Ano ang halaga ng pastoral counseling?

Ano ang halaga ng pastoral counseling? SagotAng halaga ng pagpapayo ng isang pastor ay maraming aspeto. Ang pagpapayo sa pastor ay maaaring tukuyin bilang pagpapayo ng isang pastor ng simbahan na itinuro sa isang indibidwal o mag-asawa sa kanyang sariling kawan. May mga pagkakataon kung saan ang isang pastor ng simbahan ay nagpapayo sa mga nasa labas ng kanyang kongregasyon, ngunit, sa pangkalahatan, ang mga benepisyo ng pastoral na pagpapayo ay higit na malaki kapag ginamit sa loob ng simbahan.Ang pastoral counseling ay natatangi at naiiba sa iba pang uri ng counseling. Una, ang pagpapayo ay bahagi ng paglalarawan ng trabaho ng isang pastor. Bilang isang pastol, kasama sa kaniyang mga tungkulin ang pagpapakain, pagprotekta, at pag-aalaga sa mga nasa kaniyang kongregasyon. Kung paanong ang isang pastol ay dapat magtali sa mga sugat ng mga tupa na may sakit o nasugatan, gayundin ang pastor ng simbahan ay nagtatali at nagpapaginhawa sa emosyonal na mga sugat na dinanas ng mga nasa kanyang kawan. Una sa lahat, ang pastoral counseling ay dapat na biblical counseling.

Ang pastoral na pagpapayo sa Bibliya ay gumagamit ng mga katotohanan ng Kasulatan, ipinapaliwanag at ikinakapit ang mga ito sa buhay ng indibidwal—panghihikayat, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay—upang ang praktikal na tulong ay matatamo sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasabuhay ng Salita ng Diyos (2 Timoteo 3:16). Ang Salita ng Diyos ay may kapangyarihang tumagos maging hanggang sa paghahati ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at utak; hinuhusgahan nito ang mga iniisip at saloobin ng puso (Hebreo 4:12). Ang Salita ay ang pangunahing kasangkapan ng pastor sa pagpapayo, at, dahil sa kanyang mga taon ng pag-aaral, siya ay nasa isang natatanging posisyon upang gamitin ang espada ng katotohanan.Habang ang pagpapayo sa Bibliya ay maaaring makuha sa labas ng simbahan, ang pastoral na pagpapayo ay may mga natatanging benepisyo na hindi makukuha sa ibang lugar. Ang pastor ay may relasyon sa kanyang tagapayo na nagpapatuloy sa labas ng mga sesyon ng pagpapayo. Nasa posisyon siya upang obserbahan at sundin ang pag-unlad ng mga miyembro ng simbahan na kanyang pinapayuhan. Maaari rin siyang humingi ng mga panalangin at payo ng iba sa simbahan tulad ng mga elder, palaging isinasaisip ang anumang kasunduan sa pagiging kumpidensyal na mayroon siya sa tagapayo. Mayroon ding accountability factor na maaaring dalhin ng pastor sa mga session ng pagpapayo.Ang downside ng pastoral counseling ay dalawang beses. Una, ang karaniwan, modernong-panahong pastor ay nalulula sa maraming gawain at dapat na mag-ingat na huwag kumuha ng higit sa kanyang makakaya. Maraming mga simbahan ang nagkakalat ng pagpapayo sa mga kasamang pastor o matatanda na pantay na nasangkapan sa payo mula sa Salita ng Diyos. Ang ilang mga simbahan ay kumukuha ng mga pastor sa pagpapayo na ang pangunahing tungkulin ay payuhan ang mga nangangailangan sa kongregasyon, pinalaya ang pastor sa pangangaral para sa paghahanda ng sermon at mga responsibilidad sa pagtuturo. Pangalawa, ang pag-iingat ay dapat gawin upang maiwasan ang mga sitwasyon sa pagpapayo na maaaring humantong sa kasalanan. Ang mga pastor ay hindi dapat magpayo sa mga kababaihan nang isa-isa nang walang ibang tao, mas mabuti ang ibang babae, marahil ang asawa ng pastor. Dapat ding gamitin ang pag-unawa upang matiyak na ang isang umaasa na relasyon ay hindi magaganap sa pagitan ng pastor at ng kanyang mga tagapayo. Ang pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang Salita ay dapat hanapin at bigyang-diin sa bawat sesyon, hindi pag-asa sa pastor upang matugunan ang bawat emosyonal at espirituwal na pangangailangan, isang imposibleng gawain para sa sinumang pastor.

Top