Ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya kung pipiliin ng kanyang asawa na mamuhay ng isang transgender na pamumuhay?

Ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya kung pipiliin ng kanyang asawa na mamuhay ng isang transgender na pamumuhay? SagotAng mga talakayan tungkol sa gender dysphoria at transsexualism ay tumagos sa mga sekular at Kristiyanong komunidad sa loob ng ilang taon na ngayon. Patuloy ang mga talakayan kung ano ang transgenderism, kung ang transgenderism ay resulta ng kasalanan o sakit sa pag-iisip, at kahit na dapat gamitin ng mga Kristiyano ang mga gustong panghalip ng isang tao .Ang mga ministeryong Kristiyano ay medyo mahusay sa pagtulong sa mga magulang na naniniwala ang mga anak na sila ay transgender. Gayunpaman, bihira, ang alinman sa sekular o Kristiyanong mga komunidad ay nakikipag-usap sa asawa ng isang taong kinikilala bilang transgender. Ngunit ito ay isang tunay na isyu. Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano kung ibunyag ng kanyang asawa na siya ay transgender? Ang sagot ay kasing hirap ng sitwasyon.

Una, isang kahulugan ng mga termino:
Transgender : ang pagiging isang tao na nararamdaman ang kanyang biyolohikal na kasarian ay hindi tumutugma sa kanilang pagkakakilanlan ng kasarian.


Kasarian-likido : pagiging isang tao na nararamdamang nagbabago ang kanyang pagkakakilanlan ng kasarian.


Hindi binary/genderqueer : pagiging isang tao na nararamdaman na ang kanyang pagkakakilanlan ng kasarian ay hindi naaayon sa pamantayan ng lalaki/babae.
Dysphoria ng kasarian : ang estado ng pagkabalisa at depresyon na dulot ng pakiramdam na ang pagkakakilanlan ng kasarian ng isang tao ay hindi tumutugma sa kasarian ng kanyang kapanganakan.Sa kasalukuyan sa U.S., ang transgender status ng isang tao ay protektado ng batas. Nangangahulugan iyon na ang isang taong kinikilala bilang transgender, naoperahan man sila o hindi, ay hindi kinakailangang sabihin sa kanyang magiging asawa. Tulad ng mga may pagkahumaling sa parehong kasarian, ang ilang mga taong may dysphoria ng kasarian ay nagpakasal sa kabaligtaran na kasarian sa paniniwalang ito ay mag-aayos sa kanila o hindi bababa sa magbigay ng takip upang itago ang kanilang mga paghihirap. Ang iba ay nagbubunyag ng kanilang mga damdamin sa kanilang mga magiging asawa ngunit nangangako na mananatili sa kanilang biyolohikal na kasarian at humingi ng pagpapayo—upang tumalikod lamang sa pangako sa ibang pagkakataon. At ang operasyon sa pagbabago ng kasarian, pagkatapos ng kasal, ay hindi legal na batayan upang mapawalang-bisa ang kasal.

Sa ilang mga punto, ang isang transgender na tao ay maaaring magpasya na mamuhay bilang ang kasarian na tinutukoy nila bilang, sa halip na kanilang kasarian ng kapanganakan, ngunit nais na manatili sa kasal. Maaari itong maging mapangwasak sa asawang nagpakasal nang may mabuting pananampalataya at ipinapalagay na sila ay nasa isang tradisyonal na kasal na may isang makadiyos na kapareha. Maaaring pakiramdam nila ay inabandona, pinagtaksilan, at pinagsinungalingan. Maaari pa nga nilang maramdaman na ang kanilang sariling kasarian at sekswalidad ay inaatake. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang malungkot at mahirap na oras. Ang kalahati ng mag-asawa ay nagbubunyi sa kalayaang maging sila, habang ang isa naman ay parang namatay na ang kanilang asawa at hindi sila pinapayagang magdalamhati. Sa halip, may bagong lumipat, isang malapit na estranghero, na nagnanais ng pareho o katulad na relasyon.

Gusto naming maging malinaw na ang artikulong ito ay hindi tungkol sa mga babalang palatandaan ng posibleng hindi matalinong pag-aasawa; Ang mga mabait na tao ay pumapasok sa kasal na alam nilang magkakaroon ng mabibigat na hamon araw-araw, at hindi nakakatulong ang pagturo ng daliri pagkatapos ng katotohanan. Kapag ang taong transgender ay gustong manatili sa kasal, mag-asawa man o walang asawa, ang kanilang asawa ay dapat magpasiya kung ano ang nais ng Diyos na gawin nila. Mayroong hindi bababa sa apat na pangunahing isyu na dapat isaalang-alang:

Ang Kultural na Tugon sa Transgenderism

May naisip na tatlong lente kung saan tinitingnan ng kultura ang kalagayan ng transgenderism:

1. Integridad. Ito ang pananaw na nilalang ng Diyos ang lalaki at babae, at sinumang magpapakita bilang kabaligtaran ng kasarian ay nasa sinasadyang kasalanan (Deuteronomio 22:5).

