriya, at nagsisilbi rin itong babala sa mga Kristiyano. Ang mga taga-Corinto ay magiging partikular na madaling kapitan ng ganitong uri ng tukso, dahil ang lungsod ng Corinto ay puno ng idolatriya at seksuwal na imoralidad. Ang tanong ng pagkain sa mga templo ng idolo ay pinagtatalunan sa loob ng kongregasyon. Bagaman hindi niya binanggit ang pangalan ni Baal Peor, binanggit ni Pablo ang pangyayaring iyon sa 1 Corinto 10:8: Hindi tayo dapat gumawa ng seksuwal na imoralidad, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila—at sa isang araw ay dalawampu't tatlong libo sa kanila ang namatay. Sa mga talatang 11–14, nagpatuloy si Pablo sa pagsasabi, Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa at isinulat bilang mga babala para sa atin, na kung saan dumating ang kasukdulan ng mga panahon. Kaya, kung sa tingin mo ay matatag kang nakatayo, mag-ingat na hindi ka mahulog! Walang tuksong dumating sa iyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At ang Diyos ay tapat; hindi niya hahayaang matukso ka ng higit sa kaya mong tiisin. Pero kapag natukso ka, bibigyan ka rin niya ng paraan para matiis mo. Kaya nga, mahal kong mga kaibigan, tumakas kayo mula sa idolatriya.

Maraming bagay ang nagbago mula nang magkasala ang Israel sa Baal Peor, ngunit ang mga pangunahing tukso ay hindi nagbago. Ang seksuwal na tukso ay laging naroroon sa modernong mga lipunan, at ang mga diyus-diyosan ng pera, kasiyahan, katanyagan, at magandang buhay ay nag-aagawan din na pumalit sa lugar ng Nag-iisang Tunay na Diyos sa puso ng maraming tao. Kahit ngayon, ang mga Kristiyano ay dapat mag-ingat laban sa kasalanan ni Baal Peor.Top