Ano ang relihiyon ni Abraham bago siya tinawag ng Diyos?

Ano ang relihiyon ni Abraham bago siya tinawag ng Diyos? SagotSi Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos, ang ama ng mga Judio, at ang ama ng mga tapat. Siya ay pinarangalan ng mga Hudyo, Muslim, at Kristiyano bilang isang dakilang tao, ngunit anong relihiyon ang kanyang sinusunod bago siya tinawag ni Yahweh?Si Abraham ay ipinanganak at lumaki sa Ur ng mga Chaldees , na nasa modernong Iraq, malapit sa Nasiriyah sa timog-silangang bahagi ng bansa. Sinasabi sa Joshua 24:2 na sina Abraham at ang kanyang ama ay sumamba sa mga diyus-diyosan. Maaari tayong gumawa ng ilang edukadong hula tungkol sa kanilang relihiyon sa pamamagitan ng pagtingin sa kasaysayan at mga relihiyosong artifact mula sa panahong iyon.

Ang Ur of the Chaldees ay isang sinaunang lungsod na umunlad hanggang mga 300 BC. Ang dakilang ziggurat ng Ur ay itinayo ni Ur-Nammu noong mga 2100 BC at inialay kay Nanna, ang diyos ng buwan. Ang buwan ay sinamba bilang kapangyarihan na kumokontrol sa langit at sa ikot ng buhay sa lupa. Para sa mga Chaldean, ang mga yugto ng buwan ay kumakatawan sa natural na siklo ng kapanganakan, paglaki, pagkabulok, at kamatayan at itinakda rin ang sukat ng kanilang taunang kalendaryo. Kabilang sa panteon ng mga diyos ng Mesopotamia, si Nanna ang pinakamataas, dahil siya ang pinagmumulan ng pagkamayabong para sa mga pananim, kawan, at pamilya. Ang mga panalangin at pag-aalay ay inialay sa buwan upang hilingin ang pagpapala nito.Nang tawagin ng Diyos si Abraham (na tinawag na Abram) sa Genesis 12:1, sinabi Niya kay Abraham na lisanin ang kanyang bansa, ang kanyang mga kamag-anak, at ang bahay ng kanyang ama. Lahat ng pamilyar ay dapat iwanan, at kasama na ang kanyang relihiyon. Hindi natin alam kung ano ang alam ni Abraham tungkol sa tunay na Diyos sa puntong iyon, ngunit malamang na nakatanggap siya ng ilang tagubilin mula sa kaniyang ama, habang ipinapasa ng bawat henerasyon ang kanilang kasaysayan sa susunod. Bilang isang mananamba ng ibang mga diyos, tiyak na nagulat si Abraham na makatanggap ng direktang paghahayag mula kay Yahweh. Ang diyos ng buwan at iba pang mga diyos ay malayong mga bagay ng pagsamba, at hindi sila personal na nakikipag-ugnayan sa mga tao. Sinunod ni Abraham ang tawag ng Diyos, at, nang dumating siya sa lupain ng Canaan, nagtayo siya ng altar para kay Yahweh sa Sichem (Genesis 12:7). Ipinahihiwatig ng teksto na ang pagpapakita ng Diyos kay Abraham ay isang pagpapasya sa pagpili niyang sambahin Siya. Sinasabi ng Hebreo 11:8 na ang pag-alis ni Abraham sa Ur ay isang halimbawa ng pananampalataya sa pagkilos.Patuloy na natutunan ni Abraham ang tungkol sa Diyos na ito na sinasamba niya ngayon, at sa Genesis 14:22, na sumusunod sa halimbawa ni Melchizedek , tinawag ni Abraham si Yahweh na PANGINOON, Diyos na Kataas-taasan, Lumikha ng langit at lupa. Ipinakikita ng pahayag na ito na itinalaga ni Abraham si Yahweh sa itaas at bukod sa diyos ng buwan. Ang kanyang desisyon na sambahin ang Diyos lamang ay naayos sa Genesis 17, noong itinatag ng Diyos ang tipan ng pagtutuli sa kanya. Nagpakita ang Diyos kay Abraham, na nagsasabi, Ako ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harap ko, at maging walang kapintasan (Genesis 17:1). Sa talatang 7 sinabi ng Diyos na ang tipan na Kanyang itinatag kay Abraham ay magiging walang hanggan at na Siya lamang ang magiging Diyos kay Abraham at sa kanyang mga supling. Pinili ni Abraham na sundin ang Diyos nang nag-iisa, at ipinakita niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagtutuli sa bawat lalaki sa kanyang sambahayan.Bagaman tinalikuran ni Abraham ang pagsamba sa buwan, ang pagsamba sa makalangit na mga bagay ay naging isang patuloy na problema sa kanyang mga inapo. Maraming beses sa Lumang Tipan, sinaway ng Diyos ang mga anak ni Abraham dahil sa kanilang pagsamba sa mga diyus-diyosan at binago ang Kanyang tawag na sambahin Siya lamang. Sa Deuteronomio 17:2–5, tinukoy ng Diyos ang kaparusahan para sa idolatriya—kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Inilarawan ni Moises ang idolatriya bilang paggawa ng masama sa paningin ng Diyos at paglabag sa Kanyang tipan. Di-nagtagal, si Haring Hosea ng Israel ay natalo at ang mga tao ay dinalang bihag. Sinasabi ng Ikalawang Hari 17:16 na nangyari ang pagkatalo dahil ang mga tao ay yumukod sa lahat ng mabituing hukbo. Sa 2 Mga Hari 23:4–5, si Haring Josias ng Juda ay nanguna sa muling pagkabuhay ng pagsamba kay Yahweh at pinatalsik ang mga huwad na pari na nagsunog ng insenso sa araw, buwan, at mga bituin.

Nais ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, na sambahin Siya ng mga tao, hindi ang mga bagay na Kanyang nilikha. Sa Roma 1:18–20, sinabi sa atin, Ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kasamaan ng mga tao, na pinipigilan ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan, yamang ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila, sapagkat nilinaw ito ng Diyos sa kanila. Sapagkat mula nang likhain ang sanlibutan, ang di-nakikitang mga katangian ng Diyos—ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at banal na kalikasan—ay malinaw na nakikita, na nauunawaan mula sa kung ano ang ginawa, upang ang mga tao ay walang dahilan. Kapag sinasamba natin ang nilikha sa halip na ang Lumikha, ipinagpapalit natin ang katotohanan tungkol sa Diyos sa isang kasinungalingan (Roma 1:25) at tinatanggihan ang ipinahayag ng Diyos tungkol sa lahat ng bagay sa buhay. Iniligtas ng Diyos si Abraham mula sa idolatriya, binago ang kanyang pangalan, at tinawag siyang sumunod sa Kanya. Bilang resulta ng mga pagpapala ng Diyos kay Abraham, ang buong mundo ay pinagpala (Genesis 18:18).Top