2. Kapansanan. Itinuturing ng pananaw na ito ang transgenderism at ang nagreresultang gender dysphoria bilang mga sakit sa pag-iisip, sanhi ng pagbagsak at patuloy na pagkasira ng nilikha ng Diyos. Ang tao ay wala nang kasalanan para sa pagkakaroon ng kondisyon kaysa sa isang taong may depresyon o isang personality disorder, bagaman, kung kumilos sila sa kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng cross-dressing, pagtatanghal bilang kabaligtaran ng kasarian, o pagkakaroon ng reassignment surgery, iyon ay isang pagpipilian na magkasala .

3. Pagkakaiba-iba. Ito ang pagtanggap at maging ang pagdiriwang ng transgenderism. Ang isang taong may ganitong lens ay hihikayat sa taong transgender na ipahayag ang kanilang nararamdamang kasarian ayon sa tingin nila ay angkop at pumalit sa kanilang lugar sa komunidad ng transgender.

Ang isang pananaw sa Bibliya ay magsasama ng mga elemento mula sa integridad at kapansanan, habang kinikilala ang pangangailangan para sa komunidad na sinasabing ibinibigay ng pagkakaiba-iba. Maaaring napakahusay na ang transgenderism ay may kemikal, hormonal, o biyolohikal na impluwensya. Siyempre, maaaring mayroon din itong sikolohikal na pinagmulan, tulad ng isang babae na inabuso bilang isang babae at hindi sinasadyang naniniwala na siya ay magiging mas ligtas bilang isang lalaki. Kasabay nito, malinaw sa Bibliya na ginawa ng Diyos ang mga tao bilang lalaki o babae, at inaasahan Niya tayong mamuhay ayon sa kasarian na itinakda Niya para sa atin.

Ang Abandonment Clause

Ang isa pang isyu na dapat isaalang-alang ay ang sugnay ng pag-abandona ng Kasulatan para sa diborsyo. Isinasaad sa 1 Corinto 7:15, Ngunit kung ang hindi sumasampalataya ay umalis [ang kasal], hayaan mo na. Ang kapatid na lalaki o babae ay hindi nakatali sa gayong mga kalagayan; Tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay nang payapa. Ngayon, binibigyang-kahulugan ng mga Kristiyano ang termino iwanan sa iba't ibang paraan:
1. Ang pagtanggi na makipagtalik sa asawa;
2. Pagkagumon, kabilang ang pornograpiya, droga, o alkohol;
3. Isang malubhang sakit sa isip;
4. Emosyonal na detatsment;
5. Ang pagtanggi na magbigay ng mga pangangailangang pinansyal;
6. Nagpatuloy, hindi nagsisisi nang walang;
7. Aktwal, pisikal na pag-abandona, kung saan ang asawa ay umalis sa tahanan.

Ang nasabing liberal na pagpapalawak ng kahulugan ng pag-abandona naglilingkod sa mga nagnanais na patunayan ng Diyos ang kanilang pagpili na umalis sa isang hindi maligayang pagsasama. Kung hindi kasali ang literal na pangangalunya, pag-abandona, o pang-aabuso, gayunpaman, hindi naaangkop ang pamantayan ng Bibliya. Ang tanong, naaangkop ba ito sa isang taong pipiliing magpakita bilang ibang kasarian, mayroon man o walang operasyon at mga hormone?

Pagbabago ng Kasarian

Maaari bang ituring na ibang tao ang isang taong lumabas bilang transgender at piniling mamuhay sa ganoong pamumuhay? Naniniwala ang ilan sa transgender community at nasasaktan kapag may gumagamit ng kanilang pangalan ng kapanganakan kapag ipinaalam nila na gusto nilang tawagan ng bagong pangalan—ang gamitin ang dating pangalan ng tao na Thomas sa halip na ang napili nilang pangalan na Betty ay deadnaming at itinuturing na provocative ng maraming transgender. Muli, ang mga Kristiyano ay nagtataglay ng iba't ibang interpretasyon:
1. Nagbago na nga ang tao simula ng ikasal sila. Kabaligtaran na sila ng kasarian ngayon, at ang kasal ngayon ay same-sex marriage, na hindi kinikilala ng Bibliya.
2. Ang kasarian ay isang usapin ng biology, hindi perception o pagbabago ng tao. Ang kasal ay nasa pagitan pa rin ng isang lalaki at isang babae, kahit na ang isang asawa ay tumangging tanggapin ang kanilang katayuan.

