Ano ang True Jesus Church, at ano ang pinaniniwalaan nila?

Ano ang True Jesus Church, at ano ang pinaniniwalaan nila? SagotAng True Jesus Church (TJC) ay isang Pentecostal Chinese denomination at bahagi ng Latter Rain and Restorationist movements. Bilang bahagi ng Three-Self Church, na kinokontrol ng Chinese Communist Party, ang True Jesus Church ay nag-aangkin ng katapatan sa CCP. Noong 2020, ang True Jesus Church ay may humigit-kumulang 1.5 milyong tagasunod sa buong mundo.Sa pagsusuri sa alinmang simbahan, kabilang ang True Jesus Church, kailangan nating tingnan ang kanilang kasaysayan (kung saan sila nanggaling), ang kanilang pahayag ng pananampalataya (kung ano ang kanilang pinaniniwalaan), at ang kanilang gawain (kung ano ang kanilang ginagawa).

Ang True Jesus Church ay itinatag noong 1917 sa Beijing, China, ni Paul Wei (kilala rin bilang Wei Enbo). Sinabi ni Wei na, noong Mayo 1917, narinig niya ang isang tinig na nagsasabi sa kanya na tanggapin ang bautismo ni Jesus. Sinundan niya ang direksyon ng boses patungo sa isang kalapit na ilog, kung saan sinabi sa kanya ng boses na magpabinyag nang nakaharap. Ayon kay Wei, si Hesus mismo ay nagpakita, bininyagan siya sa ilog (nakayuko) at binigyan siya ng baluti at isang tabak. Pagkatapos ng binyag, nagpakita si Satanas, ngunit nagawang talunin siya ni Wei gamit ang kanyang bagong nakuhang espada. Sa simula pa lang, binigyang-diin ng True Jesus Church ang mga tanda at himala, at nakita ng mga miyembro ang kanilang sarili bilang bahagi ng pagpapanumbalik ng panahon ng mga apostol.Lumawak ang True Jesus Church sa Taiwan noong 1926 at pagkatapos ay sa ibang bahagi ng Asia at Pacific. Simula noong 1960s, ang mga simbahang kaakibat ng True Jesus Church ay itinatag sa North America, Europe, at Australia. Ang simbahan ay nakarating din sa Africa at Central at South America.Ang Tunay na Simbahang Hesus ay may ilang mga pagkakaiba sa doktrina at pagsasagawa. Naniniwala sila na pinanumbalik ng pangitain ni Wei ang tunay na simbahang Kristiyano at si Wei ang bagong Martin Luther. Naniniwala sila na ang tanging tunay na simbahan ay magbibinyag sa mga tao nang nakayuko, na nakayuko, sa natural na tubig na buhay, tulad ng ilog, dagat, o bukal; nagsasanay sila sa pagsasalita ng mga wika, ipinagdiriwang ang Sabado sa halip na Linggo bilang Araw ng Panginoon, at naghuhugas ng paa ng isa't isa bilang sakramento. Ang pagtanggap sa mga turong ito ay mahalaga para sa kaligtasan, ayon sa True Jesus Church.Ang True Jesus Church, tulad ng karamihan sa mga grupong Pentecostal, ay millenarian at hindi tutol sa pagbigkas ng mga propesiya, kahit na nangangahulugan ito ng pagtatakda ng mga petsa. Bago siya namatay noong 1919, hinulaan ni Wei na magwawakas ang mundo sa 1921 o 1922. Ngunit ang nabigong hula ay hindi nagpabagal sa paglago ng kanyang denominasyon.

Ang Simbahang Tunay na Hesus ay kasaysayang inuusig ng mga komunista sa Tsina. Ang isang partikular na mahigpit na crackdown ay naganap noong 1950s, kahit na pagkatapos sumali ang True Jesus Church sa Three-Self Church. Ang True Jesus Church ay sa katunayan ay opisyal na nabuwag sa buong mundo noong 1958. Noong 1980s, gayunpaman, ang mga labi ng True Jesus Church ay muling binuhay ang denominasyon sa Taiwan at California. Sa kamakailang mga hakbang upang pag-isahin ang relihiyosong pagpapahayag sa China, sinira ng CCP ang mga palatandaan ng simbahan ng True Jesus Church, kinumpiska ang mga himnal, at, sa ilang mga kaso, sinira ang mga gusali ng simbahan, bagama't ang True Jesus Church ay miyembro pa rin ng simbahan na pinapahintulutan ng pamahalaan.

Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, tinitingnan ng True Jesus Church ang sarili nito bilang isang tunay na simbahan, at ang ilan sa kanilang mga pag-aangkin ay binibigyang-diin ang pagiging eksklusibo ng kanilang doktrina. Itinuro ni Paul Wei na ang binyag at pagsasalita ng mga wika ay parehong kailangan para sa kaligtasan. Anumang simbahan na naniniwala o nagsasagawa ng isang bagay na naiiba ay hindi ang tunay na simbahan.

Ilang pahayag ng True Jesus Church sa kanilang opisyal na website (na-access 6/24/21) ay salungat sa doktrina ng Bibliya:

• Ang bautismo sa tubig ay ang sakramento para sa kapatawaran ng mga kasalanan para sa pagbabagong-buhay. ( Ang bautismo sa tubig ay hindi nagpapatawad ng mga kasalanan. Maraming mga talata sa Bibliya ang malinaw at malinaw na nagpapahayag na ang pananampalataya ang tanging kinakailangan para sa kaligtasan (tingnan ang Juan 3:16 at Mga Gawa 16:31 .)

