Ano ang dapat na pananaw ng Kristiyano sa kahubaran sa sining?

Ano ang dapat na pananaw ng Kristiyano sa kahubaran sa sining? SagotMaraming sinasabi ang Bibliya tungkol sa katawan ng tao, na hindi lamang nilalang na perpekto ng Diyos, kundi nilikhang walang damit. Sina Adan at Eva ay inosente sa kanilang kahubaran, ngunit nang sila ay magkasala, ang mga mata nilang dalawa ay nadilat, at kanilang nalaman na sila ay hubad (Genesis 3:7). Kailanman ay hindi nila napagtanto na sila ay hindi nakadamit—ang mga konsepto ng nakadamit at hindi nakadamit ay walang kabuluhan sa kanila. Ngunit naapektuhan ng kasalanan ang kanilang mga puso at isipan, na lumikha ng kahinaan, pagkakasala, at kahihiyan, at ang mga bagay na ito ay nagbunga ng takot (talata 10). Sa kanilang pagtatangka na takpan ang kanilang espirituwal na kahihiyan, sina Adan at Eba ay intuitive na tinakpan ang kanilang mga katawan. Dapat nating tandaan na, nang alisin ng Diyos ang kanilang mga dahon ng igos—isang nakalulungkot na hindi sapat na saplot—pinalitan Niya sila ng isang bagay na mas permanente—mga balat ng hayop (talata 21). Kaya, itinuring ng Diyos ang pananamit bilang angkop at kailangan sa isang makasalanang mundo.Hindi natin sinasabi na ang hubad na katawan ay masama o kasuklam-suklam; sa kabaligtaran, nakikita natin ang katawan bilang isang magandang bahagi ng nilikha ng Diyos. Gayunpaman, dahil sa pagkahulog, ang kahubaran ngayon ay may mga implikasyon ng pagiging makasalanan na nakalakip dito. Sa ilang mga eksepsiyon, ipinakita ng Bibliya ang kahubaran bilang kahiya-hiya at kahiya-hiya (Genesis 9:21; Exodo 20:26; 32:25; 2 Cronica 28:19; Isaias 47:3; Ezekiel 16:35-36; Lucas 8:27; Apocalipsis 3:17; 16:15; 17:16). Ang tanging mga sipi kung saan ang kahubaran ay walang kahihiyan ay yaong naglalarawan sa kaaya-ayang kapaligiran ng Eden o na tumatalakay sa mga relasyon ng mag-asawa (Kawikaan 5:18-19; Awit ni Solomon 4).

Kasabay ng mga prinsipyo ng Bibliya, karamihan sa mga lipunan ay naglalagay ng mga negatibong konotasyon sa pampublikong kahubaran at naglalagay ng mga bawal dito. Ito ay kawili-wili, kung gayon, at medyo nakakalito, na ang mga parehong societal taboos ay hindi nalalapat sa mga artistikong pagpapakita; ang isang gallery ay maaaring puno ng mga hubad na estatwa, ngunit ang mga taong tumitingin sa mga batas na iyon ay kinakailangang magbihis.Kaya, ang kultura ng Kanluran ay nagpasiya na ang kahubaran sa sining ay pinahihintulutan. Ano ang pananaw ng Kristiyano? Maaari bang gamitin ang kahubaran sa isang wastong presentasyon ng katotohanan? Maaari bang maging bahagi ang artistikong kahubaran sa paggawa ng mas malaki, lehitimong punto? Para sa Kristiyano, ang paggamit ba ng artistikong lisensya ay nagbibigay-katwiran sa mga paglalarawan ng hubad na anyo ng tao?Siyempre, lumilitaw din ang lahat ng uri ng tangential na tanong: Paano ang bahagyang kahubaran? Masyado bang nagpapahiwatig ang hubad na binti? Paano ang tungkol sa cleavage? Kung may nagpinta ng isang eksena mula sa Hardin ng Eden, gaano karaming mga palumpong ang dapat pumalibot sa walang pakialam na mag-asawa? Ginagawa ba ni Michelangelo David kailangan ng underwear? Saan nagtatapos ang sining at nagsisimula ang pornograpiya? Kung may pagnanasa, kaninong kasalanan—sa artista, sa manonood, o pareho?Hindi natin masasagot ang mga tanong na ito sa lahat ng detalye nito—iiwan natin iyon sa indibidwal na paniniwala at konsensya—ngunit maaari nating ilatag ang ilang pangkalahatang mga prinsipyo tungkol sa kahubaran sa sining. Ang unang dalawang napag-usapan na natin:

1) Ang hubad na katawan ng tao ay hindi likas na makasalanan.
2) Inilalarawan ng Bibliya ang pampublikong kahubaran bilang kahiya-hiya.

Sa mga ito ay idaragdag namin ang sumusunod:

3) Ang pagnanasa ay kasalanan (Mateo 5:28; 1 ​​Juan 2:16). Responsibilidad nating bantayan ang ating sariling mga puso laban sa pagnanasa. Ang bawat isa ay tinutukso kapag, sa pamamagitan ng kanyang sariling masamang pagnanasa, siya ay hinihila at naakit. Pagkatapos, pagkatapos na maglihi ang pagnanasa, ito ay nanganak ng kasalanan; at ang kasalanan, kapag ito ay malaki na, ay nagsilang ng kamatayan (Santiago 1:14-15). Dapat nating gawin ang lahat ng pagsisikap upang maiwasan ang anumang nagiging sanhi ng ating pagkakasala at huwag gumawa ng probisyon para sa laman (Roma 13:14). Nangangahulugan ito na, kung ang pagbisita sa art gallery ay pumukaw ng pagnanasa sa puso, kung gayon, sa lahat ng paraan, manatili sa labas ng art gallery.

Kaugnay nito ang ating pananagutan na mag-ingat laban sa pag-uudyok ng pagnanasa sa iba. Napagtanto namin na ang ilang mga Kristiyanong pintor ay gumuhit, nagpinta o naglilok ng mga hubo't hubad, at ginagawa nila ito nang may malinis na budhi. Kami ay nasusuklam na humatol sa personal na paniniwala ng sinuman; gayunpaman, ang Roma 14 at 1 Corinto 8 ay makapangyarihang mga talata sa paniniwala, kalayaan, at mga hadlang. Tayong lahat ay may pananagutan sa ating mga kapatid kay Kristo, at ang Kristiyanong pintor ay dapat maghanap ng paraan upang balansehin ang artistikong integridad sa kanyang obligasyon na huwag hadlangan ang espirituwal na paglago ng iba. Sa paraphrase sa 1 Corinthians 8:13, Kung ang sining na aking nilikha ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng aking kapatid, hindi na ako muling lilikha ng sining, upang hindi ko siya madamay.

4) Ang mga Kristiyano ay tinawag sa kahinhinan (1 Timoteo 2:9). Sa bagay na ito, nais naming magkaroon ng balanse sa pagitan ng legalismo at kahalayan. Hindi namin gusto ang anumang bagay na napupunta sa saloobin, ngunit hindi rin namin nais na balutin ang mga kababaihan ng burqas. Ang pangunahing patnubay ay para sa mga babaeng Kristiyano na manamit nang disente, nang may disente at karapat-dapat. Siyempre, ang pagtuturo na ito ay para sa mga buhay na tao at hindi para sa sining, ngunit marahil ay may koneksyon, kung talagang ginagaya ng sining ang buhay. Bakit ang isang Kristiyanong pintor ay magpinta ng isang modelo—na dapat manamit nang disente—sa hindi mahinhin na paraan? Bakit dapat panghawakan ang sining ng Kristiyano sa isang mas mababang pamantayan kaysa sa Kristiyano mismo?

5) Ang mga Kristiyano ay dapat na walang kinalaman sa kasamaan na pornograpiya. Totoong pinag-iba ng ating kultura ang sining at pornograpiya, at naiintindihan namin na ang artistikong kahubaran ay hindi nangangahulugang katumbas ng pornograpiya. Ngunit dapat nating tandaan na tayo ay nabubuhay sa isang nahulog na mundo. Ang legal na kahulugan ng pornograpiya—ang pagtatangkang sukatin ang kalaswaan at sukatin ang mapanlinlang na layunin—ay nagiging walang kabuluhan kapag may nagnanasa sa isang larawan. Hindi mahalaga kung ano ang layunin ng larawan ay—kung nag-uudyok ito ng pagnanasa sa puso ng isang tao, kung gayon may problema.