Ang Puso ng Naniniwalang Asawa

Ang mental at emosyonal na kalagayan ng naniniwalang asawa ay isang mahalagang pagsasaalang-alang. Maaaring mahal na mahal pa rin nila ang kanilang kapareha; maaari nilang maramdaman na sila ay lumalaki nang hiwalay sa loob ng maraming taon. Maaaring napapaligiran sila ng isang mapagmahal, matulungin na pamilya at simbahan; maaaring pakiramdam nila nag-iisa, masyadong nahihiya o natatakot na sabihin sa sinuman. Maaaring handa silang makita ang kanilang asawa bilang isang kaibigan na may sakit sa pag-iisip na maaari nilang suportahan at, sana, mahikayat sa isang pakikipagkasundo sa Diyos at kung sino ang ginawa ng Diyos sa kanila; maaring sila ay sobrang lungkot na hindi nila kayang tingnan ang taong minsan nilang minahal—o mahal pa rin.

Sana, ang mananampalataya na asawa ay makahanap ng makadiyos na sistema ng suporta. Matutulungan sila ng grupo ng suporta na maunawaan na hindi nila pananagutan ang mga pagpili ng iba, at maaari pa rin silang magtiwala sa pagmamahal at pagpapatibay ng Diyos.

Ang Mga Pagpipilian

May tatlong pangunahing tugon na dapat piliin ng naniniwalang asawa ng isang transgender:
1. Manatili sa tahanan at panatilihin ang relasyon, nagpapakita bilang mag-asawa, na may layuning hikayatin ang transgender na asawa na bumalik sa Diyos at gumaling.
2. Hiwalay, legal o impormal. Ang pakikipag-ugnayan ay maaaring mag-iba mula sa pagpapanatili ng isang malapit na pagkakaibigan na may pag-asa ng pagkakasundo hanggang sa kumpletong pahinga sa komunikasyon.
3. Maghain para sa diborsiyo.

Aming Mga Mungkahi

Ang mga sitwasyong ito ay kumplikado; Ang mga personalidad, mga istruktura ng suporta, ang pagkakaroon ng mga bata, at ang mga antas ng espirituwal na kapanahunan ay lahat ay naglalaro. Walang one-size-fits-all na solusyon. Ang mananampalataya na asawa ay kailangang manalangin nang taimtim para sa karunungan at lakas mula sa Diyos at sundin ang Kanyang kalooban (Santiago 1:5). Higit pa riyan, mapagpakumbabang iniaalok namin ang mga mungkahing ito:

1. Kung ang transgender na tao ay naghihigpit sa kanilang pagpapahayag ng transgenderism sa mga pribadong sitwasyon sa bahay, ang naniniwalang asawa ay dapat isaalang-alang ang pananatili at humingi ng pagpapayo. Gayundin, kung ang taong transgender ay nagpipigil sa pakikipagtalik o emosyonal na init, ang mananampalataya ay dapat humingi ng tulong, ngunit wala pang biblikal na dahilan para maghiwalay.

2. Kung ang asawang transgender ay nagpasya na manamit at magpakita sa publiko sa paraang kontra sa kanilang biyolohikal na kasarian, at ang naniniwalang asawa ay nagpasya na manatili sa pag-asang mahikayat ang kanilang kapareha tungo sa pagkakasundo, iyon ay isang wastong pagpipilian. Kung ang mananampalataya na asawa ay walang emosyonal na margin, ang espirituwal na kapanahunan, o ang sistema ng suporta upang manatili, o kung ang kapareha ay tumangging magsisi at humingi ng pakikipagkasundo sa Diyos, ang paghihiwalay ay magiging maayos.

3. Kung ang asawa ay may operasyon sa pagbabago ng kasarian, ang naniniwalang asawa ay dapat maghiwalay. Kung ang transgender ay tumanggi na baguhin ang kanilang pamumuhay o magsisi at humingi ng pakikipagkasundo sa Diyos, iminumungkahi namin na ang naniniwalang asawa ay malayang magsimula ng diborsiyo. Dapat tandaan ng mga mananampalataya na, anuman ang dahilan, ang diborsiyo ay dapat na isang huling hakbang. Ang diborsyo ay hindi dapat simulan para sa layunin ng paghahanap ng ibang kapareha. Ang sinumang mananampalataya na nagdiborsiyo ay dapat mag-isip na sila ay mananatiling walang asawa o makipagkasundo sa kanilang asawa.

4. Kung ang transgender ay gumawa ng pangangalunya o pisikal na umalis sa pamilya, ang sitwasyon ay nasa ilalim ng adultery at abandonment clause.

5. Kung ang transgender ay naghain ng diborsiyo, ang mananampalataya ay pinalaya mula sa kasal (1 Mga Taga-Corinto 7:15).

Kinikilala namin na ang mga makadiyos na mananampalataya ay magkakaroon ng iba't ibang opinyon tungkol sa tugon ng Bibliya. Dalangin namin na mahalin at suportahan ng lahat ng mananampalataya ang lahat ng apektado ng transgenderism sa paraang nagpapakita ng pagmamahal ni Kristo.Top