• Ang pagtanggap ng Banal na Espiritu, na pinatunayan ng pagsasalita ng mga wika, ang garantiya ng ating mana ng kaharian ng langit. (Hindi itinuturo ng Bibliya na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay ang garantiya sa pagpasok ng isang tao sa langit. Bagkus, sinabi ito ni Jesus sa Juan 17:3: Ngayon ito ang buhay na walang hanggan: na makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesu-Kristo, kung sino ang iyong ipinadala.)

• Ang sakramento ng paghuhugas ng paa ay nagbibigay-daan sa isang tao na magkaroon ng bahagi sa Panginoong Jesus. (Ang Bibliya ay hindi kailanman nag-utos ng pisikal na paghuhugas ng paa para sa simbahan; sa halip, ang paghuhugas ni Jesus sa mga paa ng Kanyang mga disipulo ay nagturo sa kanila na maglingkod sa isa't isa at nagbigay ng larawan ng paglilinis ng kaluluwa.)

• Ang Banal na Komunyon ay ang sakramento upang gunitain ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ito ay nagbibigay-daan sa atin na makibahagi sa laman at dugo ng ating Panginoon at makiisa sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at mabuhay sa huling araw. (Ang ating pakikipag-isa sa Panginoon ay hindi nagagawa ng pagkain at pag-inom, at ang ating buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa isang ritwal.)

• Ang araw ng Sabbath, ang ikapitong araw ng linggo (Sabado), ay isang banal na araw, pinagpala at pinabanal ng Diyos. Ito ay dapat sundin sa ilalim ng biyaya ng Panginoon para sa paggunita sa paglikha at kaligtasan ng Diyos, at sa pag-asa ng walang hanggang kapahingahan sa buhay na darating. (Ang batas ng mga Hudyo sa pangingilin ng Sabbath ay natupad kay Kristo, ayon sa Colosas 2:16–17, Roma 14:5, at Hebreo 4.)

• Dapat maranasan ng simbahan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu tulad noong panahon ng mga apostol. Ang simbahan ay dapat magkaroon ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng kaloob ng Banal na Espiritu at iba't ibang mga tanda at mga himala (Heb 2:3–4; Mc 16:20). Kapag itinataguyod ng simbahan ang apostolikong pananampalataya ngayon, magkakaroon din siya ng mga banal na pagpapala katulad ng sa apostolikong simbahan. (Pansinin ang paulit-ulit na salita dapat : ang mga tanda at mga himala ay dapat na naroroon sa isang simbahan, o hindi nito itinataguyod ang apostolikong pananampalataya. Ang problema ay hindi inuutusan ng Bibliya ang simbahan na gumawa ng mga himala tulad ng ginawa ng labindalawang apostol.)


Si Melissa Wei-Tsing Inouye ng Unibersidad ng Auckland ay nag-aral ng True Jesus Church, at itinuro niya ang ilang pagkakatulad sa pagitan ng True Jesus Church at Mormonism sa isang artikulo na pinamagatang Exclusivity and the True Jesus Church: Both the True Jesus Church and the Church of Si Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay mga restorationist na simbahan, na nagsasabing ipinanumbalik nila ang tunay na ebanghelyo ni Jesucristo pagkatapos ng mga siglo ng apostasiya. . . .

Kapwa sina [Joseph] Smith at [Paul] Wei ay mga charismatic na lider na nag-aangkin na tumanggap ng banal na paghahayag, iniulat na gumawa ng mga mahimalang gawa ng pagpapagaling, madalas na sumama sa maling panig ng batas, at namatay nang bata pa. Parehong hinalinhan ng mga pragmatic na lider (Brigham Young at Wei Yisa) na nagpatatag sa mga institusyon ng simbahan at tiniyak ang pangmatagalang kaligtasan ng kilusan.

Ang parehong mga simbahan ay patuloy na umunlad at lumawak sa buong mundo, kahit na ang mga ito ay nananatiling maliit hanggang sa pag-aalala sa mga kilusang relihiyon sa mundo (https://bycommonconsent.com/2020/04/08/exclusivity-and-the-true-jesus-church, na-access 6/24/21).

Upang maging malinaw, ang True Jesus Church ay humahawak sa ibang Christology kaysa sa Mormon Church, ngunit ang ilan sa kanilang mga taktika ay magkatulad at ang kanilang mga kasaysayan ay sumunod sa isang katulad na trajectory.

Sa buod, ang mga turo ng Tunay na Simbahang Hesus ay naliligaw at hindi balanse. Ang kanilang pagbibigay-diin sa mga tanda at kababalaghan, ang kanilang pagiging eksklusibo, ang kanilang paniniwala sa apostolikong paghalili, ang huwad na propesiya ni Paul Wei, at ang kanilang pagtatalo na ang bautismo sa tubig ay kinakailangan para sa kaligtasan—pagbibinyag sa tamang paraan, hindi bababa sa—ay lahat ng mga pulang bandila na dapat magbabala sa mga mananampalataya mula sa denominasyong ito. Sumulat si apostol Pablo, Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, na mag-ingat sa mga nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi at lumilikha ng mga balakid na salungat sa doktrinang itinuro sa inyo; iwasan sila (Roma 16:17, ESV).Top