Sinusubukan ng ilang mga artista na ihiwalay ang kahubaran mula sa mga sekswal na konotasyon nito at sa gayon ay binibigyang-katwiran ang mga paglalarawan ng hubad na anyo ng tao. Maaaring sinusubukan ng mga artistang ito na ilarawan ang kahinaan o makuhang muli ang nawawalang kadalisayan; maaaring sinusubukan nilang itaguyod ang isang inosenteng pagpapahalaga sa kagandahan o luwalhatiin ang Lumikha ng katawan. Sumasang-ayon kami na ang sangkatauhan ay maaaring gumamit ng kaunti pang nakuhang kadalisayan at pagkilala sa kagandahan, ngunit kinukuwestiyon namin kung nakakatulong ang artistikong kahubaran sa isang lipunang puspos ng sex.

Ang Jeremias 17:9 ay nagbabala sa atin na ang puso ay mapanlinlang at lubhang masama. Bahagi ng panlilinlang ng puso ay panlilinlang sa sarili, habang sinisikap nating kumbinsihin ang ating sarili na hindi tayo apektado ng kasalanan, na kahit papaano ay hindi karaniwang lumalaban tayo sa mga tuksong karaniwan sa tao (1 Corinto 10:13). Ang katotohanang iyon ay, walang sinuman sa atin ang malaya sa impluwensya ng laman (Roma 7). Madaling sabihin, obhetibo, na ang isang hubad na imahe ay may artistikong merito at naghahatid ng katotohanan, ngunit bilang mga nahulog na tao, lahat tayo ay nagdadala ng sukat ng pagiging subjectivity sa paglalaro. Ang pagiging subject na iyon—kasama ang emosyonal na tugon na hinahangad ng sining na hikayatin—ay ginagawang problema ang artistikong kahubaran, kung hindi imposible.

6) Ang sining, dahil ito ay nilikha ng mga nilalang na responsable sa moral, ay hindi neutral sa moral. Ito ay isang alamat na ang sining ay likas na mabuti dahil ito ay sining; gayundin, ito ay isang alamat na ang sining ay walang kinikilingan sa moral, anuman ang paksa. Hindi natin masusuri ang sining sa mekanika o teknik lamang; dapat din nating isaalang-alang ang layunin, tema, at paksa. Ang Filipos 4:8 ay maaaring magsilbing gabay sa paghatol sa mga bagay na hindi nakikita: ito ba ay totoo, marangal, tama, dalisay, kaibig-ibig, kahanga-hanga, mahusay, o kapuri-puri? Ito ang pamantayan kung saan tinawag ang mga Kristiyanong artista.

Sa huli, sasabihin namin na, kung maaari, ang kahubaran sa sining ay dapat iwasan. Maaaring hindi ito tumutugma sa pag-iisip ng mundo, ngunit hindi dapat nakakagulat na makita ang mundo na salungat sa mga prinsipyo ng Bibliya. Hindi naman kami nagsusulong ng pag-alis mula sa mundo ng sining. Taimtim nating kailangan ang mga Kristiyanong artista, kritiko, at mga parokyano. Hindi rin natin sinasabi na ang pag-aaral ng sining, anatomya ng tao, o artistikong kahubaran ay isang makasalanang pagtugis. Ngunit hinihimok namin ang mga mananampalataya na maging lubhang maingat sa panonood ng kahubaran sa sining. Isuot ang buong baluti ng Diyos at tumayo laban sa mga pakana ng diyablo (Efeso 6:11-18). At, para sa mga lumilikha ng sining, tandaan na binihisan ng Diyos ang mga emigrante ng Eden. Kung ano ang tinakpan ng Diyos, huwag ibunyag ng tao.Top