Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano kapag ang mga pananalig ay lumalabag sa isang mapagparaya na lipunan?

Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano kapag ang mga pananalig ay lumalabag sa isang mapagparaya na lipunan? SagotMarami sa lipunan ngayon ang gustong tingnan ang kanilang sarili bilang mapagparaya. Ang ibig nilang sabihin ay karaniwang tinatanggap ko ang mga tao para sa kung sino sila nang walang paghuhusga sa anumang aksyon o pagpipilian sa pamumuhay. Ngunit ang Kristiyanong may kaalaman sa Bibliya ay hindi maaaring, sa mabuting budhi, aprubahan ang lahat ng mga aksyon o mga pagpipilian sa pamumuhay; malinaw na binibigyang-kahulugan ng Bibliya ang ilang pamumuhay bilang makasalanan at hindi nakalulugod sa Diyos. Kapag ang mga paniniwala ng isang Kristiyano ay sumasalungat sa pamantayan ng pagpaparaya na itinakda ng lipunan, ang Kristiyano ay madalas na binabanggit bilang hindi mapagparaya, panatiko, o mas masahol pa. Kabalintunaan, ang mga nagsasabing sila ang pinakamapagparaya ay ang hindi gaanong mapagparaya sa pananaw ng mundo ng mga Kristiyano.Minsan ang salungatan sa pagitan ng mga Kristiyanong paniniwala at sekular na mga pamantayan ng pagpapaubaya ay nagsasangkot ng isang Kristiyanong negosyo na pinipilit na kunan ng larawan ang mga pakikipag-ugnayan ng mga bakla, maghurno ng mga cake o magbigay ng mga bulaklak para sa mga kasalan ng mga bakla, o magrenta ng mga silid sa mga gay na mag-asawa. Sa ibang mga pagkakataon, ang alitan ay hindi gaanong pampubliko, na kinasasangkutan ng mga personal na kakilala na hindi sumasang-ayon sa paniniwala ng isang Kristiyano laban sa paglalasing sa isang party, halimbawa, o pagsasama bago kasal.

Isang pangkalahatang prinsipyo na sumasaklaw sa maraming isyu ay ipinahayag ni Pedro sa harap ng Sanhedrin: Dapat nating sundin ang Diyos kaysa sa tao! (Gawa 5:29). Anuman ang panggigipit na dala ng lipunan, alam ng tagasunod ni Kristo kung sino ang kanyang Panginoon at pinipiling sumunod sa Kanya. Sa isang makasalanang mundo na napopoot kay Kristo, natural na hahantong ito sa ilang labanan. Ang pagpaparaya na itinataguyod ng mundo ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa mga Kristiyanong paniniwala, ngunit, para sa mga tinubos na lumalakad sa Espiritu, ang mga Kristiyanong paniniwala ay kailangang-kailangan. Sinasabi ng Bibliya na mayroong tama at mali, at walang halaga ng pagsasanay sa pagiging sensitibo o mga sesyon ng grupo na nakakaharap ang makakapagpabago nito.Kung tutukuyin natin magparaya bilang pagtitiis sa isang bagay na hindi gusto ng isa, kung gayon maaari nating sabihin na ang pagpaparaya ay hindi nangangailangan ng pag-apruba o suporta. Sa ganitong diwa, ang mga Kristiyano ay nararapat na maging mapagparaya hangga't maaari, upang ang ating mapagmahal na katangian ay makikita ng lahat (Mateo 5:16). Marami tayong dapat pagtiisan. Sa karamihan ng mga kaso, dapat nating kontrolin ang ating simbuyo ng galit sa isang bagay na sa tingin natin ay hindi kanais-nais. Dumarating ang problema kapag magparaya ay binibigyang-kahulugan sa paraang nagpapahiwatig ng pagtanggap o pag-apruba sa kung ano ang nakakasakit. Maaaring tanggapin ng isang Kristiyanong may paniniwalang nakabatay sa Bibliya ang katotohanang nagkakasala ang mga tao, ngunit dapat pa rin niyang tawagin itong kasalanan. Ang paniniwala ng isang Kristiyano ay hindi nagpapahintulot ng pag-apruba ng anumang kasalanan.Gaano man ito tinukoy, ang pagpapaubaya ay may mga limitasyon: anong mensahe ang ipapadala ng isang simbahan na nagsasagawa ng mga interactive na serbisyo sa isang witch coven? Paano kung nagpasya ang isang hukom na tiisin ang perjury—pinayagan niya ito sa kanyang silid ng hukuman, kahit na personal niyang hindi ito nagustuhan? Gaano karaming kawalang-galang ang dapat ipagparaya ng isang guro sa kanyang silid-aralan? Paano kung ang isang siruhano ay nagsimulang magparaya sa mga kondisyon ng septic sa kanyang operating room?Kapag nalaman ng isang mananampalataya na ang kanyang mga Kristiyanong paniniwala ay salungat sa paniniwala ng isang tao sa pagpaparaya, dapat niyang gawin kaagad ang mga sumusunod na bagay: 1) Manalangin para sa karunungan at para sa lakas ng loob. 2) Suriin ang kanyang mga paniniwala upang matiyak na ang mga ito ay batay sa kung ano talaga ang sinasabi ng Bibliya, sa halip na mga personal na kagustuhan. Ang paninindigan laban sa pagkakaroon ng magkasanib na serbisyo sa pagsamba ng Hindu-Kristiyano ay sinusuportahan ng Bibliya; ang paninindigan laban sa paghahatid ng magkakaibang etnikong pagkain sa potluck ng simbahan ay hindi. 3) Italaga ang sarili sa pagmamahal sa kanyang mga kaaway at paggawa ng mabuti sa kanila (Mateo 5:38–48). 4) Layunin ng kanyang puso na makipaglaban nang may habag, kabaitan, pagpapakumbaba, kahinahunan at pagtitiyaga (Colosas 3:12). 5) Kung may mga legal na isyu, tuklasin ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas (tingnan sa Mga Gawa 16:37–38; 21:39).

Kahit na sa gitna ng isang salungatan sa pagitan ng makadiyos na paniniwala at sekular na pagpaparaya, dapat ipakita ng mga Kristiyano ang pag-ibig at katuwiran ni Kristo, na nagpapakita kung paano mabubuhay ang katotohanan at pag-ibig. Sa bawat sitwasyon, dapat nating ipakita ang mga gawa na ginawa sa kababaang-loob na nagmumula sa karunungan (Santiago 3:13). Ang ating pag-uugali ay dapat na maging tulad na ang mga nagsasalita ng masama laban sa [ating] mabuting pag-uugali kay Kristo ay mapahiya sa kanilang paninirang-puri (1 Pedro 3:16).Top